ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 11 เมษายน พ.ศ. 2565 15:01 น.

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกุมภาพ...

เศรษฐกิจ 11 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนกุมภาพันธ์ 2565...

เศรษฐกิจ 11 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ธันวาคม 2564 * "ดัชนี (*)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน (%)"... อ่านต่อ

อก. เผย MPI เดือน ก.พ. ขยายตัวร้อยละ 2.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดปี 65 ขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5...

เศรษฐกิจ 30 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก. เผย MPI เดือน ก.พ. ขยายตัวร้อยละ 2.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดปี 65 ขยายตัวร้อยละ 3.5 4.5 พร้อมจับตาสถานการณ์สงครามรัสเซีย ยูเครนอย่างใกล้ชิด... อ่านต่อ

สศอ. เผยแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เคาะ 6 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม...

เศรษฐกิจ 29 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เผยแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เคาะ 6 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งปรับโครงสร้างภาคการผลิต... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565

เศรษฐกิจ 21 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.0... อ่านต่อ

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 4/2564

เศรษฐกิจ 21 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4/2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 3/2564... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565

เศรษฐกิจ 21 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2563 2564 2564 2565 %YoY Year Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.... อ่านต่อ

สศอ. ผนึกกำลังกลุ่มประเทศ CLMV สร้างองค์ความรู้ดัชนีอุตสาหกรรมหวังยกระดับกำรเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข...

เศรษฐกิจ 7 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หวังยกระดับกำรเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ำยกำรผลิตในภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ร่วมกับกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (TICA)... อ่านต่อ

สศอ. ชู ‘ไทย’ ฮับอุตฯไบโอรีไฟเนอรี่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร...

เศรษฐกิจ 7 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รับนโยบาย BCG Model สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery)... อ่านต่อ

อก. เผย MPI เดือน ม.ค. ขยายตัวร้อยละ 1.99 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนฝ่าโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน...

เศรษฐกิจ 28 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฝ่าโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน รับอานิสงส์รัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ และเปิดประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565... อ่านต่อ

สศอ.เร่งผลักดันมาตรการโอเลโอเคมีคัลอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่ม 2 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย...

เศรษฐกิจ 22 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ.เร่งผลักดันมาตรการโอเลโอเคมีคัลอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่ม 2 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมและภาพรวมปี 2564

เศรษฐกิจ 22 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 การส่งออกรวมมีมูลค่า 24,930.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 24.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และภาพรวมปี 2564

เศรษฐกิจ 22 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 6.8... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564

เศรษฐกิจ 22 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2563 2564 2563 2564 %YoY Year Year ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนธันวาคม 2564...

เศรษฐกิจ 22 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ธันวาคม 2564 * "ดัชนี (*)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน (%)"... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนธันวาค...

เศรษฐกิจ 22 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

อก. เผย MPI เดือน ธ.ค. ขยายตัวร้อยละ 6.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัน MPI ปี 2564...

เศรษฐกิจ ม.ค. 65 –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก. เผย MPI เดือน ธ.ค. ขยายตัวร้อยละ 6.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัน MPI ปี 2564 ทะลุเป้า การส่งออกสินค้าอุตฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาดปี 2565... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564

เศรษฐกิจ ม.ค. 65 –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2562 2563 2563 2564 %YoY Year Year พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤศจิกายน 2564...

เศรษฐกิจ ม.ค. 65 –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2564 * "ดัชนี (*)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน (%)"... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤศจิก...

เศรษฐกิจ ม.ค. 65 –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 18 มกราคม พ.ศ. 2565 14:23 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ