สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ปี 2567

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 11, 2024 13:25 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate changes)

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical conflicts)

การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้นตัว

ปัจจัยกดดัน

ปัจจัยสนับสนุน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-พ.ค. 67 พ.ค. 67

นำเข้ารวม

125,954.08 25,563.33

(3.50) (-1.66)

การนำเข้ารวม (ไม่รวมทองคำ)

120,646.69 24,596.44

(1.34) (-2.22)

สินค้าทุน

31,369.94 5,984.34

(10.68) (-7.49)

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป

(ไม่รวมทองคำ)

46,549.61 9,999.89

(1.56) (1.28)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-พ.ค. 67 พ.ค. 67

ส่งออกรวม

120,493.4 26,219.5

(2.60) (7.20)

สินค้าอุตสาหกรรม

94,094.9 19,984.4

(2.39) (4.58)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำ)

91,622.5 19,402.1

(3.04) (2.87)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำและยุทธปัจจัย)

90,786.3 19,251.9

(3.80) (4.35)

จัดทำโดย : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

สอบถามข้อมูล : นางสาวชุติมา ชุติเนตร และนางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน โทรศัพท์ 0 2430 6806 ต่อ 680610-11 ดาวน์โหลดข้อมูล

เดือนพฤษภาคม 2567 ตลาดคู่ค้าสำคัญส่วนใหญ่ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย โดยขยายตัวร้อยละ 8.8 11.7 และ 12.9 ตามลำดับ

ในขณะที่สหภาพยุโรป (27) อาเซียน (5) ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และ CLMV หดตัวร้อยละ 7.0 11.7 2.9 5.0 3.7 และ 1.8 ตามลำดับ

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

เครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์อื่นๆ (Printer)

55.97 12.44 ผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียม 28.53

การนำเข้าสินค้าสำคัญ

เดือนพฤษภาคม ปี 2567

โลก

2.87

(+3.04)

พ.ค. 67 %YOY

%YOY

พ.ค.67

(ม.ค.-พ.ค.)

ภาวะการค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

การนำเข้า

ที่มาข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประมวลผลโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ

การส่งออกรวม ขยายตัวร้อยละ 7.20 (YOY) เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว โดยสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม

ทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 2.87 (YOY) จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Printer และ Hard Disk Drive) เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบ ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องประดับแท้ทำด้วยเงิน เป็นต้น

การนำเข้ารวม หดตัวร้อยละ 1.66 (YOY) ในหมวดสินค้าทุน หดตัวร้อยละ 7.49 จากเครื่องจักรกล และส่วนประกอบ

หมวดยานพาหนะ และอุปกรณ์ขนส่ง หดตัวร้อยละ 27.74 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัว ร้อยละ 1.28 จาก

อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค ขยายตัว ร้อยละ 2.11

-10.37

ผลิตภัณฑ์ทำ

จากยาง

EU27

-7.03

(+2.43)

สหรัฐฯ

8.77

(+11.5)

ตะวันออกกลาง

-3.69

(-3.20)

จีน

11.68

(+5.35)

อินเดีย

+12.93

(+12.18)

CLMV

-1.84

(-6.43)

ออสเตรเลีย

-4.99

(+17.09)

ญี่ปุ่น

-2.90

(-9.11)

อาเซียน (5)

-3.80

(-0.24)

เครื่องจักรกล

ที่ใช้ในการก่อสร้าง

เครื่องจักรกล

และส่วนประกอบ

-8.27 คอมพิวเตอร์

และส่วนประกอบ

ประกอบ

-14.12

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ