สศก. รับรางวัลสำเภา นาวาทอง ประจำปี 2565 สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 15, 2022 15:15 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รับมอบรางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุม ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ผ่านมา สศก. เป็นหน่วยงานหลัก ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ถือเป็นประเด็นสำคัญ ในการเป็นแนวทางให้กับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานร่วมกัน เกื้อกูลกับภาคธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการวางแผนการผลิต การจำหน่ายสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อาทิการพัฒนาเกษตรแม่นยำ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี สร้างมูลค่าผ่านคลัสเตอร์เกษตรที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตร การพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกกับภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตร ทั้งด้านการนำข้า ส่งออก อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่น และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ หนึ่งในกลยุทธ์ของ สศก. ตามบทบาทภารกิจ คือ การให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร โดย สศก. เราเป็นหน่วยงานศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า มีระบบบริการจัดการ และการบริการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้กับภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนมาโดยตลอดในทุกช่องทาง ประกอบด้วยข้อมูลการให้บริการ หลักๆ คือ ข้อมูลด้านการผลิตของพืช ปศุสัตว์ และ ประมง ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลิตต่อไร่ ปริมาณการผลิตด้านปศุสัตว์ ประมง ข้อมูลด้านการตลาด ต้นทุน และราคา ได้แก่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ข้อมูลดัชนีการผลิต ดัชนีราคา ข้อมูลการนำเข้า ? ส่งออกสินค้าเกษตรข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร ได้แก่ การใช้และการถือครองที่ดินทางการเกษตร การบริโภคอาหารของครัวเรือน รายได้ หนี้สิน ข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการผลิต เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร

ในยุคของข้อมูลและข่าวสารที่มากมาย เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั่วโลก มีความตื่นตัวเรื่องข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ในส่วนของภาคเกษตร สศก. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตร โดยมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC มีการจัดเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกภาคส่วน เครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบสร้าง Platform เก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดำเนินการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตร ตลอดห่วงโซอุปทาน กับหน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ระบบ Data Catalog ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีเกือบ 1,000 ชุดข้อมูล 17 กลุ่มข้อมูล จาก 91 องค์กร ผ่านเว็บไซต์ nabc-catalog.oae.go.th พร้อมได้จัดทำ Web Application ระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน่วยงาน

ทั้งนี้ รางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำรางวัล ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีแรกของการจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล ซึ่ง สศก. มีความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะบูรณาการ จับมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรไทย ยกระดับคุณชีวิตเกษตรกร ให้เติบโตและแข็งแกร่งไปพร้อมกัน

************************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ