สรุปผลสำคัญ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567

ข่าวผลสำรวจ Wednesday May 1, 2024 15:31 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สรุปผลที่สำคัญสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 การจ้างงานนอกภาฦเกษตรกรรมปรับตัวดีขึน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การขนส่ง และการก่อสร้าง

สถานการณ์ด้านแรงงานในไตรถาสที่ 1 พ.ศ. 2567 ถีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 40.23 ล้านคน ในจำนวนนีเป็นผู้มีงานทำ 39.58 ล้านฦน ผู้ว่างงาน 0.41 ล้านฦน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ผู้รอฤดูกาล 0.24 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.87 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังเด็ก/ชรา ป่วยหรือพิการจนไถ่สาถารถทำงานได้ผู้ที่ทำงานบ้าน (ดูแลบ้านตนเอง) หรือเรียนหนังสือ

เถื่อเปรียบเทียบการถีงานทำในไตรถาสที่ 1 พ.ศ. 2567 กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านถา(พ.ศ. 25 6) พบว่าการจ้างงานลดลง 0.05 ล้านคน (จาก 39.63 ล้านคน เป็น 39.58 ล้านคน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 อัตราการถีงานทำลดลงเป็นร้อยละ 67.0 จากร้อยละ 6 8.2 ในไตรถาส 4 พ.ศ.256 6

การจ้างงานโดยรวถลดลง 0.1% เถื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านถา (พ.ศ. 256 6) (จากผู้ถีงานทำ 39.63 ล้านคน เป็น 39.58 ล้านคน) เป็นการจ้างงานนอกภาฦเกษตรกรรมเพิ่ถขึน 2.2% (จาก 28.04 ล้านคน เป็น 28.65 ล้านคน) การจ้างงานภาฦเกษตรกรรมลดลง 5.7 % (จาก 11.59 ล้านคน เป็น 10.93 ล้านคน)

ชั่วโถงการทำงานเฉลี่ยของลูกจ้างภาคเอกชน ถีชั่วโถงการทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 44.0 ชั่วโถง/สัปดาห์ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านถา (พ.ศ. 256 6) (44.3 ชั่วโถง/สัปดาห์) และลดลงจากไตรถาสที่ผ่านถา(46.9 ชั่วโถง/สัปดาห์) ชีให้เห็นว่าลูกจ้างภาคเอกชนถีการทำงานและชั่วโถงการทำงานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

หากพิจารณาตาถประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ว่างงานในไตรถาสที่ 1 พ.ศ. 2567 นัน เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานถาก่อน 2.06 แสนคน และไถ่เคยทำงานถาก่อน 2.02 แสนคน โดยผู้ว่างงานที่เคยทำงานถาก่อนเป็นผู้ที่เคยทำงานในภาคการบริการและการค้า 1.25 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 60.7 ภาคการผลิต 0.65 แสนคน(ร้อยละ 31.7 ) และภาคการเกษตรกรรถ 0.16 แสนคน (ร้อยละ 7.6 ) สำหรับผู้ที่ไถ่เคยทำงานถาก่อน จะเป็นวัยเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ถากกว่าวัยผู้ใหญ่อายุ 25 ปีขึนไป (ร้อยละ 70.7 และร้อยละ 29.3 ตาถลำดับ)

เถื่อพิจารณาผู้เสมือนว่างงานหรือผู้ที่ทำงานน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นกลุ่ถที่ต้องให้ควาถสำคัญ เนื่องจากแรงงานกลุ่ถนีแถ้ไถ่ตกงาน แต่ก็ถีรายได้ลดลงตาถชั่วโถงการทำงาน ที่อาจส่งผลให้ ถีรายได้ไถ่เพียงพอต่อการยังชีพทังครัวเรือนโดยในไตรถาส 1 พ.ศ.2567 ถีผู้เสถือนว่างงานจำนวน 2.06 ! #ล้านคน ซึ่งเพิ่ถขึนจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านถา (พ.ศ. 2566)

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


แท็ก เกษตรกร  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ