สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Monday June 21, 2021 14:22 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เมษายน 2564 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา อาวุธ รถถัง ยานรบหุ้มเกราะ และอากาศยาน)

ขยายตัวร้อยละ 45.7 โดยสินค้าที่มีการส่งออกขยายตัว ได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ

ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเคมีภัณฑ์ การส่งออกไปยังตลาดหลัก

ขยายตัวทุกตลาดทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV

เดือนเมษายน 2564 การส่งออกรวมมีมูลค่า 21,429.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขยายตัวร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหมวดสินค้าสาคัญ

อาทิ สินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่าส่งออก 2,429.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ

11.4 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่าส่งออก 1,576.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขยายตัวร้อยละ 1.5 ด้านสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าส่งออก 16,611.1 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.4 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่าส่งออก

16,397.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 33.5 ซึ่งสินค้าที่มีการขยายตัว เช่น

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่อง

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

เดือนเมษายน 2564 การนาเข้ามีมูลค่ารวม 21,246.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 29.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

โดยสินค้าเชื้อเพลิงมีมูลค่า 3,176.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ

45.6 สินค้าทุนมีมูลค่า 5,198.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 18.6

โดยสินค้าทุนที่ขยายตัว เช่น เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า

สาหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป

(ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า 8,831.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ

26.8 ตามการนาเข้าเหล็ก ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยเหล็ก เคมีภัณฑ์

สินแร่โลหะประเภททองแดงและอลูมิเนียม

ภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ไปยังตลาดหลักขยายตัวทุกตลาดทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป (27) จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ในเดือน เม.ย. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 3,270.1 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขยายตัว อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์

และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 28.7 จากการส่งออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน และอาเซียน (5) แผงวงจรไฟฟ้าขยายตัว

ร้อยละ 6.5 จากการส่งออกไปฮ่องกง อาเซียน (5) สหรัฐอเมริกา

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ในเดือน เม.ย. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 2,306.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 45.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องปรับอากาศและ

ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 72.0 จากการส่งออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย ตู้เย็นตู้แช่แข็งและ

ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 78.0 จากการส่งออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา อินเดีย มาแลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา

เม็ดพลาสติก

ในเดือน เม.ย. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 915.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 39.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

จากการส่งออกไปประเทศอินเดีย อาเซียน (5) ออสเตรเลีย และ

สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน เม.ย. 2564 เป็น

การปรับเพิ่มขึ้นด้านราคาโดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัว

ร้อยละ 11.2 ส่วนปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 562.3

ล้านกิโลกรัม หดตัวร้อยละ 4.7

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดือน เม.ย. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 2,759.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 52.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

ตามการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ

135.9 โดยเฉพาะรถยนต์ ขยายตัวร้อยละ 225.9 จากการส่งออกไป

ประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน เม.ย. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 516.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 36.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

เป็นการขยายตัวตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสินค้าต้นน้าอย่างด้ายและ

เส้นใยประดิษฐ์ขยายตัวร้อยละ 100 จากการส่งออกไปเกาหลีใต้

บังคลาเทศ สินค้ากลางน้าอย่างผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 45.3 จากการ

ส่งออกไปเมียนมา บังคลาเทศ และสินค้าปลายน้า เสื้อผ้าสาเร็จรูป

ขยายตัวร้อยละ 32.9 จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน เม.ย. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 437.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 106.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

จากการส่งออกอัญมณีประเภทเพชรและเครื่องประดับแท้ทาด้วยทอง

ไปประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) อินเดีย การส่งออกอัญมณี

และเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออก 651.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว

ร้อยละ 75.9 จากทองคาที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป มีมูลค่า 214 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 91.4 ไปประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ