ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด

ผลสำรวจ สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ....

26 พ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ

ผลสำรวจ สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

14 เม.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรกสำรวจเพียงปีละ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

25 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

10 มี.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากรเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

ผลสำรวจ สรุปผลข้อมูลเบื้องต้นการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ....

25 ก.พ. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ สรุปผลเบื้องต้นการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562

11 ก.พ. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

5 ก.พ. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากรเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

11 ธ.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

11 พ.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 โครงสร้างกำลังแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

ผลสำรวจ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2562

11 พ.ย. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

17 ต.ค. –สำนักงานสถิติแห่งชาติ โครงสร้างกำลังแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ก.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.08 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.82 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ส.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ก.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.82 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 38.38 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.63 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

มิ.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.42 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.64 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.26 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

พ.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.04 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.34 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.64 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เม.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.50 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.77 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.50... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มี.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.32 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.00 แสนคน... อ่านต่อ

ผลสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

มี.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.20 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.50 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.90 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก่อน 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 11:57 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ