สศอ. ชูแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่องระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday May 9, 2022 14:30 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. ชูแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่องระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน

สศอ. เผยกำรจัดทำแผนขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมขยำยผลสู่ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป้ำหมำย นำร่องภำคเหนือตอนบน ชู ?สิงห์ปำร์ค? เป็น Role Model แบบขั้นบันได (5-Step Approach) หวังผลักดันให้เป็นรูปธรรม คำดหลัง 3 ปีสำมำรถนำพลังงำนหมุนเวียนมำใช้ประโยชน์ พัฒนำเป็นพื้นที่กำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกร อุตสำหกรรมในภำคเหนือ และประชำชนทั่วไป สู่กำรสร้ำงเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์กำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน

นำยทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. ได้ดาเนินการจัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลลงสู่ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดนาร่อง ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีการจัดทารูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมนาร่อง คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่เป็นผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจสาคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลาไย กาแฟ อีกทั้งยังเพิ่มเติมอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานตามวัฎจักรการหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังจัดทาโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่มจังหวัดนาร่อง ที่พร้อมนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สาหรับแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ในระดับพื้นที่เป้าหมาย ที่คานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการนาวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ตามวิสัยทัศน์ ?ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน สู่การส่งเสริมการนาวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน? ภายใต้ 3 แนวทางการดาเนินงานหลัก คือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency) 2) การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม/ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสีย/ วัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ (Upcycling) 3) การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ สร้าง Circular Enterprises/ Startups

ส่วนการจัดทา Role Model ของ Circular Economy เป็นการนาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ที่สามารถนาไปสู่การผลักดันและขยายผลในวงกว้าง โดยมีสิงห์ปาร์ค ซึ่งเป็นสวนอุตสาหกรรมเกษตรที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย เป็นกรณีศึกษาโมเดลการพัฒนาในรูปแบบสวนอุตสาหกรรมเกษตรแบบหมุนเวียน และนามาสู่การกาหนดรูปแบบโมเดลการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบขั้นบันได (5-Step Approach) ประกอบด้วย 1) Eco-efficiency เป็นการดาเนินการจัดการกระบวนการภายในตามหลักการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production : PC) 2) Industrial Symbiosis คือการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับคู่ค้าหรืออุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่รอบข้าง 3) Waste to Energy เป็นการแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน 4) Upcycling การเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย ผ่านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 5) Product Stewardship (Circular Enterprises/ Startups) การปรับโมเดลธุรกิจโดยดาเนินการตามหลักการความรับผิดชอบที่ขยายออกไปของผู้ผลิต

?ทั้งนี้ การดาเนินงานตามโมเดลการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบขั้นบันได (5-Step Approach) ที่มีสิงค์ปาร์คเป็นต้นแบบในการดาเนินการ จะแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น 6 เดือน - 1 ปี จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณและคุณสมบัติของเสียและของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เพื่อลดการเกิดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มโอกาสในการนาของเสียหรือของเหลือใช้จากกิจกรรมหนึ่งไปใช้ในอีกกิจกรรมหนึ่ง ส่วนระยะกลาง 1?3 ปี จะพิจารณาความเป็นไปได้สาหรับการลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อแปรรูปของเสียหรือของเหลือใช้เป็นพลังงาน รวมถึงสามารถนามาแปรรูปเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ขณะที่ระยะยาว 3 ปีขึ้นไป จะวางแผนพิจารณาการนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์และพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภาคเหนือ และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงบทบาท ซึ่งจะช่วยให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความสาคัญของความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เกิดการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาค ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนโยบายการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลให้ความสาคัญสูงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป? นายทองชัย กล่าว

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


แท็ก ภาคเหนือ   APP  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ