ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์” พร้อมเสนอขายหุ้นปีนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 2, 2014 16:04 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--IR PLUS ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ หรือ VPO ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่พร้อมเสนอขายหุ้นในปี 2557 จำนวนไม่เกิน 236 ลานหุ้น “กฤษดา ชวนะนันท์” เอ็มดีบริษัทฯ มั่นใจว่าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภค และยังเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การที่ VPO เป็นหุ้นที่จดทะเบียนใน SET หมวดธุรกิจการเกษตร จะเป็นหลักทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับนักลงทุน โดยมีบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ผลพลอยได้ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ กล่าวว่า บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2 โรงงาน ที่จังหวัดชุมพร มีกำลังการผลิตรวม 180 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วใน (1) บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจปลูกสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (2) บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิตรวม 8.4 เมกะวัตต์จากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้ของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ (3) บริษัท วิจิตภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ ผลปาล์มทะลาย เมล็ดในปาล์ม น้ำเสียที่บำบัดแล้ว และอื่นๆ เป็นธุรกิจสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ในครั้งนี้ “การเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องบริษัทฯ ให้มีศักยภาพทางการเงินแข็งแกร่งนำมาซึ่งความพร้อมในการลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสนับสนุนธุรกิจน้ำมันปาล์มของประเทศ” นายพากพูม วัลลิสุต ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของ VPO เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 236 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.11 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น และหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำเสนอที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ไป บริษัทฯ จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเรียบร้อยแล้วในปี 2554 โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นก่อนเข้าตลาดฯ กลุ่มชวนะนันท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด 100% และภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเหลือถือหุ้นสัดส่วน 74.89% นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากเนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งจากการมีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบขนาดใหญ่ถึง 180 ตันปาล์มทะลายต่อชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำให้บริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง และบริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพดีเทียบเท่ามาตรฐานโลก รวมทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบจะได้รับผลดีจากการเปิด AEC ในปี 2558 สำหรับผลประกอบการปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 3,239 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 172 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น และบริษัทมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการลดลงของผลปาล์มทะลาย ในขณะที่งวด 6 เดือนปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 1,445 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 173 ล้านบาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ