ธนาคารออมสินจัดโครงการธนาคารประชาชนเพื่อสนองความต้องการของประชาชน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 มิถุนายน 2544 10:52:29 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--ธ.ออมสิน

ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความสำคัญ ที่จะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการทางการเงิน ไม่ว่าจะในรูปของเงินฝากและ/หรือสินเชื่อ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า จะเป็นธนาคารในดวงใจของปวงชนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าสู่ระบบการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับ และส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะรายย่อยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจพื้นฐานให้กระจายไปอย่างทั่วถึง ให้มีเงินทุนเพื่อประกอบการอย่างยุติธรรม

ธนาคารออมสินจึงได้จัดตั้ง โครงการธนาคารประชาชน ขึ้น เพื่อการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ได้เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการด้านการออมทรัพย์ ที่มั่นคงปลอดภัยและได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า บริการด้าน สินเชื่อ ที่มีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากซับซ้อนในวงเงิน ที่เพียงพอต่อความจำเป็นตลอดจนบริการด้านการเงินในรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการ รวมทั้งยังได้จัดให้มี บริการให้การฝึกอบรมที่จำเป็น ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านการเงิน อาชีพและด้านอื่นๆ เป็นพิเศษแก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ โครงการธนาคารประชาชนด้วย

ธุรกรรมที่ให้บริการ
- ด้านเงินฝาก         สมาชิกสามารถใช้บริการด้านเงิน ฝากได้ทุกประเภทของธนาคาร
- ด้านการพัฒนา        - ให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ให้คำปรึกษาในการประกอบอาชีพ

- ด้านสินเชื่อ          สมาชิกของโครงการสามารถขอสินเชื่อเพื่อไปลงทุนประกอบอาชีพได้มีเงื่อนไขดังนี้

การสมัครเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือ ผู้มีรายได้ประจำอยู่แล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือ ผู้ที่ยังไม่ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก
วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

1. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (หลังจากวันที่ 25 มิถุนายน 2544 สามารถติดต่อสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา) กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ใบ ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก ณ สาขาของธนาคารออมสิน ที่สามารถติดต่อขอใช้บริการได้สะดวก

2. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกในชื่อของผู้สมัคร 1 บัญชี สำหรับจำนวนเงินฝากในบัญชีขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สมัคร
3. ผู้สมัครสมาชิกแต่ละคนจะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น
การขอกู้ยืมเงิน

สมาชิกที่มีความจำเป็นสามารถขอกู้ยืมเงินได้ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยกรอกบบคำขอกู้ไว้ก่อนและธนาคารจะพิจารณาเงินกู้หลังจากที่ได้เงินฝากเงินอย่างต่อเนื่องครบ 2 เดือนแล้ว ยกเว้น ลูกค้าฝากเงินของธนาคารออมสินที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ก่อนแล้วสามารถขอกู้ได้ทันที โดยธนาคารจะพิจารณาเงินกู้ให้ตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้กู้จะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ในกรณีที่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้กู้แทน
2. มีสถานที่ประกอบอาชีพ / จำหน่าย / รับจ้าง หรือ ให้บริการแก่ลูกค้าที่แน่นอน สามารถติดตามได้
วงเงินกู้
ธนาคารจะให้กู้เพื่อประกอบอาชีพตามวงเงินที่จำเป็นต้องใช้จริง และอยู่ในวิสัยที่ผู้กู้จะสามารถชำระคืนได้ โดยมีวงเงินกู้ ดังนี้
1. วงเงินกู้ครั้งแรกไม่เกินรายละ 15,000 บาท
2. วงเงินกู้ในครั้งต่อไปไม่เกินรายละ 30,000 บาท
3. กรณีขอกู้เงินเกินกว่า 30,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเป็นประกัน
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ต่อเดือน
การผ่อนชำระคืน
ผู้กู้สามารถผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 13 เดือน
สถานที่ยื่นกู้
สามารถยื่นเรื่องขอกู้ได้ ณ ธนาคารออมสินสาขาที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
หลักประกันเงินกู้
ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์ / สังหาริมทรัพย์) ค้ำประกัน
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
ธนาคารจะพิจารณาให้ผู้กู้สามารถใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กรณีใช้สมาชิกโครงการธนาคารประชาชนค้ำประกัน จะต้องเป็นสมาชิกในธนาคารออมสินสาขาเดียวกันกับผู้กู้จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ค้ำประกัน

2. กรณีใช้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐค้ำประกัน จะต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน

3. กรณีใช้ผู้มีรายได้ประจำซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนค้ำประกัน จะต้องทำงานในบริษัท/องค์กรบริษัทนั้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ค้ำประกัน

4. กรณีใช้ลูกค้าทั่วไปของธนาคารออมสินค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คนค้ำประกัน
การชำระคืนเงินกู้
ชำระหนี้โดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
บริการพิเศษ
สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จะได้รับการประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง