สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการอบรมตามโครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางสายเดียวกัน”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 14:20:00 น.
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ศาลยุติธรรมในวันที่ 21 เมษายน 2554 นี้ และกำหนดให้วันที่ 20 - 23 เมษายน 2554 เป็นสัปดาห์วันศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จึงได้จัดการอบรมตามโครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางสายเดียวกัน” ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ฯลฯ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม โดยมีเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับการอบรมดังกล่าว ได้จัดให้มีการอภิปรายความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คดีอาญา คดีแพ่ง กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถาม อาทิ

- นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และโฆษกศาลยุติธรรม
- นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะประจำสำนักประธานศาลฎีกา
- นายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะประจำสำนักประธานศาลฎีกา
- นายณรัช อิ่มสุขศรี เลขานุการศาลแพ่ง
- นางสาวฉันทนา เจริญศักดิ์ เลขานุการศาลแรงงานกลาง
และดำเนินการอภิปรายโดยนายสุริยัณห์ หงส์วิไล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.iprd.coj.go.th หรือติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ กองสารนิเทศฯ โทรศัพท์ 0 2513 4790 และ 0 2541 2329 โทรสาร 0 2541 2329, 0 2513 4790, 0 2513 7681

ข่าวที่เกี่ยวข้อง