คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๔ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวทั่วไป Thursday October 13, 2011 17:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--สท. คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๔ เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯก่อนเดินทางเข้าไปร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์

คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี ๒๕๕๔ เข้าพบ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเยี่ยมคารวะและรับโอวาทและรับเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปร่วมโครงการ
สำหรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการเรือเอเชียอาคเนย์ประจำปี ๒๕๕๔ มีจำนวน ๒๙ คน จะเดินทางเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งในปีนี้เรือเยาวชนไม่จอดแวะเยือนสาธารณรัฐสิงค์โปรและไทย
สำหรับกิจกรรมระหว่างการเดินทางจะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่แวะเยือน อาทิ การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ การกีฬาและนันทนาการ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน การพักกับครอบครัว ซึ่งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนไทย เยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชน ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย สิงค์โปร มาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จากประเทศในอาเซียน รวมถึงเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศและนอกจากนี้เยาวชนยังจะได้นำประสบการณ์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประเทศต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สท.
โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๘๕๕๐-๗ ต่อ ๑๓๔ ,๑๖๙, ๑๗๐, ๐ ๒๖๕๑ ๖๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๒๕๐ ๑๙๔๘


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ