‘กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง’ จ.ลพบุรี ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ผลิตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพ สร้างรายได้เกษตรกรปีละ 576,000 บาท

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday March 28, 2023 15:36 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

?กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง? จ.ลพบุรี ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ผลิตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพ สร้างรายได้เกษตรกรปีละ 576,000 บาท

นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอยู่ภายใต้การดำเนินงานของแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 2 บ้านท่าปลวกสูง โดยมีนายสันติภาพ จุลิวัลลี เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ และเป็นประธานแปลงใหญ่พืชผัก สำหรับกลุ่มวิสาหกิจฯ เริ่มดำเนินการปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 25 ราย พื้นที่ปลูกรวม 46 ไร่ (เฉลี่ย 2 ไร่/ครัวเรือน) มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้กรอบโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้ง ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ Organic Thailand, มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA Organic), มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)

จากการติดตามของ สศท.7 พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้เข้ามาสนับสนุนมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ รถแทรคเตอร์ แผงโซล่าเซลล์ในการทำบ่อน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และยังมีการสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) ซึ่งสถานการณ์ภาพรวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ใน 1 ปี สามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ได้ถึง 4 รุ่น โดยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ 4 เดือนหลังจากเพาะปลูก สำหรับปี 2565 ให้ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์เฉลี่ย 150 ? 200 กิโลกรัม/วัน (เฉลี่ย 15 กิโลกรัม/ไร่/วัน) หรือผลิตได้เฉลี่ยทั้งปี 24,000 กิโลกรัม/ปี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 288,000 บาท/ไร่/ปี หรือ หากคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจะอยู่ที่ 576,000 บาท/ปี

ด้านราคาขายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด (ราคา ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566) แบ่งเป็น 4 เกรด คือ เกรดพรีเมี่ยม ราคาเฉลี่ย 150 บาท/กิโลกรัม , เกรด A ราคาเฉลี่ย 120 บาท/กิโลกรัม , เกรด B ราคาเฉลี่ย 100 บาท/กิโลกรัม และเกรด C ราคาเฉลี่ย 45 บาท/กิโลกรัม ด้านสถานการณ์ตลาดของกลุ่มวิสาหกิจฯ พบว่า ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์เกือบทั้งหมด ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปโดยเป็นการซื้อขายผ่านเกษตรพันธสัญญา (contract farming) ผ่านการขนส่งผลผลิตกับบริษัทแนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม RedMart ซึ่งเป็นศูนย์บริการขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ในเครือของ Lazada และผลผลิตส่วนที่เหลือ จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาล เพื่อนำไปทำอาหารให้กับผู้ป่วยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี

สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง นับเป็นกลุ่มที่มีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนด้าน BCG Model อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดการทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยนำหน่อไม้ฝรั่งที่ตกเกรด มาผลิตเป็นสบู่หน่อไม้ฝรั่ง บาล์มหน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกลุ่มยังจ้างลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่ ที่จบการศึกษามีความรู้ในแต่ละด้านมาทำงานในฝ่ายต่าง ๆ ของกลุ่มด้วย เช่น บัญชี ช่างเทคนิค การตลาด การเงิน เป็นต้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดหาและรับซื้อปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ จากวัตถุดิบภายในชุมชน เช่น รับซื้อปุ๋ยหมักจากขี้ไก่อินทรีย์จากกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ เป็นต้น

?กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง นอกจากเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรและชุมชนแล้ว ยังมีบริการให้ความรู้ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ด้านเกษตรอินทรีย์ มีวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้สนใจ เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบ Internet of Thing (IOT) ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งมีช่างเทคนิคให้บริการให้คำแนะนำและติดตั้ง หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่ นายสันติภาพ จุลิวัลลี ประธานกลุ่ม โทร 09 1845 8135? ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าวทิ้งท้าย

************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ