สตง. - การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายฯ

ข่าวทั่วไป Friday March 27, 2015 16:04 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง สตง. พบพิรุธกรณีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสำหรับเด็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงินกว่า 40 ล้านบาท ชี้มีพฤติการณ์ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา ซ้ำยังมีการจัดซื้อในราคาสูงเกินจริง ล่าสุด คตง. มีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบของ สตง. พร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสำหรับเด็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบล โรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ้าปลุก และหมู่ที่ ๔ ตำบลโรงช้าง ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๔๐,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเสนอผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ชุดที่ 3 โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานอนุกรรมการ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบของ สตง. ได้ระบุข้อพิรุธในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ซึ่งไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเทศบาลฯ อ้างว่าได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น สตง. ตรวจพบว่าเทศบาลฯ ได้สอบถามราคาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและผู้ประกอบการ ภายหลังจากที่สภาเทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณแล้ว พร้อมมีข้อสังเกตว่าหนังสือเทศบาลฯ ที่สอบถามราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นเด็กมีเพียงรายชื่อเครื่องเล่นและจำนวนเท่านั้น แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายว่าใช้วัสดุใด ขนาดเท่าใด และเป็นการสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยมีการจัดซื้อรายการดังกล่าว ส่วนการสอบถามราคาจากผู้ประกอบการ รวม 18 ราย นั้น พบว่าเป็นการสอบถามในช่วงเวลาต่างกัน และมีผู้ประกอบการเพียง 3 ราย ที่ให้ข้อมูลตอบกลับ โดยผู้ประกอบการทั้งสามรายมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเครือญาติกันและน่าจะมี ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ขาย และในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการ 2 ราย ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันและเลิกประกอบการพาณิชย์วันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าชุดเครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งที่ตำบลเจ้าปลุกและตำบลโรงช้าง ซึ่งมีรูปแบบ วัสดุ และขนาดที่เหมือนกัน แต่กลับมีราคาต่างกันถึง 1,060,000.- บาท อีกทั้งยังพบว่า ชุดอุปกรณ์บางชุดมีขนาดและวัสดุไม่เป็นไปตามรายการคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเทศบาลฯ ได้ยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวและได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไขแล้ว ข้อสังเกตสำคัญคือ เทศบาลฯ กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ทั้งที่ฐานะการคลังของเทศบาลฯ มีไม่มาก โดยมีเงินสะสมฝากไว้ที่คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพียง 5 ล้านบาทเศษ แต่กลับกู้เงินจาก ก.ส.ท. กว่า 40 ล้านบาท และการกู้เงินดังกล่าวก็ไม่ได้มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ รวมทั้ง พื้นที่ติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกายไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมีหนึ่งจุดที่ติดตั้งใกล้เมรุเผาศพ นอกจากนี้ ลักษณะของการติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกาย ยังติดตั้งในพื้นที่เปิดโล่ง ขณะที่วัสดุที่ใช้บางส่วนเป็นแผ่นยางหรือพลาสติกที่ควรติดตั้งในพื้นที่ร่ม จากผลการตรวจสอบข้างต้น มีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 64 คตง. พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 โดยให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป และเนื่องจากการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีข้อบกพร่อง ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้เทศบาลฯ กำหนดราคาได้อย่างอิสระ และส่งผลให้มีการกระทำมิชอบในการกำหนดราคาหรือกำหนดเงื่อนไขฯ คตง. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเห็นควรแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไป รวมทั้ง คตง. ได้มีมติมอบหมายให้ สตง. พิจารณามติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหรือกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะกู้เงินมาดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ