ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 25, 2023 13:43 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายงาน

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2564 2565 2565 256 6 %YoY Year Year ต.ค. พ.ย. ธ. คม. คก. พมี. คเม.ย.เม.ย. พ.คพ.ค. มิ. ยก. คส. คก. ยต.ค.ต.ค.

MPI

5.8

0.4

-4.3

-5.3

-8.5

-4.8

-2.4

-3.9

-8.7

-3.1

-5.0

-4.7

-7.8

-6.3

-4.3

ภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรอุตสาหกรรมเดืเดือนตุลาคมตุลาคม 256 6 เมื่อพิจารณาจากเมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หด ตัวตัว ร้อยละ ร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันของปีจากช่วงเดียวกันของปีก่อนก่อน ปัจจัยหลักปัจจัยหลักมาจมาจากการลดลงของกการลดลงของสินค้าสินค้าส่งออกในกลุ่มส่งออกในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องปรับอากาศ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารทะเลแช่เย็น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องปรับอากาศ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารทะเลแช่เย็น รองลงมาเป็นกลุ่มรองลงมาเป็นกลุ่มสินค้ารถยสินค้ารถยนต์ มอเตอนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ร์ไฟฟ้า อาหารสัตว์สำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอาหารสัตว์สำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

เมื่อ พิจารณาข้อมูพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3ย้อนหลัง 3 เดือน เดือน เทียบกับปีก่เทียบกับปีก่อน (%YoY) เดือ นกรกฎาคมฎาคม หด ตัว ร้ อยละ 4.7 เดือ น สิงหาสิงหาคม หด ตัว ร้ อยละ 7.8 และ เดือ นกันยาย น หด ตัว ร้ อยละ 6.3

สำหรับ สำหรับ 3 เดือน3 เดือนที่ ผ่านมา ผ่านมา เดือ นก รฎา คม เดื อนสิงหาคมสิงหาคม และ เดื อนกันยายนกันยายน 2566 2566 ดัชนีดัชนีผลผลิลผลิตอุตสาอุตสาหกรหกรรม หรือ หรือ MPI เมื่อแมื่อเทียบกัทียบกับเดื อนที่ผ่อนที่ผ่านมา นมา (%MoM) มี อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ดังนี้ กล่กล่าวคืวคือ ใอ ในเดือนเดือนกรกกรกฎา คม หด ตัวตัวร้อร้อยละยละ 2. 0 เดือนเดือนสิงหาคมสิงหาคม ขยาย ตัว ร้อยละ 0.8 แล เดือนเดือนกัน ยายหด ตัว ร้อยละ 0.3

อุตสาหกรร

อุตสาหกรรมสำคัญที่มสำคัญที่ส่งผลส่งผลให้ให้ MPI เดือเดือนตุลาคมตุลาคม 256 6 หด ตั วเมื่อแมื่อเที ยบกับกับช่วงช่วงเดียวกันของปีก่อนเดียวกันของปีก่อน คือ

? รถยนต์ถยนต์ หดตัวร้อหดตัวร้อยละ ยละ 7.43 จากรถบรรทุกปิจากรถบรรทุกปิคอัพ และอัพ และรถยนต์นั่งขนาดเล็กรถยนต์นั่งขนาดเล็กเป็นหลัก ตามการชะลอตัวเป็นหลัก ตามการชะลอตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ ผลจากความเปราะบางด้านราของตลาดรถยนต์ในประเทศ ผลจากความเปราะบางด้านรายได้ยได้แล หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงทำให้สถาบันการเงินะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ อย่างไรก็ตามมัติสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์เนื่องจากรรถยนต์เนื่องจากรอโปรโมอโปรโมชั่นและส่วนชั่นและส่วนลด ในงาน Motor Expo 2023 ใน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธัระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2566นวาคม 2566

? ชิ้นส่วนชิ้นส่วนและแผ่นวงจรและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ หดตัหดตัวร้อยละ วร้อยละ 17.48 จากจากทิศทางของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทิศทางของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ชะลอตัว โลกที่ชะลอตัว ทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องห ชะลอคำสั่งซื้อหรือปรับแผนการลงทุนชะลอคำสั่งซื้อหรือปรับแผนการลงทุน

? คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หดตัวร้หดตัวร้อยละ ยละ 32 .89 จากจาก Hard Disk Drive และ และ Printer ตาม ความต้องการใช้งานที่ความต้องการใช้งานที่ลดลงดลงจากการเปลี่จากการเปลี่ยนแปลงของเทยนแปลงของเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลที่มีพื้นที่จัดเก็บที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นและและมีประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อุ ตสาห กรรมสกรรมสำคัญที่ยังขยาคัญที่ยังขยายตั วใ นเดืเดือน ตุลาคมตุลาคม 256 6 เมื่ อเทีอเทียบกัเ ดือนเดียวกันของปีก่อนดือนเดียวกันของปีก่อน

? ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ขยายตัวยายตัวร้อยละร้อยละ 22.48 จากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แก๊แก๊สโซฮอล์สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์ 91 91 และน้ำมันเครื่องบินละน้ำมันเครื่องบินเป็นหลัก เป็นหลัก เนื่อ งจากจากในปีก่อนมีในปีก่อนมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นของผู้ผลิตบางรายการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นของผู้ผลิตบางราย และและจากการจากการฟื้นตัวของภาคการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง

? พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้นพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น ขยายขยายตั วร้ อยลอยละ 12 .49 จาก จาก Polyethylene resin, Ethylene, Propylene และ และ Toluene เป็นหลัเป็นหลัก เนื่องเนื่องจากจากในปีก่อนมีการในปีก่อนมีการหยุดซ่อมบำรุงหยุดซ่อมบำรุงต่อเนื่องต่อเนื่องและและความต้องการความต้องการของของลูกค้าลูกค้าลดลงลดลง Indicators 2565 2566 %MoM ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ. ค. ม. คก. พมี. คเม.ย.เม.ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ยก. คส. คก. ย. ต.ค.

MPI

-4.2

2.1

-1.8

6.1

-0.1

6.3

-21.3

14.3

-2.2

-2.0

0.8

-0. 3

-2.2

2

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

เครื่

เครื่องชี้องชี้ภาวภาวะเศระเศรษฐกิษฐกิจจอุตสอุตสาหกรหกรรรมมอื่นอื่น ๆๆ

เดื

เดืออนนตุลาคมตุลาคม 22565666

3

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เดื

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เดือนอนตุลาคมตุลาคม 25662566

?

กาการรนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย นำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย

ที่มา

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่มที่มา : กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์

การนำเข้าเครื่องจักรการนำเข้าเครื่องจักรที่ที่ใช้ใใช้ในนอุอุตสาหตสาหกรรมกรรมและส่วนประกอบและส่วนประกอบ ในเดือนในเดือนตุลาคม 2566 มีมูลค่า 1ตุลาคม 2566 มีมูลค่า 1,517.38 517.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.98ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวจากการนำเข้าในสินค้าโดยขยายตัวจากการนำเข้าในสินค้าประเภทประเภทเครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างแลเครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วะส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะโลหะและส่วนประกอบ เป็นต้นและส่วนประกอบ เป็นต้น

การนำเข้าการนำเข้าสิสินค้าวันค้าวัตถุดิบและกึ่ตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ)งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือในเดือนนตุลาคมตุลาคม 22566 มีมูลค่า 8566 มีมูลค่า 8,665555..8855 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 1.771.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการนำเข้าโดยการนำเข้าขยายขยายตัวในสินค้าตัวในสินค้าปรประเภทะเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นเป็นต้นต้น

4

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

?

สถาสถานนภาภาพการปพการปรระกกอบกิอบกิจการอุตสจการอุตสาหหกรรมกรรม

ที่ที่มมา : กรมกรมโโรรงงานอุงงานอุตตสาหกรสาหกรรมรม

โโรรงงงงานที่านที่ไได้รับด้รับออนุญนุญาตตปปรระกกอบกิจการในอบกิจการในเดืเดืออนนตุลาคมตุลาคม 25625666 มีมีจจำนวนำนวนทั้ทั้งงสิ้นสิ้น 220303 โโรรงงงางานน เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จากจากแดืดืออนนกันยายนกันยายน 25625666 ร้ร้อยอยลละ 55.73 (%(%MoM) และเพิ่มขึ้นละเพิ่มขึ้นจากเจากเดืดือนอนแดีดียวกัยวกันขอนของงปีปีก่ก่ออนน ร้ร้อยละอยละ 2020..8383 ((%YoY))

มูมูลค่ลค่าเงิเงินนลงทุนลงทุนรวรวมมจจากโกโรงรงงงานที่านที่ไได้ด้รับอนุรับอนุญาตญาตประประกอบกิจกากอบกิจการในเดืรในเดือนอนตุลาคมตุลาคม 25256666 มีมีมูมูลลค่ค่ารวมารวม 8181,267267 ล้านล้านบาทบาท เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดืจากเดือนอนกันยายนกันยายน 22556666 ร้ร้อยอยลละ 413413..6363 ((%%MoM) และละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจจากกแดืดือนอนเดีเดียยววกักันนขของปีองปีก่ก่อนอน ร้ร้อยอยละ ละ 999393..9292 ((%%YoY)

?อุอุตสตสาหกรหกรรมรมที่ที่มีมีจจำนนวนโรวนโรงงางงานเริ่นเริ่มมปรประกอะกอบกิบกิจกาจการมารมากที่สุกที่สุด ในด ในแดืดือนอนตุลาคมตุลาคม 25256666 คืคืออ อุตอุตสาหสาหกรรมกรรมการทำการทำผลิผลิตตภัณฑ์คอนกรีต ภัณฑ์คอนกรีต ผผลิลิตภัตภัณณฑ์ฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณคอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิฑ์ยิปปซัมซัม จำนวน จำนวน 2244 โรงงานโรงงาน รองรองลงมลงมาคืคืออ อุตอุตสาหสาหกรรมกรรมการการขุขุดดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำจำนวนวนน 1166 โรโรงงางงานน?

?อุตสาหกรอุตสาหกรรมที่รมที่มีมีมูมูลลค่ค่ากาการลงรลงทุทุนนสูงสูงสุสุดดในเในเดืดืออนนตุลาคมตุลาคม 22565666 คืคือ อ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคาแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้าดาดฟ้า จำจำนวนเงินวนเงินทุนทุนน 6868,999933 ล้าล้านนบาบาทท รอรองลงลงมาคืองมาคือ การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นการอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่นเป็นแผ่น จำนวจำนวนเงินเงินนทุทุนน 11,070777 ล้านบล้านบาทาท?

5

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

?

สสถถานภานภาพพการการปรประกกอบกิจกอบกิจการรอุอุตสตสาหกรรมาหกรรม (ต่ต่ออ)

ที่

ที่มมา : กรมกรมโโรรงงงางานนอุตอุตสสาหกหกรรมรรม

จำนวนจำนวนโรงงาโรงงานที่นที่ปิดปิดดำเดำเนินินนกิกิจจกการรใในนแดืดืออนนตุลาคมตุลาคม 25256666 มีมีจำจำนนววนทั้งสิ้นทั้งสิ้น น 8686 รายราย ลดลงลดลงจาจากกแดืดือนอนกันยายนกันยายน 25256666 ร้ร้อยอยลละ 5599..4343 (%(%MoM) และละลดลงลดลงจากจากแดืดืออนนแดีดียยววกักันขนขอองปีงปีก่ก่ออนน ร้อยร้อยละละ 1155..6969 (%(%YoY)

แงิงินนทุทุนนขของการเลิกกิองการเลิกกิจจกการรใในนแดือดือนนตุลาคมตุลาคม 22565666 มีมีมูมูลค่ลค่ารารวมวม 11,306306 ล้าล้านบาทนบาท ลดลงลดลงจากจากเดือนเดือนกันยายนกันยายน 25625666 ร้อร้อยลยละ 7575..0022 ((%MoM) ) และละลดลงลดลงจาจากเกเดืดือนอนเดีเดียยววกันกันขขอองงปีก่อนปีก่อน ร้ร้ออยยลละ 6565..2727 ((%YoY))

?อุอุตสาหตสาหกกรรรมรมที่ที่มีมีจจำนำนวนโวนโรรงงงงานที่านที่มีมีกการรแลิลิกกปรประกกอบอบกิกิจจกาการรมากที่มากที่สุสุด ด ในเดืในเดืออนนตุลาคมตุลาคม 256666 คืคืออ การทำการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัมผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม จำนจำนวน วน 1414 โรโรงงงงานน รรอองลงลงมงมาคืคืออ การขุดหรือลอก กรวด การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดินทราย หรือดิน จำจำนนววนน 88 โรงงานโรงงาน?

?อุอุตสตสาหกรรมหกรรมที่ที่มีมีกการรแลิลิกประกประกอกอบกิบกิจการจการโโดดยมียมีแงินลงงินลงทุนทุนสูงสุสูงสุดด ใในนเดืเดืออนนตุลาคมตุลาคม 25666 คือคือ การตัด เจียระไน การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืหรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณีออัญมณี มูลค่มูลค่าแงินลงินลงงทุทุนน 345345 ล้ล้านานบาบาทท รรอองงลลงมงมาคืคืออ การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัมคอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม มูมูลลค่าค่าเงิเงินนลลงงทุทุน น 151151 ล้านล้านบาบาทท??

6

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

ภาว

ภาวะเศะเศรษรษฐฐกิกิจอุจอุตสาตสาหกรหกรรมรรมรายสายสาขาขา เดืเดือนอนตุตุลาคมลาคม 22565666

1.

อุอุตตสสาหหกรกรรรมมอาอาหหารร

ที่

ที่มมา : สสำนันักกงงานเศานเศรษรษฐกิจอุฐกิจอุตตสสาหหกกรรรมรม

ดัดัชชนีนีผผลผลิตอุตสาหกรรมอลผลิตอุตสาหกรรมอาหาหาราร เดือนเดือนตุตุลาคมลาคม 2566 ชะชะลอลอตัวตัว ((%YoY) ) ร้อยละ ร้อยละ 66.44 เมื่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัอเทียบกับช่วงเดียวกันนของปีก่อน ของปีก่อน โดยกลุ่มโดยกลุ่มสินค้าสินค้าอาหารอาหารที่มีที่มีดัชนีผลผลิตดัชนีผลผลิตชะลอชะลอตัวตัว มีดังนี้มีดังนี้ 1) ประมง ประมง หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 18.66 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง หดตัวปลาทูน่ากระป๋อง หดตัวร้อยละร้อยละ 2525.99 และกุ้งแช่แข็ง หดตัวร้อยละ 23.7 เนื่องจและกุ้งแช่แข็ง หดตัวร้อยละ 23.7 เนื่องจากความากความต้องการบริโภคลดลงทั้ต้องการบริโภคลดลงทั้งตลาดภายในและงตลาดภายในและต่างประเทศต่างประเทศ 2) มันมันสำปะหลังสำปะหลัง หดหดตัวร้ตัวร้อยละ อยละ 1515.55 จากสินค้าสำคัญคือ แป้งมันจากสินค้าสำคัญคือ แป้งมันสำปะหลัง สำปะหลัง หดหดตัวตัวร้ร้ออยละยละ 1515.99 เนื่องจากเนื่องจากภาวะภัยแล้งและการภาวะภัยแล้งและการระบาดของโรคใบระบาดของโรคใบด่างด่างมันสำปะหลังมันสำปะหลังในช่วงก่อนหน้าในช่วงก่อนหน้า ททำให้ำให้เกษตรกรหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เกษตรกรหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน ส่งผลให้ส่งผลให้พื้นที่พื้นที่เพาะปลูเพาะปลูกแกและปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลง ละปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลง 3) ) ผักและผลผักและผลไม้ไม้แปแปรรรูปรูป ชะลอชะลอตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 88.88 จากสินค้าสำคัญ จากสินค้าสำคัญ คือคือ สับปะรดสับปะรดกระป๋อง หดตัวร้อยละ 89.1กระป๋อง หดตัวร้อยละ 89.1 เนื่องจากการเพาะปลูเนื่องจากการเพาะปลูกในบางพื้นที่ กในบางพื้นที่ ผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงความต้องความต้องการบริโภคทั้งในการบริโภคทั้งในและต่างประเทศลดลงและต่างประเทศลดลง 4) เครื่องดื่ม ชะล4) เครื่องดื่ม ชะลอตัวร้อยละ 8.2อตัวร้อยละ 8.2 จากจากสินค้าสำคัญ ได้แก่ สินค้าสำคัญ ได้แก่ เบียร์ สุราขาว และเครื่องดื่มรสน้ำผลไม้ เบียร์ สุราขาว และเครื่องดื่มรสน้ำผลไม้ เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวเนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว 55) ปศุสัปศุสัตว์ตว์ ชะลอตัวร้อยละชะลอตัวร้อยละ 55.00 จากสินค้าสำคัญ คือ เนื้อไก่จากสินค้าสำคัญ คือ เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง แช่เย็นแช่แข็ง หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 99.00 เนื่องจากกำลังซื้เนื่องจากกำลังซื้ออของผู้บริโภคชะลอตัว ของผู้บริโภคชะลอตัว ส่งผลต่อความต้องการส่งผลต่อความต้องการบริโภคที่บริโภคที่ลดลดลงลง

อย่างไรก็ตาม ยังมีดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไรก็ตาม ยังมีดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ที่ขยายตัว ได้แก่ ขยายตัว ได้แก่ น้ำตาน้ำตาล ขยายตัวร้อยละ ล ขยายตัวร้อยละ 3636..33 จากจากภาภาวการณ์วการณ์ผลิตผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ขยายตัวร้อยละ 55.1 และขยายตัวร้อยละ 55.1 และกากน้ำตาล ขยายตัวร้อยละ 46.9 ตามความกากน้ำตาล ขยายตัวร้อยละ 46.9 ตามความต้องการต้องการบริโภคในบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นประเทศที่เพิ่มขึ้น

ที่ที่มา มา : กกรระททรรวงวงพพาณิชาณิชย์ย์

ตลาดตลาดใในปนประเระเทศทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายสินค้าปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายสินค้าออาหาราหารในในประเทศเดือประเทศเดือนนตุลาคมตุลาคม 2566 ขยายตัวขยายตัว ((%YoY) ร้อยละร้อยละ 44.44 แช่นช่น 1) กากน้ำตาลกากน้ำตาล ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 17711.00 2) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 4747.66 3) ) น้ำอัดลม ขยายตัวร้อยละ น้ำอัดลม ขยายตัวร้อยละ 211.00 4) นมพร้อมดื่มนมพร้อมดื่ม ขยาขยายตัวร้อยละ ยตัวร้อยละ 1111.44 5)) อาหารสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 44.88

ตตลลาดาดต่างประเทศต่างประเทศ การส่งออกสินค้าอาหารการส่งออกสินค้าอาหารเดือเดือนนตุลาคมตุลาคม 2566 ในในภาพรวมภาพรวม ขยายขยายตัวร้อยละตัวร้อยละ 100.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีของปีก่อน ก่อน จาจากกกลุ่มกลุ่มสินค้าสินค้า 1) ข้าวและธัญพืช จากสินค้าสำคัญ คือ ข้าว ข้าวและธัญพืช จากสินค้าสำคัญ คือ ข้าว โดยตลาดโดยตลาดหลัก คือ หลัก คือ อินโดอินโดนีเซียนีเซีย สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา และผลิตและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยโดยตลาดหลัก คือ จีน ตลาดหลัก คือ จีน ((มันเส้นมันเส้น) ) ญี่ปุ่นญี่ปุ่น ((แป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง)) 2) 2) ผักและผลไม้ผักและผลไม้ จากสินค้าสำคัญ คือ จากสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง โดยตลาดหลักโดยตลาดหลัก คือ คือ จีน จีน สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา 3) ไขมันและ3) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ จากสินค้าสำคัญน้ำมันจากพืชและสัตว์ จากสินค้าสำคัญ คือ คือ น้ำมันปาล์น้ำมันปาล์ม ม โดยโดยตลาดส่งออกตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อินเดีย ในส่วนที่สำคัญ ได้แก่ อินเดีย ในส่วนของของมูลค่ามูลค่าการส่งออกการส่งออกกกลุ่มเครื่ลุ่มเครื่องดื่มองดื่มขยายขยายตัวร้อยลตัวร้อยละ 22.00 เมื่อแมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนของปีก่อน

?คาดว่าดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน คาดว่าดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน 25662566 ในภาพรวมในภาพรวมมีแนวโน้มมีแนวโน้มชะลอชะลอตัวตัว เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับกับช่วงช่วงเดียวกันเดียวกันของปีก่อนของปีก่อน จาจากกสถานกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ารณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังคงยังคงมีทิศทางมีทิศทางชะลอตัว ชะลอตัว จากราคาพลังงานจากราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น อย่าอย่างไรก็ตามงไรก็ตาม การบริการบริโภคในประเทศและโภคในประเทศและภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่ดีภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่ดี จากอุปสงค์จากอุปสงค์ภายในประเทศที่ขยายตัวภายในประเทศที่ขยายตัวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น สำหรับมูลค่าการสำหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะส่งออกคาดว่าจะยังคงยังคงขยายตัว เนื่องจขยายตัว เนื่องจากากคำสั่คำสั่งซื้อสินค้าของประงซื้อสินค้าของประเทศคู่ค้าเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมสำหรับเทศกาลในที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมสำหรับเทศกาลในช่ช่วงวงปลายปลายปี อีกทั้ปี อีกทั้งงปัญหปัญหาความไม่สงบของอิสราเอลความไม่สงบของอิสราเอล--ปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์ ที่ทที่ทำให้หลายประเทศำให้หลายประเทศต้องการนำเข้าต้องการนำเข้าสินค้ามากขึ้นสินค้ามากขึ้นจากความจากความกังวลกังวลด้านด้านความมั่นคงความมั่นคงทางทางอาหารอาหาร?

7

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

2

2.. อุตอุตสาสาหกหกรรรรมมไไฟฟฟ้ฟ้าแลละอิอิแล็ล็กกทรอนิทรอนิกกส์ส์

?

อุตอุตสาสาหหกกรรรมไรมไฟฟ้าฟฟ้า

ที่

ที่มมา: สสำนักงนักงานเศานเศรรษษฐฐกิกิจอุตจอุตสสาหหกกรรรรมม สถาสถาบับันนไไฟฟฟ้ฟ้าและอิเล็และอิเล็กทรกทรอนิอนิกกส์ส์ แลและกระกระทะทรรววงพาณิชงพาณิชย์ย์

กาการรผผลิลิตตสินค้าสินค้าเครื่เครื่องใองใช้ช้ไฟไฟฟ้ฟ้า มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 8833..22 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1ปรับตัวลดลงร้อยละ 100..33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันนของปีก่อนของปีก่อน เป็นเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลมาจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่โดยสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ปรับตัวลดลง ได้แก่ กระติกน้ำร้กระติกน้ำร้อน คอมอน คอมเพรสเซอร์เพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อหุงข้หม้อหุงข้าวาว เครื่องปรับเครื่องปรับอากาศ อากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ หม้อแปลงไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ และและสายเคเบิ้ล สายเคเบิ้ล ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 4466..22, 3838..77, 3300..88, 2200..55, 1177..44, 1122..66, 1010..44 และ และ 99..33 ตามลำดับ เนื่องจากมีความต้องการสินค้าในประเทศและคำตามลำดับ เนื่องจากมีความต้องการสินค้าในประเทศและคำสั่งซื้อจากต่าสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง งประเทศลดลง ในขณะที่สินค้าในขณะที่สินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ น ได้แก่ สายไฟสายไฟฟ้า ฟ้า ตู้เย็นตู้เย็น เครื่เครื่องซักผ้าองซักผ้า และและพัดลมพัดลม เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8787..88, 2299..33, 1166..88 และ 8.2 ตามลำดับ เนื่องจากมีและ 8.2 ตามลำดับ เนื่องจากมีควาความต้องการสินค้าในประเมต้องการสินค้าในประเทศทศและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

กการรส่งส่งออกออกสินค้าสินค้าเคเครื่รื่อองงใช้ใช้ไไฟฟฟ้ฟ้า มีมูลค่ามีมูลค่า 22,136136..88 ล้านเหรีล้านเหรียญสหรัฐฯยญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละปรับตัวลดลงร้อยละ 55.0 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับกับเดือนเดียวกันเดือนเดียวกันของปีของปีก่อนก่อน จากการชจากการชะลอตัวของตลาดโลกลอตัวของตลาดโลก สินค้าที่มีคำสั่งซื้อลดลงสินค้าที่มีคำสั่งซื้อลดลง ได้แก่ เตาได้แก่ เตาอบไมโคอบไมโครเวฟ รเวฟ มีมูมีมูลค่าลค่า 15.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละลดลงร้อยละ 399.6 ในตลาด6 ในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีนและจีน เครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ มีส่วนประกอบ มีมูลค่ามูลค่า 345345.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้ลดลงร้อยละอยละ 3434..22 ในตลาดออสเตรเลีย ในตลาดออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา และเวียดนามและเวียดนาม พัดลม มีมูลค่าพัดลม มีมูลค่า 3939.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลดลงลงร้อยละร้อยละ 1717.66 ในตลาดสหรัฐอเมริกาในตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และโปรตุเกส เยอรมนี และโปรตุเกส แผงแผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า มีมูลค่าสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า มีมูลค่า 21616.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงลดลงร้อยละร้อยละ 88..22 ในตลาดจีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ในตลาดจีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น และมอเตอร์และมอเตอร์และและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีมูลค่ามีมูลค่า 6666.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละดลงร้อยละ 77.99 ในตลาดเยอรมนี ฮ่องกงในตลาดเยอรมนี ฮ่องกง และเวีและเวียดนามยดนาม ในขในขณะที่ณะที่สินค้าที่มีคสินค้าที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ได้แก่ หม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าไฟฟ้าและส่และส่วนประกอบ มีมูลค่าวนประกอบ มีมูลค่า 396396.99 ล้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละร้อยละ 3838.55 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไต้หวันในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไต้หวัน ตู้เย็น ตู้ตู้เย็น ตู้แช่แข็งแช่แข็งและส่วนประกอบ มีมูลค่า 167.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯและส่วนประกอบ มีมูลค่า 167.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 .6 ในตในตลาดลาดสหรัฐอเมริกา ออสเตสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียรเลีย และและซซาอุดิอาระเบียาอุดิอาระเบีย เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า ซักแห้งซักแห้งและส่วนประกอบและส่วนประกอบ มีมูลค่ามีมูลค่า 9966.77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อนร้อยละยละ 1177..5 5 ในตลาดสหรัฐอเมริกาในตลาดสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ และแคนาดาและแคนาดา เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า มีมูลค่า 159.3 ล้าน159.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ในตลาดญี่ปุ่น จีน เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ในตลาดญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกา

และสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล มีมูลค่า 86.0 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในตลาดสหรัฐอเมริกา เวียดนาม0.1 ในตลาดสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และและ ฟิลิปปินฟิลิปปินส์ ส์

?คาดการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2566คาดการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2566 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะยังคงชะลอตัวลง เมื่อเทีเครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะยังคงชะลอตัวลง เมื่อเทียบยบกักับเบเดือนเดียวกันดือนเดียวกันของปีของปีก่อน เนื่องจากความต้องการตลาดโลกลดลงและเศรษฐกิจโลกยังก่อน เนื่องจากความต้องการตลาดโลกลดลงและเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวไม่ฟื้นตัว?

?

อุอุตตสสาหหกรกรรมรมอิเล็อิเล็กทรอนิกทรอนิกกส์ส์

ที่

ที่มามา: สสำนันักกงงานนแศศรรษฐกิจอุษฐกิจอุตตสาสาหกหกรรรรมม สถาบัสถาบันไฟฟ้นไฟฟ้าแลละอิอิแล็ล็กกทรอทรอนินิกส์กส์ แลและกระกระทะทรวรวงพาณิงพาณิชชย์ย์

กาการรผผลิตสินค้ลิตสินค้าอิอิแล็ล็กกททรอรอนินิกส์กส์ มีดัชนีมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดัผลผลิตอยู่ที่ระดับ บ 6666.22 ปรับตัวลดลงร้อยละ ปรับตัวลดลงร้อยละ 255.44 เมื่อเทียบกับเดือเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันนเดียวกันของปีก่อนของปีก่อน โดยสินค้าโดยสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ Semiconductor devices Transistors, Printer, PCBA, HDD, IC และ และ PWB โดยลดลงร้อยละโดยลดลงร้อยละ 3636.77, 344.88, 322.88, 3232.66, 188.11 และ และ 1515.77 ตามลำดับ เนื่องจากมีตามลำดับ เนื่องจากมีความต้ความต้องการสินค้าในปองการสินค้าในประเทศระเทศและและคำสั่งซื้อจากต่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงางประเทศลดลงโดยเฉพาะ โดยเฉพาะ Semiconductor devices Transistors และ และ HDD ที่มีตลาดส่งออกชะลอตัวลงตามภาวะที่มีตลาดส่งออกชะลอตัวลงตามภาวะแศรษฐกิศรษฐกิจโลก และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องชะลอคำสั่งซื้อและจโลก และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องชะลอคำสั่งซื้อและปรับแผนการลงทุนใหม่ ส่งผลปรับแผนการลงทุนใหม่ ส่งผลให้การผลิตลดน้อยลงให้การผลิตลดน้อยลง

กการส่รส่งงออออกกสิสินค้นค้าอิอิแล็ล็กทรกทรออนินิกส์กส์ มีมูลค่ามีมูลค่า 33,744744.7 .7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้ร้อยละ อยละ 55..55 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเดือนเดียวกันของปีก่อนของปีก่อน จากความต้องการสินค้าเพื่อพัฒนาจากความต้องการสินค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในตลาดโลกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในตลาดโลก สินค้าที่มีคำสั่งซื้อสินค้าที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ได้แก่ ได้แก่ อุปกอุปกรณ์รณ์กึ่งตัวนกึ่งตัวนำ ทรานำ ทรานซิซิสเตอร์ และไดโอดสเตอร์ และไดโอด มีมูลค่า 4มีมูลค่า 45511..44 ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2เพิ่มขึ้นร้อยละ 277..33 ในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ญี่ปุ่นปุ่น ในขณะที่ในขณะที่สินค้าที่มีคำสั่สินค้าที่มีคำสั่งซื้อลดลง ได้งซื้อลดลง ได้แก่ แก่ HDD มีมูลค่า 394.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 394.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 28.9 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และจีน วงจรพิมพ์ มี28.9 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และจีน วงจรพิมพ์ มีมูลค่ามูลค่า 104.5 ล้านเหรียญ104.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯสหรัฐฯ ลดลงลดลงร้อยละ 6ร้อยละ 6.0 ในตลาดจีน .0 ในตลาดจีน เวียดนาม และเยอรมนี และแผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่า 734.8 ล้านเหรียญเวียดนาม และเยอรมนี และแผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่า 734.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.6 ในตลาดสิงคโปร์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา อยละ 4.6 ในตลาดสิงคโปร์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกชะลอตัวเนื่องจากความต้องการในตลาดโลกชะลอตัว ประกอบกัประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่บเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวชะลอตัว

?

?คาดการณ์การผลิตคาดการณ์การผลิตเดือนพเดือนพฤศจิกายนฤศจิกายน 2566 2566 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะยังคงปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันคาดว่าจะยังคงปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และวัของปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และวัตถุดิบที่ไม่ตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกเพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก?

8

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

3.. อุตอุตสสาหาหกรกรรมยานยรมยานยนต์นต์

?

อุอุตสตสาหหกรกรรมกรมการรผผลิลิตรถยนต์ตรถยนต์

ที่ที่มมา : สสำนักงนักงานเศนเศรรษษฐกิฐกิจจอุอุตสตสาหหกรกรรมรม รรวบวบรวรวมจมจากกกกลุ่ลุ่มมอุตสอุตสาหาหกรกรรรมมยายานนยยนนต์ต์ สภาอุสภาอุตตสสาหกหกรรรรมแมแห่ห่งงปปรระแทศทศไไทยทย

การผลิการผลิตรตรถถยยนนต์ต์ ในในเดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 25625666 มีจำนวน มีจำนวน 115858,773344 คัน คัน ลดลงลดลงจากเดือนจากเดือนกันยายนกันยายน ปี 2ปี 2556666 ร้อยละร้อยละ 33..2277 (%MoM) และละลดลงลดลงจากเดือนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 77..0202 (%YoY) โดยโดยเป็นการเป็นการปรับปรับลดลดลงลงของของการผลิตการผลิตรถยนต์รถยนต์นั่งนั่ง รถยนต์รถยนต์กระบะ กระบะ 1 ตัน1 ตัน และอนุพันธ์ละอนุพันธ์ และและรรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ถยนต์เพื่อการพาณิชย์

กการรจจำหำหน่น่ายายรรถถยยนนต์ต์ใในนปประระแทศทศ ใในนเดืเดือนอนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 25625666 มีมีจำนวน จำนวน 5858,963963 คันคัน ลดลลดลงงจากจากเดือนเดือนกักันยายนนยายน ปี 2ปี 2556666 ร้อยละร้อยละ 55.0.033 (%MoM) และละลดลงลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ร้อยละ 88..7575 (%YoY) โดยเป็นโดยเป็นการปรับการปรับลดลงลดลงของการของการจำหน่ายจำหน่ายรถยนต์รถยนต์กระบะ 1กระบะ 1 ตันตันและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากเนื่องจากหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง สถาบันการเงินสถาบันการเงินมีความเข้มมีความเข้มงวดงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้น ในการให้สินเชื่อมากขึ้น รวมทั้งรวมทั้งอัตราอัตราดอกเบี้ดอกเบี้ยที่มียที่มีแนวโแนวโน้มสูงน้มสูงขึ้นส่งผลต่ออุปสงค์ในประขึ้นส่งผลต่ออุปสงค์ในประเทศเทศ

การส่การส่งงออกรถออกรถยยนนต์ต์ ในในเดือเดือนนตุลาคมตุลาคม ปีปี 2562566 6 มีจำนวน มีจำนวน 105105,772266 คัน คัน เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาจากเดือนกเดือนกันยกันยายนายน ปีปี 25625666 ร้อยละร้อยละ 88..4646 (%MoM) และเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัจากเดือนเดียวกันของนของปีก่อนปีก่อน ร้อยละร้อยละ 112.2.0022 (%YoY) โดยโดยตลาดส่งออกมีการตลาดส่งออกมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแถในแถบตลาบตลาดดโอเชียเนีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลางอเมริกากลางและและอเมริกาอเมริกาใต้ใต้

?คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายเดือนพฤศจิกายน ปี 256น ปี 2566 ล6 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 เนื่องจากปี 2565 เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวขแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดในประเทศองตลาดในประเทศ?

?

อุอุตสตสาหกาหกรรรรมมกการารผผลิตลิตรรถจัถจักรกรยยานนยยนต์นต์

ที่ม

ที่มา : สำนัสำนักงากงานนแศศรษฐกิรษฐกิจจอุอุตสาหกตสาหกรรรรมม รวบรวบรวมจากรวมจากกลุ่กลุ่มมอุอุตสตสาหกาหกรรรรมมยายานยนยนนต์ สต์ สภภาอุอุตตสสาหาหกรรมกรรมแห่งห่งปรประแทศทศไไททยย

กการรผผลิลิตรตรถจัถจักรยกรยานนยนต์ ยนต์ ในเดือนในเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2562566 6 มีมีจำนวน จำนวน 14040,111144 คัน คัน ลดลลดลงงจากเดือนจากเดือนกันยายนกันยายน ปี 256ปี 25666 ร้ร้อยละ อยละ 1177..1122 (%MoM) และและลดลงลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้ร้อยละอยละ 1188.3.377 (%YoY) จากการจากการลดลงลดลงของของการผลิตการผลิตรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์แบบแบบอเนกประสงค์อเนกประสงค์ และแบบและแบบสปอร์ตสปอร์ต

กาการรจจำหำหน่น่ายรถายรถจัจักกรรยานยยานยนต์ นต์ ในเดือนในเดือนตุลาคมตุลาคม ปีปี 25625666 มียอดจำหน่ายมียอดจำหน่ายจำนวน จำนวน 113344,978978 คัน คัน ลดลงลดลงจากจากเดือนเดือนกันยายนกันยายน ปี ปี 25625666 ร้อยละ ร้อยละ 44..5858 (%MoM) แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดืจากเดือนอนเดียวกันของปีก่อนเดียวกันของปีก่อน ร้อยร้อยละ ละ 00..7272 (%YoY) จากการจากการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของของยอดจำหน่ายยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดขนาด 111111-12525 ซีซีซีซี 112626--250250 ซีซีซีซีและและ 251251--399399 ซีซีซีซี

การส่การส่งองออกอกรรถถจัจักกรยรยานานยนยนต์ต์สำเร็จสำเร็จรูปรูป ในเดือนในเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2562566 6 มีจำนวน มีจำนวน 3355,606606 คัน คัน เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดือนจากเดือนกันยายนกันยายน ปีปี 22565666 ร้ร้อยละอยละ 1717..4433 (%MoM) แต่ต่ลดลงลดลงจากเดือนจากเดือนเดียวกันเดียวกันของปีของปีก่อนก่อน ร้อยละ ร้อยละ 2222..1111 (%YoY) โดยตลาดส่งออโดยตลาดส่งออกมีการกมีการลดลงลดลงในประเทศในประเทศจีนจีน สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา และและสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักร

?คาดการณ์คาดการณ์แนวโน้มของอุตแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิสาหกรรมการผลิตตรถจักรถจักรยรยานยนต์ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับานยนต์ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 เนื่องจาก แนวโน้มการชะลอตัวของเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 เนื่องจาก แนวโน้มการชะลอตัวของตลาดส่งออกตลาดส่งออก?

9

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

4

4.. อุอุตตสสาหาหกกรรรมรมยยางแลงและผผลิลิตตภัภัณฑ์ยณฑ์ยางพางพารารา

ที่

ที่มมา : สำสำนันักกงงานนเศเศรษรษฐกิจฐกิจอุอุตตสสาหหกรรกรรมม

การผลิต

การผลิต

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแ

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่น ยางแท่ง และผ่น ยางแท่ง และน้ำยางข้น)น้ำยางข้น) เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 111.2828 จากการจากการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของการผลิตของการผลิตน้ำยางข้นน้ำยางข้น

ยางรถย

ยางรถยนต์ นต์ ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 11.117 จากการจากการลดลงลดลง ของของการผลิตการผลิตยางรถกระบะ และยางรถบรรทุกและรถโดยสารยางรถกระบะ และยางรถบรรทุกและรถโดยสาร

ถุงมือยาง

ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยร้อยละ ละ 1717.004 จากจากอุปสงค์อุปสงค์ความความต้องการต้องการถุงมือยางถุงมือยางในในประเทศเป็นหลักประเทศเป็นหลัก

การจำหน่าย

การจำหน่ายในปรในประเทศะเทศ

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่น ยางแท่ง และน้ำยางข้น)

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่น ยางแท่ง และน้ำยางข้น) เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละร้อยละ 66.2222 จากควจากความต้อามต้องการงการทั้งยางแผ่ทั้งยางแผ่น ยางแท่น ยางแท่ง ง และและน้ำยางข้นน้ำยางข้น ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ออยู่ยู่ในระดับสูงในระดับสูง

ยางรถยนต์

ยางรถยนต์ ลดลงลดลงร้อยละร้อยละ 422.744 ตามการชะลอตัวตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปมรถยนต์ในประเทศและระเทศและความต้องกาความต้องการรในในตลาด ตลาด REM ((Replacement Equipment Manufacturing)) ถุงมือยาง ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 311.224 จากควาจากความต้องการมต้องการใช้ใช้ ถุถุงมือยางทางการแพทงมือยางทางการแพทย์ย์ในในประเประเทศทศที่ที่อยู่ในระดับสูงอยู่ในระดับสูง

การส่งออก

การส่งออก

ยางแ

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่น ยางแท่ง และปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่น ยางแท่ง และน้น้ำยางข้น)ยางข้น) มีมีมูลค่ามูลค่าลดลงลดลงร้อยละร้อยละ 44.998 เป็นผลจากการลดลงของการเป็นผลจากการลดลงของการส่งออกส่งออกยางแผ่นยางแผ่นไปตลาดไปตลาดจีนและจีนและญี่ปุ่นญี่ปุ่น และน้ำยางข้นไปตลาดจีนและน้ำยางข้นไปตลาดจีน

ยางงรถยนรถยนต์ต์ มีมีมูลค่ามูลค่าเพิ่มขึ้เพิ่มขึ้นนร้อยละร้อยละ 225.5757 จากการจากการขยายตัวขยายตัวที่ดีของการส่ที่ดีของการส่งออกไปยังงออกไปยังตลตลาดาดสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเป็นหลัก

ถุงมือยาง

ถุงมือยาง มีมูลค่มีมูลค่าลดลงาลดลงร้อยละร้อยละ 33.9696 จากจากควความต้องการามต้องการถุงมือยาถุงมือยางงในตลาดโลกที่ปรับลดลงจากช่วงที่ผ่านในตลาดโลกที่ปรับลดลงจากช่วงที่ผ่านมามา

ที่ที่มมา: กระกระทรทรวงวงพาณิพาณิชย์ชย์

คา

คาดกดการณ์ารณ์ภาวะอุภาวะอุตสาตสาหหกรรมเดือกรรมเดือนนพฤศจิกายนพฤศจิกายน 25666

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่น ยางแยางแผ่น ยางแท่ง ท่ง และและน้ำยางข้นน้ำยางข้น) ) คาดว่าคาดว่า จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการผลิตเพื่อจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศเป็นหลักตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศเป็นหลัก สำหรับการผลิตยางรถยนต์ คาดว่าจะกลับมาขยายตัวสำหรับการผลิตยางรถยนต์ คาดว่าจะกลับมาขยายตัวจากการจากการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ความต้องการของตลาดผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ความต้องการของตลาดต่างปต่างประเทศระเทศโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ในส่วนของการส่งออกสำคัญของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ในส่วนของการผลิตผลิตถุงมือยางถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการผลิตจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศประกอบกับฐานตัวเลขเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศประกอบกับฐานตัวเลขเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำ โดยการจำหน่ายถุงมือยู่ในระดับต่ำ โดยการจำหน่ายถุงมือยางในประเทศอยางในประเทศคาดว่าจะยังขยายตัวจากความต้องการใช้ถุงมือยางคาดว่าจะยังขยายตัวจากความต้องการใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ทางการแพทย์ที่อยู่ในระดับสูงที่อยู่ในระดับสูง

การส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม (

การส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นยางแผ่น ยางแท่ง และยางแท่ง และน้ำยางข้นน้ำยางข้น) ) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลง เป็นผลจากตลาดส่งออกคาดว่าจะมีมูลค่าลดลง เป็นผลจากตลาดส่งออกสำคัญ สำคัญ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มชะลอการสั่งซื้ออาทิ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มชะลอการสั่งซื้อผลิตภัผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากไทย ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์ ณฑ์ดังกล่าวจากไทย ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์ คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ความต้องการยางรถยนต์จากอุปสงค์ความต้องการยางรถยนต์ในตลาดสำคัในตลาดสำคัญที่เพิ่มสูงขึ้น ทางด้านการส่งออกถุงมือยาง คาดว่าญที่เพิ่มสูงขึ้น ทางด้านการส่งออกถุงมือยาง คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงจะมีมูลค่าลดลงจากความต้องการถุงมือยางในตลาดโลกจากความต้องการถุงมือยางในตลาดโลกที่ที่ปรับปรับลดลงจากในช่วงที่ผ่านมาลดลงจากในช่วงที่ผ่านมา

10

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

5

5.. อุตอุตสาหสาหกรรมกรรมพพลาลาสสติติกก

ที่

ที่มามา : สสำนักงำนักงานานเศรเศรษฐกิจอุตษฐกิจอุตสสาหหกรรกรรมม

ที่

ที่มมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักสำนักงานงานปปลัดกรลัดกระทรวงพาะทรวงพาณิณิชย์ชย์ โดยความร่วมมือโดยความร่วมมือจากกรมศุลกากรจากกรมศุลกากร

ดัชนี

ดัชนีผลผลิตผลผลิต เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 2566 ปี 2566 หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 5.5.9292 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ในหลาย ผลิตภัณฑ์ เช่น กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ ผลิตภัณฑ์ เช่น กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ 1111..8585 ถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ ถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ 88..9696 และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 77.66.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดั

ดัชชนีการส่นีการส่งงสินสินค้ค้า เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 2566 หดตัวร้อยละ ปี 2566 หดตัวร้อยละ 3.73.744 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ที่หดตัว เช่น โดยผลิตภัณฑ์ที่หดตัว เช่น กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ 1133..9898 บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 1313..16 16 และและถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ ถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ 22..8877 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การส่งออก

การส่งออก เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 2566 ปี 2566 มีมูลค่ารวมมีมูลค่ารวม 363611..4141 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 44..9696 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้การส่งออกกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้การส่งออกขยายขยายตัว เช่น ตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว (ผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวร้อยละ 3916) ขยายตัวร้อยละ 243.33 ผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น243.33 ผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น ((HS 3918) ขยายตัวร้อยละ 3918) ขยายตัวร้อยละ 207.54 ผลิตภัณฑ์แผ่น 207.54 ผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ที่แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ที่เป็นแบบเซลลูลาร์ เป็นแบบเซลลูลาร์ ((HS 3921) ขยายตัวร้อยละ 7.21 เมื่อเทียบกับ3921) ขยายตัวร้อยละ 7.21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนช่วงเดียวกันของปีก่อน

กาการรนนำแข้าข้า เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 2566 มีมูลค่ารวม ปี 2566 มีมูลค่ารวม 443030..5757 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 88..6464 เมื่อเทียบกับช่วงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งผลให้การนำเข้าขยายตัว ผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งผลให้การนำเข้าขยายตัว เช่นเช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น ผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น ((HS 3918) ขยายตัวร้อยละ 26.40 3918) ขยายตัวร้อยละ 26.40 ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบของอาคาร (ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบของอาคาร (HS 3925) ขยายตัวร้อยละ 3925) ขยายตัวร้อยละ 22.77 และผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ22.77 และผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ที่เป็นที่เป็นแบบเซลลูลาร์ (แบบเซลลูลาร์ (HS 3921) ขยายตัวร้อยละ 18.04 3921) ขยายตัวร้อยละ 18.04 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนช่วงเดียวกันของปีก่อน

?แนวแนวโโน้น้มอุมอุตสตสาหหกรกรรมรมพลาพลาสสติติกก เดือนเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายน 2566 2566 คาดการณ์ว่าคาดการณ์ว่า การผลิตชะลอตัวลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตการผลิตชะลอตัวลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการปลายทางที่ชะลอตัวลดลง และผู้ซื้อส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการปลายทางที่ชะลอตัวลดลง และผู้ซื้อส่วนใหญ่รอดูสถานการณ์ การส่งออกหดตัวตามตลาดหลัก เช่น ใหญ่รอดูสถานการณ์ การส่งออกหดตัวตามตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนามสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม?

ดั

ดัชนีชนีผผลลผผลิลิตต--ดัดัชชนีการนีการส่ส่งงสินสินค้ค้า

ปริมาริมาณณแลและมู มูลค่ลค่ากการส่งารส่งออออกก--นำนาเข้เข้า

11

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

6

6.. อุอุตตสสาหาหกรรมกรรมแคคมีมีภัภัณณฑ์ฑ์

ดัดัชนีชนีผลผลผผลิตลิต -- ดัชดัชนีนีการการส่งส่งสินค้าสินค้า ปริมาณและปริมาณและมูล มูล ค่าค่าการส่งออกแการส่งออกและการนำเละการนาเข้ข้า

ที่ม

ที่มา : สำสานักงนักงานนเศเศรษฐรษฐกิกิจอุจอุตสาตสาหหกรรมกรรม ที่ที่มา มา : สำสานันักงกงานปานปลัดลัดกกระทระทรรววงงพาพาณิชย์ณิชย์

ดัดัชนีชนีผผลลผผลิลิตต เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 2566 ปี 2566 ขยายขยายตัวร้อยละตัวร้อยละ 00..5858 เมื่อเทียบกับช่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลายขยายขั้นปลายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 44..1212 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตขยายขยายตัว ตัว ได้แก่ ได้แก่ สีน้ำมันสีน้ำมันขยายตัวขยายตัวร้อยละ 21.32 ปุ๋ยเคมีร้อยละ 21.32 ปุ๋ยเคมีขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 19.82 และสีน้ำพลาสติก19.82 และสีน้ำพลาสติกขยายขยายตัตัวร้อยละ 19.94 เมื่อเทียบกับวร้อยละ 19.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามกลุ่มเคมีภัณฑ์พื้นฐานหดตัวช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามกลุ่มเคมีภัณฑ์พื้นฐานหดตัวร้อยละ 7.99 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหดตัว ได้แก่ กรดเกลือร้อยละ 7.99 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหดตัว ได้แก่ กรดเกลือหดตัวหดตัวร้อยละ 18.41 คลอรีนร้อยละ 18.41 คลอรีนหดตัวร้อยละ 14.78 และโซดาไฟหดตัวร้อยละ 14.78 และโซดาไฟหดตัวหดตัวร้อยละ 7.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัดัชนีชนีกการารส่ส่งงสินสินค้าค้า เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปีปี 2566 หดหดตัวตัว ร้อยละร้อยละ 44..4949 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่ช่วงเวงเดียวกันของปีก่อดียวกันของปีก่อนน โดยโดยกลุ่มกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้เคมีภัณฑ์ขั้นนปลายปลายขยายขยายตัวร้อยละตัวร้อยละ 99.3838 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายขยายตัว ตัว ได้แก่ ได้แก่ ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีขยายตัวร้อยละ 84.64 สีน้ำพลาสติกขยายตัวร้อยละ 84.64 สีน้ำพลาสติกขยายตัวร้อยละ 17.71 สีน้ำมันขยายตัวร้อยละ 17.71 สีน้ำมันขยายตัวร้อยละ 9.61 กลุ่มขยายตัวร้อยละ 9.61 กลุ่มแคคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานหดตัวหดตัวร้อยละ 9.39 ผลิตภัณฑ์ที่มีการหดตัวร้อยละ 9.39 ผลิตภัณฑ์ที่มีการหดตัว ได้แก่ โซดาไฟได้แก่ โซดาไฟหดตัวร้อยละ 20.23 คลอรีนหดตัวร้อยละ 20.23 คลอรีนหดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 10.68 กรดเกลือ10.68 กรดเกลือหดตัวร้อยละ 9.62หดตัวร้อยละ 9.62 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันของปีก่อนของปีก่อน

กาการส่รส่งอองออกกเคมีภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2566 มูลค่ามูลค่าส่งออกรวม ส่งออกรวม 787866.7474 ล้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 33.4949 เมื่อเมื่อเทียบกับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกเคมีภัโดยการส่งออกเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ณฑ์พื้นฐาน มีมูลค่าการส่งออก มีมูลค่าการส่งออก 42222.4040 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1414.2727 ในส่วนของกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลายมีมูลค่าการส่งออก ในส่วนของกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลายมีมูลค่าการส่งออก 36464.3434 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1212.9797 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียช่วงเดียววกักันของปีก่อน ซึ่นของปีก่อน ซึ่งผงผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลใลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ห้มูลค่ามูลค่าการส่งออกการส่งออก

หด

ตัว เช่น

ตัว เช่น เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ หดตัหดตัววร้อยละ ร้อยละ 1717.500 เคมีภัณฑ์เคมีภัณฑ์อิอินทรีย์ หดตัวร้อยละ นทรีย์ หดตัวร้อยละ 155.7171 และ เคมีและ เคมีเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 100.7979 เป็นต้นเป็นต้น

การการนนำแข้ข้า เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2566 มูลค่าการนำเข้ารวมมูลค่าการนำเข้ารวม 1,447447.9898 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ เหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 55.8585 เมื่อเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์พื้นฐามเคมีภัณฑ์พื้นฐานนมีมีมูลค่าการนำเข้า มูลค่าการนำเข้า 966966.6969 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 55.0202 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนเคมีภัณฑ์ขั้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนเคมีภัณฑ์ขั้นปลายมีมูลค่าการนำเข้า ปลายมีมูลค่าการนำเข้า 481481.2828 ล้านเหรีล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวยญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ ร้อยละ 77.4477 เมื่อเทียบกับช่วงเดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของยวกันของปีปีก่ก่อน อน ซึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่ที่ส่งผลให้การนำเข้าหดตังผลให้การนำเข้าหดตัว เช่น ว เช่น ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีหดตัวร้อยละ 25.48 หดตัวร้อยละ 25.48 เคมีภัณฑ์เคมีภัณฑ์อนินทรีย์อนินทรีย์หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 88.0606 และและเคมีเบ็ดเตล็เคมีเบ็ดเตล็ดดหดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 77.9090 เป็นต้นเป็นต้น

?แนวโน้แนวโน้มมอุอุตสาหกรรตสาหกรรมมแคมีคมีภัณฑ์ภัณฑ์ เดือเดือนนพฤศจิกายน พฤศจิกายน 25662566 คาดการณ์ว่าคาดการณ์ว่า ความผันผวนของราคาน้ำมัน และความกังวลความผันผวนของราคาน้ำมัน และความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตรอดูเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตรอดูสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบ ในส่วนของการส่งออกสินค้าสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบ ในส่วนของการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และการส่งออกเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และการส่งออกเคมีภัณฑ์หดตัวจากตลาดหลัก เช่น เคมีภัณฑ์หดตัวจากตลาดหลัก เช่น จีน อินเดีย และเวียดนามจีน อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้นเป็นต้น?

12

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

7

7.. อุอุตสาหกรรมตสาหกรรมปิปิโโตตรเรเคคมีมี

ที่

ที่มามา: สสำนันักกงานเงานเศรษศรษฐฐกิจอุกิจอุตตสาสาหหกกรรรรมม

ดัดัชนีชนีผผลผลผลิลิตต การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเดือนเดือนตุลาคตุลาคมม ปี 2566ปี 2566 อยู่ที่ระดับ 10อยู่ที่ระดับ 1044.3.355 หรือปรับตัวดีขึ้นร้อยละ หรือปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 1122..3344 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวลดลงร้อยละร้อยละ 33..0606 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเป็นปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเป็นปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Propylene ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 2233..0404 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้แก่ ของปีก่อน และปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้แก่ PE resin และ และ PP resin ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 2323..0404 และ และ 22..533 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากของปีก่อน เป็นผลจากการชะลการชะลอการผอการผลิตและรอปิดซ่อมบำรุงลิตและรอปิดซ่อมบำรุงของโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นในช่วงปีก่อนของโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นในช่วงปีก่อน

ดัชดัชนีนีกการรส่ส่งสิงสินนค้ค้า อยู่ที่ระดับอยู่ที่ระดับ 9696..1313 ปรับตัวเพิ่มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 22..9898 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัวลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 44..1111 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเป็นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเป็นปิโตรเคมีขั้นปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ได้พื้นฐาน ได้แก่ แก่ Ethylene ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 3300..5353 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันขช่วงเดียวกันของปีก่อน และปิโตรเองปีก่อน และปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้แก่ คมีขั้นปลาย ได้แก่ PE resin ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 77..0 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนช่วงเดียวกันของปีก่อน

การส่การส่งออกงออก เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 256ปี 2566 มีมูลค่า มีมูลค่า 884444..0101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือปรับตัวหรือปรับตัวลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 11..1515 แมื่อเทียบมื่อเทียบกับกับช่วงช่วงเดียวเดียวกักันของปีก่อนนของปีก่อน และปรับตัวลดลงร้อยละ และปรับตัวลดลงร้อยละ 44..3333 เมื่เมื่ออเทียบกับเดือนก่อน เทียบกับเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับซึ่งเป็นการปรับลดลงลดลงใในกลุ่มนกลุ่มปิโตรเคปิโตรเคมีมีขั้นขั้นปลายปลาย เช่น เช่น PC resin เป็นต้น และปรับตัวเป็นต้น และปรับตัวลดลงลดลงในกลุ่มในกลุ่มปิโตรเคมีปิโตรเคมีขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เช่นเช่น Ethylene เป็นต้นเป็นต้น เนื่องจากสถานการณ์ตลาดเนื่องจากสถานการณ์ตลาดต่างประเทศต่างประเทศมีมีความต้องการในการผลิตอุตสาหกรรมปลายน้ำความต้องการในการผลิตอุตสาหกรรมปลายน้ำลดลงลดลง

ที่ที่มา มา : สสำนักงานักงานนปปลัลัดกดกระทรระทรวงวงพาณิพาณิชย์ชย์

กาการรนำนำแข้าข้า เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 2566ปี 2566 มีมูมีมูลค่า ลค่า 46868.1133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือปรับตัวหรือปรับตัวลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 22.1313 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับกับช่วงช่วงเดียเดียวกันของปีก่อน วกันของปีก่อน และและปรับปรับตัตัวลดลงวลดลงร้อยละ ร้อยละ 00..6464 เมื่อเมื่อเทียบกับเดือนก่อนเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปซึ่งเป็นการปรับลดลงรับลดลงใในกลุ่มนกลุ่มปิโตรเคมีปิโตรเคมีขั้นขั้นพื้นฐาน พื้นฐาน เช่น เช่น Propylene เป็นต้น และปรับตัวลดลงในกลุ่มเป็นต้น และปรับตัวลดลงในกลุ่ม ปิโตรเคมีขั้นปลายปิโตรเคมีขั้นปลาย แช่น ช่น PP resin เป็นต้นเป็นต้น

?แนแนววโโน้น้มมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เดืเดืออนนพฤศจิกายน ปี พฤศจิกายน ปี 25662566 คคาดกดการณ์ารณ์ว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตจะเริ่มว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตกลับมาผลิตได้หลังจากซ่อมบำรุงในช่วงปลายปีก่อนถึงต้นปี กลับมาผลิตได้หลังจากซ่อมบำรุงในช่วงปลายปีก่อนถึงต้นปี แต่แต่ความต้องการใช้พลาสติกที่ลดลงจากการชะลอตัวของความต้องการใช้พลาสติกที่ลดลงจากการชะลอตัวของการการส่งออก โดยเฉพาะปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เช่น ส่งออก โดยเฉพาะปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เช่น Ethylene และ และ Propylene จากระดับราคาที่ปรับผันผวนตามราคาน้ำมันดิบจากระดับราคาที่ปรับผันผวนตามราคาน้ำมันดิบที่เป็นผลกระทบจากการหยุดการผลิตในหลายที่เป็นผลกระทบจากการหยุดการผลิตในหลายปรประเทศะเทศจากจากความขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างระหว่างยูเครนยูเครน--รัสเซียที่ยืดเยื้อรัสเซียที่ยืดเยื้อยังทำให้ยังทำให้การผลิตการผลิตยังคงขยายตัวได้ไม่มากนักยังคงขยายตัวได้ไม่มากนัก?

13

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

8

8.. อุอุตตสาหสาหกรรมเหกรรมเหล็กล็กแลและเหะเหล็กล็กกกล้าล้า

ที่

ที่มา มา : สสำนันักงกงานานแศรศรษฐกิจษฐกิจอุอุตสาหตสาหกรรมแกรรมและละสสถาถาบับันเหล็นเหล็กกและและเหล็เหล็กกล้าแกกล้าแห่ห่งงปปรระเทศเทศไไททยย

ดัดัชนีชนีผผลผลิลผลิตอุตอุตสตสาหกาหกรรรรมม ในเดือในเดือนนตุลาคมตุลาคม 2566 มีค่ามีค่า 7878.99 หดหดตัวร้อยลตัวร้อยละ 99.44 เมื่เมื่อเทียบกับช่วงอเทียบกับช่วงเดียเดียวกันวกันของของปีก่อนปีก่อน เนื่เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่ององจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่นเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ประกอบกับมีการนำเข้าเหล็กอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ประกอบกับมีการนำเข้าเหล็กที่มีที่มีราคาถูกจากต่างประเทศราคาถูกจากต่างประเทศ เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กหดตัวเหล็กหดตัวทั้งในเหล็ทั้งในเหล็กทรงกทรงยาวยาวและและเหล็กทรงเหล็กทรงแบนแบน ซึ่งเหล็กทรงซึ่งเหล็กทรงยาวยาวที่มีการหดตัว ได้แก่ ที่มีการหดตัว ได้แก่ เหล็กเส้นกลมและเหเหล็กเส้นกลมและเหล็กลล็กลวดหดตัวร้อยละ วดหดตัวร้อยละ 6666..66 และ และ 3939..0 0 ตามลำดับ ตามลำดับ และเหล็และเหล็กทรงกทรงแบนแบนที่มีการหดตัวที่มีการหดตัว ได้แก่ ได้แก่ เหล็เหล็กแผ่นกแผ่นเคลือบดีบุกเคลือบดีบุกและเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นรีดเย็น หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 3737..1 และ 13.41 และ 13.4ตามลำดับตามลำดับ

กการารบบริโริโภภคคใในประเนประเทศทศ ในเดือในเดือนนตุลาคมตุลาคม 2566 มีมีปริมาณปริมาณการการบริโภคบริโภค 1.33 ล้านตันล้านตัน ขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 1144.77 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับกับช่วงเดียวกันขอช่วงเดียวกันของงปีก่อนปีก่อน ซึ่งซึ่งการบริโภคการบริโภคขยายขยายตัวตัว ทั้งในผลิตภัณฑ์ทั้งในผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเหล็กทรงยาวและผลิและผลิตภัณฑ์ตภัณฑ์เหล็กทรงแบนเหล็กทรงแบน โดยโดยการบริโการบริโภคเภคเหล็กทรงหล็กทรงยาวยาว มีปริมีปริมาณการบริโภมาณการบริโภค ค 0.55 ล้านตันล้านตัน ขยขยายายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 3131.66 จากการจากการบริโภบริโภคคที่ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของของเหล็กเหล็กเส้นเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รวมถึงเหล็กลและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รวมถึงเหล็กลวด และการบริโภควด และการบริโภคเหล็กทรงแบนเหล็กทรงแบน มีปริมีปริมาณการมาณการบบริริโภค โภค 0.88 ล้านตัน ขยายตัวล้านตัน ขยายตัวร้อยละร้อยละ 66.33 จากการบริโภคจากการบริโภคที่ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของของเหล็กเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแผ่นเคลือบสังกะสีเป็นหลักเป็นหลัก

กการรนนำแข้าข้า ในเดือในเดือนนตุลาคมตุลาคม 2566 มีปริมาณมีปริมาณกาการรนำเนำเข้าข้า 0.8787 ล้านตัน ล้านตัน ขยายขยายตัวร้อยละตัวร้อยละ 1122.55 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงช่วงเดียวกันของปีก่อนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งซึ่งปริปริมาณการนำเข้ามาณการนำเข้าขยายขยายตัวตัวทั้งทั้งในกลุ่มในกลุ่มเหล็กทรงยาวเหล็กทรงยาวและและเหล็กทรงแบนเหล็กทรงแบน โดยผลิตโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มภัณฑ์ในกลุ่ม เหล็กเหล็กทรงยาวทรงยาว มีมีปริมาณการปริมาณการนำเข้านำเข้า 0.1919 ล้านตัน ล้านตัน ขยายขยายตัวร้อยละตัวร้อยละ 2121.4.4 เหล็กทรงยาวที่มีการเหล็กทรงยาวที่มีการขยายขยายตัตัว เช่น ว เช่น เหล็กเหล็กลวดลวด ประเภท ประเภท Carbon Steel (ประเทศหลักประเทศหลักที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น คือ ที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น คือ จีน และจีน และเกาหลีใต้เกาหลีใต้) เหล็ก) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณโครงสร้างรูปพรรณประเภท ประเภท Stainless Steel (ประเทศหลักที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้นคือ ประเทศหลักที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้นคือ จีนจีน) เหล็ก) เหล็กโครงสร้างโครงสร้างรูปพรรณรูปพรรณประเภท ประเภท Carbon Steel (ประเทประเทศหลักที่ไทยนำเข้าศหลักที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มขึ้น คือ จีน จีน และและญี่ปุ่นญี่ปุ่น)) และกลุ่มเหล็กทรงแบน และกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณมีปริมาณการนำเข้า 0.6การนำเข้า 0.688 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 1010..33 เหล็กทรงแบนที่เหล็กทรงแบนที่มีการขยายตัว เช่น มีการขยายตัว เช่น เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท Stainless Steel (ประเทศหลักที่ไทยนำเข้าประเทศหลักที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มขึ้น คือ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม และมาเลเซียเวียดนาม และมาเลเซีย)) เหล็กเคลือบสังกะสีเหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน แบบจุ่มร้อน ((HDG) (ประเทศหลักที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น คือ จีน เวียดนาม และประเทศหลักที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น คือ จีน เวียดนาม และไต้หวัน) เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (ประเทศหลักไต้หวัน) เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (ประเทศหลักที่ไทยนำเข้าที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น คือ จีน และเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น คือ จีน และเกาหลีใต้)

?แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน 2566พฤศจิกายน 2566 คาดการณ์ว่า การผลิตจะหดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคาดการณ์ว่า การผลิตจะหดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต สินแร่เหล็ก เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต สินแร่เหล็ก และเศษเหล็ก) ในตลาดโลก มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ทำให้และเศษเหล็ก) ในตลาดโลก มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ทำให้ผู้บริโภคชะลอการสั่งซื้อเพื่อดูทิศทางราคา ประกอบกับคาดว่าผู้บริโภคชะลอการสั่งซื้อเพื่อดูทิศทางราคา ประกอบกับคาดว่าจะมีการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจะมีการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการเร่งก่อสร้างโคาดว่าจะมีการเร่งก่อสร้างโครงการภาครัฐ ครงการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนตามการฟื้นตัวของภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนตามการฟื้นตัวของภาคการการท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการผลิตและบริโภคท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการผลิตและบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม อาทิ ภายในประเทศ ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก ราคาเหล็กต่างประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก ราคาเหล็กต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมรวมถึงการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเป็นทั้งเหล็กของจีน ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่และผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ของโลกของโลก?

14

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

9. อุ ตสาหกรรมสิ่มสิ่งท อแ ละเครื่เครื่อง นุ่นุ่งห่ ม

ที่

ที่มา : สำ นักนักงา นเศ รษฐรษฐกิ จอุตจอุตสาหกาหกรม

การผลิ

การผลิต เส้นใยสิ่งทอขยายตัวเส้นใยสิ่งทอขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 โดยโดยขยายตัวขยายตัวร้ อยละ อยละ 19.31 (YoY) ในกลุ่มเส้นใยปในกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ ได้แก่ ระดิษฐ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นใยผลิตภัณฑ์เส้นใยโพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ และเส้นใยเรยอนและเส้นใยเรยอนจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในและทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิ ตภัณฑ์ตภัณฑ์ที่มีความที่มีความหลากหลายหลากหลาย เนื่องจากเป็เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความยืดหยุ่น นเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความยืดหยุ่น ไม่ยับง่าย ไม่ยับง่าย ไม่ต้องรีด ซักง่าย แห้งเร็วไม่ต้องรีด ซักง่าย แห้งเร็ว โดยนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการโดยนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้ากีฬา และชิ้นส่วนยานยนต์ผลิตเสื้อผ้ากีฬา และชิ้นส่วนยานยนต์ ผ้าผืนหดผ้าผืนหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 8. 20 (YoY) ในกลุ่มผ้าทอในกลุ่มผ้าทอ (ใยสังเคราะห์) และผ้าขนหนู (ใยสังเคราะห์) และผ้าขนหนู สำหรับสำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปหดตัวร้อยละ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหดตัวร้อยละ 21.89 (YoY) ในกลุ่มเสื้อผ้าทอและเสื้อผ้าในกลุ่มเสื้อผ้าทอและเสื้อผ้าถักจากคำสั่ถักจากคำสั่งซื้อที่ลดลงงซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้า ของประเทศคู่ค้า ในขณะเดียวกัน เขณะเดียวกัน เมื่อเปรียมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) การผลิตการผลิตเส้นใยสิ่งทอขยายตัวร้อยละ 8.27 ทุเส้นใยสิ่งทอขยายตัวร้อยละ 8.27 ทุกกลุ่มกกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

การจำห

การจำหน่ ยในปายในประเทศระเทศ เส้นใยสิ่งทอเส้นใยสิ่งทอขยายขยายตัว เป็นครั้งแรก หลังจากหดตัวติดต่อกันเป็นครั้งแรก หลังจากหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 โดยขยายตัวเป็นเดือนที่ 6 โดยขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 1.12 (YoY)ในกลุ่มด้ายจากเส้นในกลุ่มด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ใยประดิษฐ์ ผ้าผืนหดตัวร้อยละผ้าผืนหดตัวร้อยละ 8.68 (YoY) เสื้อผ้าสำเร็จรูปหดตัวเสื้อผ้าสำเร็จรูปหดตัวร้อยละร้อยละ 9.90 (YoY) เป็นผลกระทบจากการเป็นผลกระทบจากการปรับลดการซื้อวัตถุดิบ ปรับลดการซื้อวัตถุดิบ ลดกำลังลดกำลังการผลิต รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงการผลิต รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงใน ขณะเดียวกันเณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (กับเดือนก่อน (MoM) เส้นใยเส้นใยสิ่งทอสิ่งทอขย ยตัวายตัวร้อยร้อยละ 5.83 ในกลุ่มเส้นใยปรละ 5.83 ในกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ดิษฐ์ สำหรับเสื้อผ้าสำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 6.97สำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 6.97

การน

การนำเข้า

ด้ายและเส้นใ

ด้ายและเส้นใยหดตัวร้อยละ ยหดตัวร้อยละ 16 .46 (YoY) และและผ้าผืนผ้าผืนหดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 4.51 (YoY)

เสื้อผ้เสื้อผ้าสำเร็จรูสำเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 38 .05 (YoY) ในตลาดในตลาดสำคัญ ได้แก่ จีน สำคัญ ได้แก่ จีน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาถูก เนื่องจากประชาชนซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาถูก เนื่องจากประชาชนได้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยลดการซื้อของฟุ่มเฟือย เพื่อลดค่าโดยลดการซื้อของฟุ่มเฟือย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ที่

ที่มา : กระ ทรวงพาณิ ชย์ชย์

การส่งออก

การส่งออก เส้เส้นใยสิ่งทอนใยสิ่งทอขยายตัวเป็นครั้งแรก หลังจากหดตัวขยายตัวเป็นครั้งแรก หลังจากหดตัวติดต่ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 โดยขยายตัวร้อยละ 20.13 (อกันเป็นเดือนที่ 12 โดยขยายตัวร้อยละ 20.13 (YoY) จากจากการส่งออกเส้นใยประการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสำคัญ ได้แก่ ตุรกี ดิษฐ์ไปยังตลาดสำคัญ ได้แก่ ตุรกี เบลเยีเบลเยียม ผ้ ผืนหดตัวาผืนหดตัวร้อยละ ร้อยละ 7.35 (YoY) จากตลาดสำคัญ ได้แก่ จากตลาดสำคัญ ได้แก่ เมียนมเมียนมา กัมพูชากัมพูชา และบังคลาเทศ สำหรับและบังคลาเทศ สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปหดสื้อผ้าสำเร็จรูปหดตัวตัวร้อยละร้อยละ 18 .54 (YoY) จากตลาดสำคัญจากตลาดสำคัญ ได้แก่ สหได้แก่ สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเบลเยียมญี่ปุ่น และเบลเยียม เนื่องจากเนื่องจากคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้าคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้าสำคัญสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ส่งผลส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและกิจกกระทบต่อกำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคทั่วโลกผู้บริโภคทั่วโลก

?แนวโน้มแนวโน้มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2566 พฤศจิกายน 2566 คาดการณ์คาดการณ์ว่ จะขยายตัวเล็กน้อยจะขยายตัวเล็กน้อยจากอุปสงค์จากอุปสงค์ภายในประเทศภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น โดยได้ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการรับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจจะประสบกับภาวะการชะลอตัวของอย่างไรก็ตาม อาจจะประสบกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลก และอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ลดลง เนื่องจากอัตราและอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ลดลง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น และการลดขนาดของที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น และการลดขนาดของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก?

15

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

10. อุตสอุตสาหกร มปูน ซี เมนต์

?อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม

ที่ มา : 1. 1. ปริมาณปริมาณการผลิตารผลิตแล จำหจำหน่า ยภายภายใ นป ระเ ทศ : กองสางสารสน เท ศและศและดั ชนีชนีเศ รษฐกิรษฐกิจอุ ตส หกรรมรรม สำนั กงา นเศรษเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมสาหกรรม

2. ปริปริมาณการ ส่ งออก : ศู นย์ เทคโนเทคโนโล ยี สารสนเทศและศและการสื่ารสื่อสา ร สำนั กงานงานปลัดปลัดกระทร วงพาณิชาณิชย์ การผลิตการผลิตปูนซีเมนต์รวมปูนซีเมนต์รวม ใน เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2566 มี จำนวนจำนวน 6. 15 ล้านตัน ล้านตัน หดตัวหดตัวจากจากเดือนเดียเดือนเดียวกันขวกันของปีก่อน องปีก่อน ร้อยละ ร้อยละ 3.07 (% YoY) เป็นผลจากความต้องการและคำสั่งซื้อเป็นผลจากความต้องการและคำสั่งซื้อที่ ลดลงของปูนเม็ดลดลงของปูนเม็ด การจำหน่ายการจำหน่ายปูนปูนซีเมนต์ซีเมนต์รวมรวมในประเทศในประเทศ ใน เดือนเดือนตุลาตุลาคม ปี 2566 มีปริมาณการจำหน่ายมีปริมาณการจำหน่าย 2.84 ล้านตันล้านตัน เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับกับเดือนเดือนเดียวกันของปีก่อนดียวกันของปีก่อน ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 0.6 9 (% YoY) เนื่องจากเนื่องจากการการชะลอตัวของโครงการภาครัฐขชะลอตัวของโครงการภาครัฐขนาดใหญ่นาดใหญ่ และ และพื้นที่จังหวัดภาคใพื้นที่จังหวัดภาคใต้เข้าสู่หน้าฝนต้เข้าสู่หน้าฝน

การการส่งออกส่งออกปูนปูนซีเมนต์ซีเมนต์รว ม ใน เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2566 มี จำนวนจำนวน 0.49 ล้านตันล้านตัน ลดลงลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเดือนเดียวกันของปีก่อนของปีก่อน ร้อยละร้อยละ 21.68 (% YoY) เนื่องจาเนื่องจากตลาดส่งออกหลักตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ได้แก่ บัง กลาเทศ ลาเทศ ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ เวียดนามเวียดนาม และกัมพูชา และกัมพูชา ปรับลดคำสั่งซื้อปรับลดคำสั่งซื้อ

?คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ ใน ภาพรวมภาพรวมเดือนดือนพฤ ศจิกายนจิกายน 2566 คาดว่าคาดว่า การผลิตการผลิตจะขยายตัวจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นจากการเร่งก่อสร้างโครงการของภาครัฐในช่วงจากการเร่งก่อสร้างโครงการของภาครัฐในช่วงปลายปี และปลายปี และการกระตุ้นยอดขายของภาคอสังหาริมทรัพย์ การกระตุ้นยอดขายของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโดยเฉพาะบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม?

?อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ดไม่รวมปูนเม็ด)

ที่ มา : 1. ปริปริมาณกาณการผลิตลิตและและจำห น่ ยภายในป ระเทศ : กองสาองสารสนเ ทศแล ดัดัชนีชนีเศรเศรษฐกิจอุษฐกิจอุตส หกราหกรรม สำนั กงานกงานเศรษฐ กิ จอุ ตสาหกรรหกรรม

2. ปริ มาณกมาณการส่งอรส่งออก : ศู นย์นย์เทค โนโโนโลยีลยีสา รสนเทศแสนเทศและการละการสื่สื่อสาร สำนัสำนักง นป ลัดลัดกระทระทรวงพาณิงพาณิชย์ชย์ การผลิตารผลิตปูน ซีเมนต์ ซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)(ไม่รวมปูนเม็ด) ใน เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2566 มีจำนวน มีจำนวน 3.28 ล้านตัน ล้านตัน เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก เดือนเดียวกันของปีก่อนเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ร้อยละ 2.10 (% YoY) จากความต้องการของตลาดภายในประเทศจากความต้องการของตลาดภายในประเทศ การจำหน่ายารจำหน่ายปูนปูนซีเมนต์ซีเมนต์ในประเทศในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)(ไม่รวมปูนเม็ด) ใน เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี ปี 2566 มี ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย 2.84 ล้านตันล้านตัน ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 0.69 (% YoY) เมื่อเมื่อเทียบกับเทียบกับเดือนดือนเดียวกันเดียวกันของปีก่อนของปีก่อน จากการ ชะลอตัวของโครงการภาครัฐขนาดใหญ่และพื้นที่ชะลอตัวของโครงการภาครัฐขนาดใหญ่และพื้นที่จังหวัดภาคใต้จังหวัดภาคใต้เข้าสู่หน้าฝนเข้าสู่หน้าฝน

การส่งออก

การส่งออกปูนปูนซีเมซีเมนต์นต์ (ไม่รวมปูน(ไม่รวมปูนเม็ด)เม็ด) ใน เดือนเดือนตุลาคมตุลาคม ปี 2566 มี จำนวนจำนวน 0. 16 ล้านตันล้านตัน ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 23 .54 (% YoY) เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกหลักเนื่องจากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ เวียดนามเวียดนาม และกัมพูชาและกัมพูชา ปรับลดคำสั่งซื้อปรับลดคำสั่งซื้อ ?คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวม(ไม่รวมปูนเปูนเม็ดม็ด) ใน) ในเดือเดือนพฤศจิกายนนพฤศจิกายน 2566 คาดว่าคาดว่า การผลิตการผลิตจะ ขยายตัวได้เพิ่มขึ้นขยายตัวได้เพิ่มขึ้นจากการเร่งก่อสร้างของภาคอสังหาริมทรัพย์จากการเร่งก่อสร้างของภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ได้แก่ บ้ นจัดสรร อาคารพาณิชานจัดสรร อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียมย์ และคอนโดมิเนียม เพื่อเพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงปลายปีกระตุ้นตลาดในช่วงปลายปี?

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ