เกษตรฯ ชงเสนองบ ปี 68 รวม 4.37 แสนล้านบาท มุ่งเป้า เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 13, 2024 11:40 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เกษตรฯ ชงเสนองบ ปี 68 รวม 4.37 แสนล้านบาทมุ่งเป้า เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 437,340 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณของส่วนราชการ จำนวน 422,471 ล้านบาท งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6,907 ล้านบาท และกองทุนจำนวน 7,962 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถจำแนกประเภทของงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการเกษตร 26 ประเด็นจาก 142 ประเด็น รวมจำนวน 411,514 ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวในรายละเอียดว่าจากงบประมาณ ทั้งสิ้น 437,340 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดกรอบงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการเกษตร 26 ประเด็นจาก 142 ประเด็น รวมจำนวน 411,514 ล้านบาท (ไม่รวมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 25,826 ล้านบาท) ดังนี้

1. นโยบายระยะสั้น (Short term) จำนวน 81,607 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การหาตลาดให้สินค้าเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะ PM2.5 การวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินนโยบาย Carbon Neutrality และการปราบหมูเถื่อน/ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

2. นโยบายระยะสั้น - กลาง (Short-to-medium term) จำนวน 1,420 ล้านบาท ดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการแปลงเกษตร ด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)

3. นโยบายระยะกลาง (Medium term) จำนวน 26,527 ล้านบาท ดำเนินการในเรื่องการเจรจาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพืชให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการเกษตร และการส่งเสริมและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินและน้ำ

4. นโยบายระยะกลาง-ยาว (Medium-to-long term) จำนวน 301,960 ล้านบาท ดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของภาคการเกษตรการดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน และการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 437,340 ล้านบาทนั้น นอกจากนโยบายสำคัญต่างๆ ข้างต้นแล้ว ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มุ่งเน้นนโยบายสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี (2567-2570) ซึ่งดำเนินการภายใต้ภารกิจ 9 ประเด็น กำหนดวงเงิน 357,276 ล้านบาท ได้แก่ 1) การจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 2) การจัดทำข้อมูลเกษตรกร/แปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัล 3) การส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4) การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเกษตร 5) การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6) การส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 7) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม และ 9) การทำงานและการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรฯ วงเงินรวมจำนวน 120,699 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ประมาณเดือน เมษายน 2567 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หลังจากนี้ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสำนักงบประมาณ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนแผนงานและงบประมาณ กองนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2940 7253 หรือ 0 2940 6983 ในวันและเวลาราชการ

******************************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ