สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Monday May 30, 2022 14:52 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญในเดือนเมษายน 2565

? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 58.9

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565 อุตสาหกรรมยานยนต์ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากการขยายตัวของตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ

ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจสามารถกลับมาดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้ตามปกติ

อุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียม ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน จากนามันดีเซลและนามันเครื่องบินเป็นหลัก เนื่องจากการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทาให้ความต้องการการขนส่งในประเทศและการเดินทางกลับ

ภูมิลาเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ น ส่งผลให้ปริมาณการใช้นามัน

สาเร็จรูปเพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับปีก่อน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อนจากสินค้ายางแท่งเป็นหลัก เนื่องจากในปีก่อนมีแรงงานบางส่วน

ติดเชื อโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เต็มที่ ในขณะที่สถานการณ์ในปีนี เริ่มคลี่คลาย

ทาให้สามารถทาการผลิตและขนส่งสินค้าได้มากขึ น

? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัว ได้แก่

อุตสาหกรรม Hard Disk Drive (HDD) ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 28.1 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน ภาวะการผลิตและการจาหน่ายปรับลดลงทั งจากสินค้า Hard Disk Drive

และ Printer เนื่องจากการ Lockdown ในเมืองท่าสาคัญของประเทศจีน ทาให้เกิดปัญหา

ด้านโลจิสติกส์และการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน จากสินค้าเครื่องเรือนทาด้วยไม้ เป็นหลัก ตามคาสั่งซื อที่เข้าสู่ระดับปกติ

เนื่องจากในปีก่อนมีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการทางานแบบ Work from home รวมถึง

ในปีนี ยังมีแรงงานบางส่วนติดเชื อ และต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ น

อุตสาหกรรมเบียร์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการปรับราคาเบียร์สูงขึ นตั งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลต่อ

กาลังซื อของผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจที่กาลังฟื้นตัว ทาให้การบริโภคเบียร์ในประเทศลดลง

อัตราการใช้กาลังการผลิตเดือนเมษายน 2565

อยู่ที่ระดับร้อยละ

อัตราการใช้กาลังการผลิตเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 59.3

อัตราการใช้กาลังการผลิตเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 50.3

ข้อมูลเพิ่มเติม : นเรศ กิจจาพัฒนพันธ์ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6806

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ