ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรส่งตลาดกลาง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 4 กันยายน 2555 09:58:19 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส่งตลาดกลาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าผลจากการเข้าร่วมเวทีเสวนาจัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เน้นให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล สนองนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรให้มากขึ้นเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัญหาเรื่อง ความสะอาด สิ่งปนเปื้อน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ และไม่มีตลาดของวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรโดยการสนับสนุนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งตลาดให้ได้มาตรฐาน สำหรับเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านการปลูก การแปรรูป การผลิต สมุนไพรไทย และเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับสถานที่อื่นๆ ทั้งนี้จะให้บริการตรวจประเมินรับรองแปลงเกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ตั้งแต่เริ่มจนเก็บเกี่ยว การตลาดอยู่ในกลุ่ม ร้านขายยาแผนโบราณ ร้านขายยาสมุนไพร โรงพยาบาล ร้านขายยาไทย ผู้ผลิตลูกประคบ หมอพื้นบ้าน ร้านนวดแผนไทย และกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตสามารถนำพืชสมุนไพรมาจำหน่ายได้ตามความต้องการหรือตามรายการของผู้ซื้อ ลดการนำเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อป้อนให้กับตลาดกลางสมุนไพรที่กำลังจะมีขึ้น เบื้องต้นได้สำรวจแหล่งที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง ที่ตำบลเขวา ท่าสองคอน และตำบลเกิ้ง อำเภอกันทรวิชัย อยู่ที่ตำบลมะค่า และตำบลขามเรียง อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลโพนงาม อำเภอแกดำ ที่ตำบลวังแสง อำเภอเชียงยืน ตำบลเสือเฒ่า และตำบลกู่ทอง อำเภอวาปีปทุม ตำบลนาข่า และตำบลเสือโก๊ก อำเภอนาเชือก ตำบลเขวาไร่และตำบลหัวเรือเรือ อำเภอนาดูน ตำบลพระธาตุ และตำบลนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลเมืองเตา และตำบลเม็กดำ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวไปถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาและผลิตสมุนไพรเข้าสู่ระบบอินทรีย์ต่อไป เกษตรกรที่สนใจจะปลูกพืชสมุนไพร หรือมีปัญหาด้านการเกษตรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือขอคำปรึกษาและแก้ปัญหาการเกษตร โดยตรงกับเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๗๙๐๕๒๕๖ และหมายเลข ๐๘๘-๕๔๙๗๙๔๔

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง