สศก. ร่วมเวทีภายใต้กรอบ BIMSTEC หารือร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเกษตร ในการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญ EGMAC ครั้งที่ 9

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 26, 2022 14:53 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. ร่วมเวทีภายใต้กรอบ BIMSTEC หารือร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเกษตรในการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญ EGMAC ครั้งที่ 9

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตร ครั้งที่ 9 (Expert Group on Agricultural Cooperation: 9th EGMAC) ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยมี Dr. Thanda Kyi รองอธิบดีกรมการวางแผน กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการชลประทาน หัวหน้าคณะผู้แทนจากเมียนมาในฐานะ Host Country เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สศก. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย รวมถึงสำนักเลขาธิการ BIMSTEC และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าว เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการร่วม (Common Project) และแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ รวมถึงหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรของอนุภูมิภาค โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยนโยบายด้านอาหารระหว่างประเทศ (International Food Policy Research Institute: IFPRI) กับสำนักเลขาธิการ BIMSTEC ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในระบบห่วงโซ่ทางการเกษตร ส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านการเกษตร การฟื้นฟูภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาความยากจน สร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ อีกทั้ง จะเป็นแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมืออื่นๆ ในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านเกษตรของ BIMSTEC ปี 2566 - 2570 [Plan of Action on Strengthening BIMSTEC Agricultural Cooperation (2023-2027)] รวมถึงหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ โอกาสนี้ ไทยได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว มีประเด็นขับเคลื่อนทางการเกษตรหลากหลายประเด็นที่ไทยจะดำเนินการ อาทิ การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียในพืชอาหาร การป้องกันและควบคุมโรคพืชและสัตว์ข้ามแดนและสัตว์สู่คน การพัฒนาและนำแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนมาใช้ การบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การแลกเปลี่ยนนโยบายและกฎ/ระเบียบทางการค้า การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหาร รวมถึงแนวทางที่จะหารือการยกร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านปศุสัตว์และประมงในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหลายหน่วยงาน ดังนั้น จำเป็นต้องมีการหารือกับหน่วยงานภายในประเทศที่รับผิดชอบโดยตรงของแต่ละสาขาความร่วมมือของประเทศสมาชิกต่อไป

ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ จะนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเกษตรภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 2 (Second Meeting of the BIMSTEC Senior Officials on Agriculture: 2nd SOM-A) และที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตรภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 2 (Second BIMSTEC Ministerial Meeting on Agriculture: 2nd BAMM) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

*****************************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ