โครงการ “ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว” ครั้งที่ 2

ข่าวทั่วไป Tuesday August 6, 2013 13:09 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--เว็บไซต์วิชาการดอทคอม โครงการ “ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว” ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกระบวนการในชีวิตประจำวันได้ การศึกษาดาราศาสตร์ เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า (อาทิ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร) รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ ช่วยให้เราทราบถึงความเป็นไปของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทั้งบนโลกและอวกาศได้ความรู้ใหม่ๆ จากการสำรวจดวงดาวและอวกาศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้น นักดาราศาสตร์จึงพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ในท้องฟ้า ระยะทาง และรังสีต่างๆ ของวัตถุเหล่านั้น และพยายามประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มากมายโดยเฉพาะกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด เพื่อการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้า ไม่ว่าจะเป็น สุริยุปราคา ฝนดาวตก อุกกาบาต และอื่นๆ ซึ่งแต่ละปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ล้วนจุดประกายให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจทางด้านดาราศาสตร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศให้แก่นักเรียน เสริมสร้างทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อย่างถูกต้อง จึงจัดทำโครงการค่ายดาราศาสตร์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง และเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมสำหรับการดูดาว ได้ศึกษาหาความรู้ด้านดาราศาสตร์และสัมผัสประสบการณ์ในกิจกรรมดูดาว ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง และเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2. เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร เยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง และเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เพื่อให้เว็บไซต์วิชาการดอทคอมเป็นสื่อกลางความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายหลัก เยาวชนระดับมัธยมศึกษา (ม.1—ม.6) จากภาคใต้ตอนล่าง และเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พัทลุง สตูล สงขลา ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 20 คน ผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งมีสถิติผู้เข้าชมกว่า 53,000 Uip/วัน เป้าหมายรอง นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปในสังคมออนไลน์ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและมีการขยายเครือข่ายกว้างขวาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1—ม.6) จากภาคใต้ตอนล่าง และเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน โดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ดวงดาวที่ฉันหลงใหล” (ใช้ตัวอักษร Angsana New 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดการดำเนินกิจกรรม เปิดรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม — 15 ตุลาคม 2556 (ผ่าน www.vcharkarn.com) ประกาศผลคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 24 ตุลาคม 2556 (ผ่านทาง www.vcharkarn.com) วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว” ครั้งที่ 2 1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 2. เยาวชนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3. เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม 4. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเดินทางมาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบิน หาดใหญ่ได้เอง 5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2. เยาวชนสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 3. เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศในการดูดาว 4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร เยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดการ “ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว” วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2556 10.00 - 10.30 น.? ลงทะเบียน ณ สนามบิน หาดใหญ่ 11.55 - 13.55 น. เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน เชียงใหม่ 14.00 - 19.00 น.? เดินทางไปบ้านยาง ดอยอ่างขาง 19.00 - 20.00 น.? รับประทานอาหารเย็น 20.00 - 22.00 น.? กิจกรรมสันทนาการ 22.00 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน วันพฤหัส ที่ 31 ตุลาคม 2556 07.00 - 8.00 น.? รับประทานอาหารเช้า 08.00 - 10.00 น.? เยี่ยมชมโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Site Museum) การกำเนิดโครงการหลวง โรงงานจำลอง เยี่ยมชมโรงงานหลวง ผลิตภัณฑ์สินค้าดอยคำ 10.00 - 16.00 น.? เดินทางไปเชียงใหม่ ทานอาหารกลางวัน สวนสัตว์เชียงใหม่ 16.00 - 17.00 น. พิธีเปิด ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว พร้อมบรรยาย ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 18.00 - 21.00 น. กิจกรรมดูดาว พร้อมบรรยาย 21.00 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน ณ โรงแรม เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 07.00 - 8.00 น.? รับประทานอาหารเช้า 08.00 - 8.20 น.? ถึงสนามบิน เชียงใหม่ 09.20 - 11.25 น.? เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน หาดใหญ่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ