สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 17:45:47 น.
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--มิกซ์แอนด์แมทซ์คอมมิวนิเคชั่นส์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555” ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนาม วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 60 พรรษา

การจัดงานในปีนี้มีความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอีกปีหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ นอกจากการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจำนวน 6,000 คนแล้ว ยังมีพิธีการที่สำคัญและกิจกรรรม การมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญให้แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบ คุณความดีช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในอันตราย การแปรอักษรบนอัฒจันทร์ใช้ผู้แสดง 6,000 คน จากโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย การแสดงกิจกรรมของลูกเสือ — เนตรนารี จำนวน 1,000 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ในชุด “ลูกเสืออาเศียรวาทเฉลิมราชสดุดี” การประกวดการเดินสวนสนามเพื่อตัดสินในระดับชาติ นอกจากนั้น ยังมีการแสดงกิจกรรมพิเศษของลูกเสือบนอัฒจันทร์ คาดว่าจะมีผู้ร่วมประกอบพิธีและรับเสด็จประมาณ 35,000 คน ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทอดสด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงตลอดการประกอบพิธี

นายนิวัตร นาคะเวช กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติถือว่าวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และกำหนดให้จัดงานขึ้นเป็นประเพณี ทุกปี เพื่อสนองพระราชปณิธานพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กิจการลูกเสือ อยู่ใต้เดชะพระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จนเจริญรุ่งเรืองครบ 100 ปี เมื่อพ.ศ. 2554 เพราะวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือ สามารถที่จะบูรณาการและหล่อหลอมให้เยาวชนไทยมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ปลูกจิตสำนึกที่ดีสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง