สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสนล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 53,387 ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 2, 2023 14:33 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสนล้านบาทไทยได้เปรียบดุลการค้า 53,387 ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม - มีนาคม) ปี 2566 พบว่า ไทยมีมูลค่าการค้า รวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีมูลค่าส่งออก 101,062 ล้านบาท สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ / เครื่องดื่มชูกำลัง / ข้าว / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / น้ำยางธรรมชาติ / อาหารสุนัขหรือแมว / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป / ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์

สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่าการนำเข้า 47,674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 2.81 สินค้าเกษตรนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง เช่น มันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด และมันสำปะหลังแช่แข็ง / เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) และข้าวโพดที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภคและทำอาหารสัตว์ / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / บุหรี่ที่มียาสูบ / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก / ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มะพร้าว ถั่วลิสง / เมล็ดหักและแป้งหยาบของข้าว / ปลาทูนาบรรจุกระป๋อง / ขนมจำพวกเบเกอรี่ เช่น บิสกิต เค้ก เพสทรี / โคมีชีวิต

เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก คิดเป็นมูลค่า 53,387 ล้านบาท (เพิ่มขี้นร้อยละ 19.53) โดยตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 26,290 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.01 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล / ข้าว / อาหารสุนัขหรือแมว / ถั่ว / ผลไม้สด (ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด) / ครีมเทียม / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกและเด็กเล็ก / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / ปลายข้าว

รองลงมา คือ มาเลเซีย มีมูลค่าส่งออก 18,001 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.81 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติ / น้ำตาล / ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่ (ปีก โคนขา ตับ) แช่แข็ง / อาหารสุนัขหรือแมว / น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม / แป้งมันสำปะหลัง / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกและเด็กเล็ก / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป

และอันดับที่สาม คือ กัมพูชา มีมูลค่าส่งออก 13,331 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.17 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล / เครื่องดื่มชูกำลัง / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / ครีมเทียม / ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ / นู๊ดเดิลพร้อมปรุง / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป / ไส้กรอก / ปลาปรุงแต่ง เช่น ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา / กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง เช่น แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน กากถั่วเหลือง

ทั้งนี้ สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยยังคงเติบโตได้ดีและสินค้าเกษตรไทยก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ รวมถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต และเพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และการขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการค้าให้เติบโตต่อไป

ตารางแสดงสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับภูมิภาคอาเซียน

ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม2566

หน่วย: ล้านบาท

ประเทศ        มูลค่าการค้า    มูลค่าการส่งออก    สัดส่วนมูลค่า    มูลค่าการนำเข้า    สัดส่วนมูลค่า   ดุลการค้า
                            การส่งออก(%)             การนำเข้า(%)
อินโดนีเซีย         32,627       26,290      26.01       6,336      13.29    19,954
มาเลเซีย         23,252       18,001      17.81       5,251      11.01    12,751
กัมพูชา          18,331       13,311      13.17       5,020      10.53    8,291
เมียนมา          20,719       10,864      10.75       9,855      20.67    1,008
ฟิลิปปินส์          10,679       9,424       9.32       1,255       2.63    8,168
เวียดนาม         14,889       8,562       8.47       6,328      13.27    2,234
ลาว           17,364       8,285       8.2       9,078      19.04     -793
สิงคโปร์          10,641       6,091       6.03       4,550       9.54    1,540
บรูไน            234        234       0.23        0.03      0.0001     234
รวม           148,736      101,062       100       47,674       100    53,387

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร หมายเหตุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา (ธรรมชาติ) 4001

********************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ