นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำไทยร่วมถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพระดมแนวคิดส่องแนวโน้มอนาคต ประชากร พัฒนาเมือง เทคโนโลยี ดีไซน์ ดันคลื่นลูกใหม่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างนวัตกรรมใหม่ในวงการ

ข่าวทั่วไป Thursday January 14, 2016 12:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--มีเดีย พลัส คอนเนคชั่น ม.ชินวัตร จับมือ โฮมบายเออร์ไกด์ ปั้นหลักสูตร The NEXT Realด้วย 'Experience' ชั้นเลิศ บวก 'Trend' ระดับโลก ครีเอท 'Innovation' ใหม่อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยชินวัตร จับมือ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด เปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น The NEXT Real ต่อยอดจากการก่อตั้งหลักสูตรของ คุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ และ ประธาน กรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อสร้างนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ให้ตอบโจทย์ต่อความ เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนัก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ผนวกด้วยการเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ ผสานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยชินวัตรที่สร้าง International Innovative Digital Entrepreneur มาแล้ว หลายรุ่น คุณอนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The NEXT Real และประธานกรรมการ บมจ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ เปิดเผยว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นธุรกิจที่ รองรับพื้นฐานการดำรงชีวิตของของประชาชน การประกอบธุรกิจนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจ อื่นๆ แต่ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้อง และใช้ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม ถ่ายทอดกันระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อผลิตสินค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่มีคุณภาพตอบสนองได้ ตรงความต้องการของตลาด จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มประชากรทั้งด้าน อายุ รายได้ รสนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นความ จำเป็นที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆเหล่านี้ คุณอนันต์ กล่าวย้ำว่า "หลักสูตร The NEXT Real มีความมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ มุ่งหวังให้ความรู้ข่าวสารที่จะทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ติดตามและมองเห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจประเทศ และเมื่อมา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชินวัตรซึ่งมีจุดเด่นในด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตร The NEXT Real จะช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแนวคิดและมุมมองในการประกอบธุรกิจที่กว้างไกลยิ่งขึ้น" รศ. ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดอบรม หลักสูตร The NEXT Real ในครั้งนี้ว่า The NEXT เป็นโครงการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยชินวัตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านทางโครงการบรรยายพิเศษ หรืออบรมระยะสั้น โดยครึ่งหนึ่งของจำนวนโครงการที่จัดอบรมในแต่ละปีการศึกษา จะต้องเป็นการอบรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ หวังผลกำไร เพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากโครงการอบรมเช่น The NEXT Real แล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนโครงงานของกลุ่ม Startupที่มีแนวคิดด้าน Innovative digital entrepreneur ให้มีการทำ business matching กับกลุ่ม venture capital จากทั่วโลกภายใต้ network ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย โดยบริบทของมหาวิทยาลัยจะเป็น สะพานเชื่อมของการนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ทันสมัยมาสู่ผู้ประกอบการ และนำประสบการณ์ของ ผู้ประกอบการมากลั่นให้เป็นองค์ความรู้กลับมาเผยแพร่เป็นต้นแบบถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นต่อไป ดังนั้นการจัดอบรม หลักสูตร The NEXT Real นี้จึงเป็นเพียงการเริ่มต้นบทบาทของสถาบัน The NEXT ของมหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งภายในปีนี้จะมีโครงการอบรมอื่น ๆ ทยอยเปิดตามมาอีกหลายโครงการด้วยกัน คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร The NEXT Real และ กรรมการผู้จัดการบริษัทโฮม บายเออร์ไกด์ จำกัด กล่าวว่า หลักสูตร The NEXT Real มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างสรรค์ไปสู่นักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ ตลอดจนถ่ายทอดแง่คิดมุมมองจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาปนิก ผู้รับเหมา นักกฏหมายชั้นนำของประเทศ และในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ของเศรษฐกิจสังคมทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ หลักสูตรจึงมีวัตถุประสงค์นำเสนอให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอสังหา ริมทรัพย์ ได้แก่แนวโน้มประชากรและเมือง แนวโน้มเทคโนโลยีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัย และแนวโน้มการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหลักสูตร The NEXT Real หวังว่า เมื่อทักษะประสบการณ์ (experience) หลอมรวมกับการรู้ เท่าทันแนวโน้ม (trend) ที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ (innovation) กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่างๆ และโครงการที่อยู่อาศัยของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ที่จะสร้างความน่าสนใจให้กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีสีสันอย่างแน่นอน ทั้งนี้วิทยากรของหลักสูตรประกอบด้วย นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่ คุณประทีป ตั้งมติธรรม บมจ.ศุภาลัย, คุณเศรษฐา ทวีสิน บมจ.แสนสิริ, คุณชานนท์ เรืองกฤตยา บมจ.อนันดา, คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์, คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์, คุณนิมิตร พูลสวัสดิ์ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท, คุณจรัญ เกษร บ.พรสันติ จก. เครือ บมจ.แอลพีเอ็น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างสรรค์ อาทิ นพ.สมยศ อนันตประยูร บมจ.ดับบลิวเอชเอ, คุณนพพรวิฑูรชาติ บมจ.สยามฟิวเจอร์, ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บมจ.เสนาดิเวลลอปเม้นท์, คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท, คุณเจมส์ ดูอัน บ.เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จก. คุณภูริ หิรัญพฤกษ์ (ภูริ ปาย) นักธุรกิจผู้บริหารและนักวิชาการ ที่ให้ข้อมูลและมุมมองแนวโน้มอนาคต อาทิ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย บมจ.อินทัช, ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน, ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ, คุณสุธรรม ศิริทิพย์สาคร ตัวแทนจากบริษัทเทคโนโลยี อาทิ Airbnb, Fire One One, CoAssets ตลอดจนหัวหน้าทีมออกแบบจาก บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ส่วนสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ อาทิ คุณประภากร วทานยกุล บจ.สถาปนิก 49, คุณอุทร ภูษิตกาญจนา บจ.ฤทธา, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย สถาปนิก, คุณถวัลย์ ทิมาสาร ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายที่ดิน, คุณอรรถพงศ์ พรธิติ สายวานิชธนกิจ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์, คุณวิศรุต ปัญญาภิญโญผล บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน หลักสูตร The NEXT Real เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ไปจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และเปิดเรียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรียนทุกวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ thenext.siu.ac.th และสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของหลักสูตรได้ทาง facebook.com/ NextrealTH หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ e-Learning มหาวิทยาลัยชินวัตร โทร. 02-650-6018 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ e-Learning มหาวิทยาลัยชินวัตร โทร. 02-650-6018 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร โทร. 02-650-6016 e-mail : thenext@siu.ac.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ