ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 25 ม.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 3 ม.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 12 ธ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 26 ต.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 20 ก.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 30 ส.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 26 ก.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 22 มิ.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ ทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2506 โดยในช่วงแรกส รวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการ ส รวจนอกฤดูเกษตร และรอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี2527... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 26 พ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ ทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2506 โดยในช่วงแรกส รวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการ ส รวจนอกฤดูเกษตร และรอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี2527... อ่านต่อ

สำรวจภาวะการทำงานของประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม พ.ศ....

ผลสำรวจ 8 พ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม มีนาคม พ.ศ. 2566 โครงสร้างกำลังแรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่มา :... อ่านต่อ

สรุปผลสำคัญ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 3 พ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง เนื่องจากแรงงานส่วนหนี่ง ยังมีชั่วโมงการทำงานน้อย ส่งผลให้รายได้ยังอยู่ในระดับต่ำ... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 1 พ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ ทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2506 โดยในช่วงแรกส รวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการ ส รวจนอกฤดูเกษตร และรอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี2527... อ่านต่อ

สำรวจภาวะการทำงานของประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ....

ผลสำรวจ 30 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ. 2565..เป็นการสำรวจไตรมาสที่.4 ของ.ปี.2565... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 27 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ ทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2506 โดยในช่วงแรกส รวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการ ส รวจนอกฤดูเกษตร และรอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี2527... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 3 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ ทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2506 โดยในช่วงแรกส รวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการ ส รวจนอกฤดูเกษตร และรอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี2527... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ผลสำรวจ 2 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ ทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2506 โดยในช่วงแรกส รวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการ ส รวจนอกฤดูเกษตร และรอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี2527... อ่านต่อ

สรุปผลสำคัญ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2565

ผลสำรวจ ก.พ. 66 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2565 เพื่อให้ทราบถึง ภาวะการทำงานและการว่างงานของประชากร ผลการสำรวจ พบว่า มีจำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น... อ่านต่อ

สำรวจภาวะการทำงานของประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 : กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ....

ผลสำรวจ ก.พ. 66 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูลในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พ.ศ. 2565..เป็นการส รวจไตรมาสที่.3 ของ.ปี.2565 ผลการส รวจท... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผลสำรวจ ม.ค. 66 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผลสำรวจ ม.ค. 66 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงสร้างกำลังแรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก่อน 12 มกราคม พ.ศ. 2566 13:57 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ