ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อ อุตสาหกรรมการผลิตไทย พ.ศ....

ผลสำรวจ 10 ม.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อภาคการค้า และการบริการในประเทศไทย พ.ศ....

ผลสำรวจ 6 ม.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อ ภาคการค้า และการบริการในประเทศไทยข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดของสถานประ... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ผลสำรวจ 5 ส.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร หรือ สำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรกสำรวจเพียงปีละ 2 รอบ... อ่านต่อ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2565

ผลสำรวจ 2 ส.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลาดแรงงานไตรมาส 2/65 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา สะท้อนจากการจ้างงานและรายได้จากภาคการค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น... อ่านต่อ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565

ผลสำรวจ 12 พ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลที่สำคัญ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565 ตลาดแรงงานไตรมาส 1/65 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา... อ่านต่อ

การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย ปี 2565 (ไตรมาส 1)

ผลสำรวจ 11 พ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การใช้ ICTของประชาชนในประเทศไทย ปี 2565(ไตรมาส 1)ครัวเรือนจากการสารวจครัวเรือนประมาณ 24.7 ล้านครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 6.3... อ่านต่อ

“2 ปีที่หายไป ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร? มองภาคแรงงาน...

ผลสำรวจ 7 เม.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการว่างงานเพิ่มสูงสุดที่รอยละ 2.3 ของผูอยู่ในกำลังแรงงาน ในไตรมาส 3/2564 อัตราการมีงานทำอยู่ในระดับต่ำสุดที่รอยละ 59.9 ไตรมาส 1/2564... อ่านต่อ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) พ.ศ....

ผลสำรวจ 5 เม.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) พ.ศ. 2565 การปฏิบัติตัวของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว... อ่านต่อ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2565 (ครบ 2 ปี 6...

ผลสำรวจ 5 เม.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผู้ที่ติดตาม ระบุแหล่งข้อมูล1/ที่ติดตาม 5 อันดับแรก 1. โทรทัศน์ (71.8%) 2. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ (55.5%)... อ่านต่อ

ลักษณะการทำงานของ" เยาวชน "(อายุ 15-24 ปี)

ผลสำรวจ 2 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลักษณะการทำงานของ" เยาวชน "(อายุ 15 24 ปี)อัตราการมีงานทำของเยาวชนอัตราการมีงานทำของเยาวชน ตามระดับการศึกษาร้อยละของเยาวชนที่มีงานทำจำแนกตามชั่วโมงการ... อ่านต่อ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564

ผลสำรวจ ก.พ. 65 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 การมีงานทำ1. ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร... อ่านต่อ

การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทยปี 2564 (ไตรมาส4)

ผลสำรวจ ก.พ. 65 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การใช้ ICTของประชาชนในประเทศไทย ปี 2564 (ไตรมาส 4)ครัวเรือนจากการสารวจครัวเรือนประมาณ 22.6ล้านครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์... อ่านต่อ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564

ผลสำรวจ พ.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564 การมีงานทำ1. ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทนทีมี... อ่านต่อ

การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทยปี 2564 (ไตรมาส2)

ผลสำรวจ พ.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

ผลสำรวจ พ.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19...

ผลสำรวจ ก.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (การปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล) การทำงานที่บ้าน (Work from Home)... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2564 (ครบ 1 ปี 6...

ผลสำรวจ ก.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน) สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลพ.ศ... อ่านต่อ

มองครัวเรือนฐานรากประเทศไทยในห้วงทศวรรษ

ผลสำรวจ ก.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ มองครัวเรือนฐานรากประเทศไทยในห้วงทศวรรษ.จากสถานการณ์ความยากจนในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 2562) ประเทศไทยมีสัดส่วนคนจนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6.2... อ่านต่อ

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

ผลสำรวจ มิ.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ....

ผลสำรวจ มิ.ย. 64 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก่อน 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 15:44 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ