สศอ.เผย ดัชนี MPI เดือน ธ.ค. 2566 หดตัวร้อยละ 6.27 ฉุดทั้งปี 2566 หดตัวร้อยละ 5.11

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 1, 2024 14:02 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ.

เผย ดัชนี MPI เดือน ธ ค . 2566 หดตัวร้อยละ 6 27 ฉุดทั้ง ปี 2566 หดตัวร้อยละ 5.1 1

ลุ้นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว

หนุนดัชนี หลังจากนี้ ปรับขึ้นต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ

เผยดัชนี ผล ผลิตอุตสาหกรรม ( MPI) เดือน ธันวาคม

ปี 2566 อยู่ ที่ ระดับ 87 76 หดตัว ร้อยละ 6 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ ทั้ง ปี 2566

หดตัว ร้อยละ 5. 5.11 เหตุ จาก เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้า และ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่อย่างไรก็ดี การ

ส่งออก สินค้าอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2566 ขยายตัวร้อยละ 3.22 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 คาดว่าจะทำ

ให้ดัชนี MPI หลังจากนี้ปรับตัวดีขึ้น

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม ( MPI) เดือน ธันวาคม ปี 256 2566 อยู่ที่ระดับ 87 76 หดตัว ร้อยละ 6 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ส่งผลให้ ดัชนี MPI ปี 2566 หดตัว ร้อยละ 5. 5.11 มี อัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน ธันวาคม อยู่ที่

ร้ อยละ 55.25 และ ทั้งปี 2566 อยู่ที่ เฉลี่ย ร้อยละ 5 9 06 เนื่องจาก เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัว ได้ ช้ จากปัญหา

หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำ ให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อ ต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศ

คู่ค้ายังคงชะลอตัว ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ชะลอการผลิต อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ เดือนธันวาคม ขยายตัวร้อยละ 3.22 ขยายตัว ต่อเนื่อง เป็น

เดือนที่ 3 ซึ่งการ กลับมาขยายตัว คาดว่า จะส่งผล ทำ ให้ดัชนี MPI หลังจากนี้ ปรับตัว ดีขึ้น

สำหรับ ระบบ การเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาพรวม ของไทยเดือน มกราคม 2562567 ?ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง โดย เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากปัจจัย ภายในประเทศ จากดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย

ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยในประเทศ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังเป็นส่วนใหญ่ ทั้งความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

ที่ส่งสัญญาณเฝ้าระวังลดลง การลงทุนภาคเอกชนของไทยยังคงทรงตัว และความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทยปรับ

เพิ่มเล็กน้อย ในขณะที่ ปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง และมีความไม่แน่นอนสูงจากความเสี่ยงด้าน

ภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากจะ มี การเลือกตั้งผู้นำของคู่ค้าสำคัญทั้ง อินโดนีเซีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

รวมถึง ความผันผวนการเงินโลก และเศรษฐกิจจีนที่จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม

ภาพรวมการผลิต อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในปี 2566 หดตัวลง เนื่องจากปัจจัย เศรษฐกิจ

ในประเทศยังฟื้นตัวได้ช้า รวมถึง เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส่วนใหญ่ ยังคงชะลอตัว ในขณะที่ การท่องเที่ยวที่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องฟื้นตัว โดยอุตสาหกรรมเด่นที่ขยายตัวในปี 2566 ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม น้ำตาล สายไฟและเคเบิลอื่น น้ำมันปาล์ม และ เส้นใยประดิษฐ์

?

?ถึงแม้ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่เพื่อเป็นการยกระดับและเพื่อเป็นการยกระดับและ ขยายมูลค่าการส่งออกของสินค้าไทย ภาคการผลิตของไทยควรมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่โลกมีความต้องการขยายมูลค่าการส่งออกของสินค้าไทย ภาคการผลิตของไทยควรมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่โลกมีความต้องการ บนพื้นฐานของศักยภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ อาทิ กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป ทั้งนี้ ควรให้บนพื้นฐานของศักยภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ อาทิ กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม มากกว่าการส่งออกสินค้าพื้นฐานหรือแปรรูปขั้นต้น ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม มากกว่าการส่งออกสินค้าพื้นฐานหรือแปรรูปขั้นต้น ซึ่งมีมูลค่าน้อยซึ่งมีมูลค่าน้อย? นางวรวรรณ กล่าวนางวรวรรณ กล่าว

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตเดือนสำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตเดือนธันวาคมธันวาคม 2566 เมื่อเทียบกับ 2566 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละร้อยละ 7..22 จากน้ำมันดีเซลจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็ว น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเครื่องบิน และก๊าซหุงต้ม เป็นหลัก และก๊าซหุงต้ม เป็นหลัก โดยขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ตามการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ตามการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในปีก่อนประกอบกับการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในปีก่อน

สายไฟและเคเบิลอื่น

สายไฟและเคเบิลอื่น ๆๆ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละร้อยละ 43..299 จากสายไฟฟ้าจากสายไฟฟ้า เป็นหลัก เป็นหลัก เนื่องจากเนื่องจากการขยายตัวของตลาดในประเทศ การขยายตัวของตลาดในประเทศ รวมถึงรวมถึงการส่งมอบตามคำสั่งซื้อของการไฟฟ้าการส่งมอบตามคำสั่งซื้อของการไฟฟ้า

เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง

เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละร้อยละ 20..288 เนื่องจากเนื่องจากความต้องการใช้ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ความต้องการใช้ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้า ประกอบกับราคาเยื่อกระดาษปรับลดลงจากและการขนส่งสินค้า ประกอบกับราคาเยื่อกระดาษปรับลดลงจาก ปีก่อนเร่งคำสั่งซื้อให้มีมากขึ้นปีก่อนเร่งคำสั่งซื้อให้มีมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละร้อยละ 220..80 จากจากแผ่นฟิล์มพลาสติก เป็นหลัก แผ่นฟิล์มพลาสติก เป็นหลัก จากคำสั่งซื้อที่กลับเข้ามามากขึ้นหลังปีก่อนราคาสินค้าปรับสูงขึ้นตามต้นทุนจากคำสั่งซื้อที่กลับเข้ามามากขึ้นหลังปีก่อนราคาสินค้าปรับสูงขึ้นตามต้นทุนเม็ดพลาสติก โดยปีนี้ราคาสินค้าปรับลดลงกระตุ้นคำสั่งซื้อให้มีมากขึ้นเม็ดพลาสติก โดยปีนี้ราคาสินค้าปรับลดลงกระตุ้นคำสั่งซื้อให้มีมากขึ้น

เส้นใยประดิษฐ์

เส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละร้อยละ 30..85 จากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ จากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยประดิษฐ์อื่นและเส้นใยประดิษฐ์อื่น ๆ จากตลาดส่งออกๆ จากตลาดส่งออก เป็นหลักเป็นหลัก โดยได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มโดยได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มสิ่งทอ เป็นต้น อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มสิ่งทอ เป็นต้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต (รายเดือน)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต (รายเดือน)

Index

2565

2566

2566

ก.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ต.คค.

พ.ยย.

ธ.ค.

ธ.ค.

ก.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.

ดัชนีผลผลิต

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

95.36

99.34

97.50

93.39

95.32

93.63

90.88

91.64

91.34

89.36

90.93 87.76

อัตราการ

อัตราการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ((MOM) %) %

-2.34

4.17

-1.85

-4.22

2.07

-1.77

-2.03

0.84

-0.32

-2.17

1.76 -3.49

อัตราการ

อัตราการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ((YOY) %) %

6.00

14.60

3.01

-4.27

-5.30

-8.45

-4.69

-7.75

-6.32

-4.31

-4.60 -6.27

อัตราการใช้

อัตราการใช้กำลังการผลิตกำลังการผลิต

60.84

63.87

63.57

60.07

61.34

59.56

58.09

57.91

58.05

56.79

58.13 55.25

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกรมกราคมาคม 2567

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต (ราย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต (รายไตรมาสไตรมาส) )

Index

256

2565

2566 Q1 Q2 Q3

Q4

Q1

Q2

Q3 Q4

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 105.22 95.47 97.40

94.11

101.33

90.21

91.29 89.35

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน %ไตรมาสก่อน % 5.05 -9.26 2.02

-3.38

7.67

-10.97

1.19 -2.12

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน %ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน % 1.44 -1.07 7.70

-6.04

-3.70

-5.51

-6.27 -5.06

อัตราการใช้กำลังการผลิต

อัตราการใช้กำลังการผลิต 66.77 61.20 62.76

60.32

63.81

57.68

58.02 56.72

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคมมกราคม 2567

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ