สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ปี 2567

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 11, 2024 13:24 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate changes)

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical conflicts)

การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้นตัว

ปัจจัยกดดัน

ปัจจัยสนับสนุน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-เม.ย. 67 เม.ย. 67

นำเข้ารวม

100,390.74 24,920.30

(3.81) (8.35)

การนำเข้ารวม (ไม่รวมทองคำ)

96,050.25 23,356.01

(2.29) (3.25)

สินค้าทุน

25,385.59 6,141.92

(16.05) (17.79)

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป

(ไม่รวมทองคำ)

36,549.72 9,240.34

(1.63) (6.90)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-เม.ย. 67 เม.ย. 67

ส่งออกรวม

94,273.9 23,278.6

(1.42) (6.81)

สินค้าอุตสาหกรรม

74,110.5 17,464.9

(1.82) (9.22)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำ)

72,220.4 17,176.3

(3.08) (13.18)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำและยุทธปัจจัย)

71,534.4 16,971.7

(3.65) (13.98)

จัดทำโดย : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

สอบถามข้อมูล : นางสาวชุติมา ชุติเนตร และนางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน โทรศัพท์ 0 2430 6806 ต่อ 680610-11 ดาวน์โหลดข้อมูล

เดือนเมษายน 2567 ตลาดคู่ค้าสำคัญส่วนใหญ่ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) อาเซียน (5) จีน อินเดีย ออสเตรเลียและ ตะวันออก

กลาง หดตัวร้อยละ 24.8 20.3 15.2 10.6 19.3 14.1 และ 15.0 ตามลำดับ ในขณะที่ตลาดญี่ปุ่น CLMV หดตัวร้อยละ 6.1 และ 3.3 ตามลำดับ

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

Hard Disk Drive

85.22 43.58 เครื่องจักรกล

และส่วนประกอบ

58.82

การนำเข้าสินค้าสำคัญ

เดือนเมษายน ปี 2567

โลก

13.18

(+3.08)

เม.ย. 67 %YOY

%YOY

เม.ย.67

(ม.ค.-เม.ย.)

ภาวะการค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

การนำเข้า

ที่มาข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประมวลผลโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ

การส่งออกรวม ขยายตัวร้อยละ 6.81 (YOY) เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว โดยสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม

ทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 13.18 (YOY) จากเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ (Hard Disk Drive) รถปิคอัพ ส่วนประกอบและอุปกรณ์

รถยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า (โครงก่อสร้างทำด้วยเหล็ก) เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

การนำเข้ารวม ขยายตัวร้อยละ 3.20 (YOY) ในหมวดสินค้าทุนขยายตัวจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

เนื่องจากฐานต่ำเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2566 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวจากเครื่องเพชรพลอย

อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว

185.41

เครื่องเพชร

พลอย

EU27

20.31

(+5.08)

สหรัฐฯ

24.77

(+12.28)

ตะวันออกกลาง

15.03

(-3.07)

จีน

10.61

(+3.67)

อินเดีย

+19.34

(+11.98)

CLMV

-3.33

(-7.62)

ออสเตรเลีย

+14.09

(+23.76)

ญี่ปุ่น

-6.13

(-10.68)

อาเซียน (5)

15.15

(0.74)

รถปิคอัพ

คอมพิวเตอร์

และส่วนประกอบ

ประกอบ

53.34 ปุ๋ย และยากำจัด

ศัตรูพืชและสัตว์

45.04

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ