เชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หากชื่อตกหล่นหรือเกินมาให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในวันที่ 26 ธ.ค.43

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2543 09:23:27 น.
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--กทม.

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2544 นั้น ขณะนี้ หลายสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่ม - ถอน - แก้ไขรายชื่อได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2543

เขตพญาไท นายวีระศักดิ์ ส่งเสริมสกุล ผู้อำนวยการเขตพญาไท แจ้งว่า สำนักงานเขตพญาไทได้ปิดประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามแบบ ส.ส.11 แล้ว ณ บริเวณลานน้ำพุ สำนักงานเขตพญาไท จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้มีภูมิลำเนาในเขตพญาไทและราชเทวี เฉพาะแขวงทุ่งพญาไทและแขวงถนนพญาไท) มาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบว่ามีชื่อผู้อื่นที่ไม่รู้จักอยู่ในทะเบียนบ้านหรือผู้มีสิทธิแต่ไม่มีรายชื่อในบัญชี เจ้าบ้านสามารถแจ้งขอ ถอนชื่อ หรือเพิ่มชื่อได้ที่ฝ่ายทะเบียนเขตพญาไท ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2543 ส่วนการปิดประกาศที่หน่วยเลือกตั้งทั้ง 127 หน่วย จะดำเนินการปิดประกาศได้ ประมาณวันที่ 1 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เขตฯ จะเริ่มจัดส่งหนังสือเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถึงเจ้าบ้าน ระบุสถานที่เลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิในบ้านทุกคน ซึ่งจัดส่งโดยไปรษณีย์สามเสนใน จำนวนกว่า 2 หมื่นฉบับ ซึ่งจะส่งถึงมือเจ้าบ้านภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2543 นี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ

เขตวังทองหลาง นางพิมลรัตน์ วงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง แจ้งว่า สำนักงานเขตวังทองหลางขอเชิญประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางไปตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ลงคะแนนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น 5 เอ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดและต้องการขอแก้ไขรายการ เช่น เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ให้ติดต่อ ฝ่ายทะเบียน โทร.9349152

เขตภาษีเจริญ นายนคร บุณยธนะ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ แจ้งว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 105 กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ ต้องมีสัญชาติไทย แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติโดยการ แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง (การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ กำหนดวันที่ 6 มกราคม 2544 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ จึงต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2543)

ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 31 (เฉพาะแขวงบางด้วน บางแวก และคลองขวาง) เขตเลือกตั้งที่ 32 (เฉพาะแขวงบางหว้า บางจากปากคลองฯ และคูหาสวรรค์) ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (ส.ส.11) ซึ่งสำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานเขตฯ แล้ว เขตจึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตรวจสอบ รายชื่อได้ หากมีชื่อผิดพลาดตกหล่น ฯลฯ ขอแก้ไขเพิ่ม-ถอนชื่อ ได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ โทร.413-0566, 413-0383 ในวันเวลาราชการ

เขตมีนบุรี นายบรรจง สุขคี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานเขตมีนบุรีได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้ง 104 หน่วย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนไปตรวจดูรายชื่อที่เต็นท์หน้าอาคารไม้สัก ภายในสำนักงานเขตมีนบุรี ตลอดจนจะเร่งดำเนินการไปติดประกาศ ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ให้ครบทั้ง 104 หน่วย

ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจรายชื่อแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน-แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตมีนบุรี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

เขตมีนบุรีจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวมีนบุรี ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใด โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 540-7155 และ 914-5833

เขตหลักสี่ นางอารุณี รัศมิทัต ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่มีประชากร จำนวนทั้งสิ้น 117,557 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 85,254 คน หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 116 หน่วย ขณะนี้สำนักงานเขตหลักสี่ได้ติดประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ บริเวณ อาคารชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่

ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวต่อไปว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย ระบุว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ หากบุคคลใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ เขตหลักสี่จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เขตซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือมีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งได้ หากพบว่าชื่อตกหล่น เจ้าบ้านสามารถแจ้งขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ได้ที่ ฝ่ายทะเบียน เขตหลักสี่ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 9822083-4 และ 576-1362

เขตหนองจอก นายเทเวศวร์ ทองศรี ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอกได้ปิดประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ณ เต็นท์หน้าอาคารสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ และหากพบข้อบกพร่อง ชื่อตกหล่น หรือมีชื่อบุคคลอื่นที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของท่าน ขอแก้ไข เพิ่มถอนชื่อ ที่ฝ่ายทะเบียน โทร.543-2470 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

สำหรับผู้ที่จะยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มถอนชื่อ ขอให้นำทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย และเพื่อเตรียม ความพร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม 2544 ขอให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของท่านด้วย หากชำรุดหรือสูญหายโปรดรีบติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองจอก

เขตธนบุรี นายประสิทธิ์ ผ่องเภสัช ผู้อำนวยการเขตธนบุรี แจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานเขตธนบุรี ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ทำการปิดประกาศรายชื่อให้ประชาชนมาตรวจสอบรายชื่อ ณ บริเวณเต้นท์หน้า สำนักงานเขตตั้งแต่บัดนี้ หากพบว่ารายชื่อในบัญชีรายชื่อไม่ถูกต้องขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนมายื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอนชื่อ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวต่อไปว่า เขตธนบุรีมีพื้นที่เขตเลือกตั้ง 2 เขต คือเขตเลือกตั้งที่ 27 ประกอบด้วย แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล จำนวน 147 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 28 ประกอบด้วย แขวงหิรัญรูจี และแขวงวัดกัลยาณ์ จำนวน 34 หน่วย และสำนักงานเขตธนบุรี จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าบ้านเลขที่ใดอยู่หน่วยเลือกตั้งอะไร และไปใช้สิทธิที่ไหน ส่งไปยัง บ้านของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณต้นเดือน ธันวาคม 2543

เขตพระโขนง นายจำเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง แจ้งว่า ขณะนี้เขตพระโขนงได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.11) แล้ว ขอให้ประชาชนไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ สำนักงานเขตพระโขนง ส่วนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งทั้งหมด 111 หน่วย แขวงบางจาก เขตพระโขนง ก็ได้ทำการปิดประกาศเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กล่าวต่อไปว่า หากประชาชนตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วปรากฎว่ามีชื่อตกหล่น หรือมีชื่อคนที่ไม่มีสิทธิหรือผู้อื่นที่ไม่ใช้สมาชิกในทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านสามารถแจ้งขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อได้ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง หรือติดต่อสอบถามโทร.311-1106, 311-0186, 311-6067

เขตพระนคร นายประเสริฐ ทองนุ่น ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนครได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.11) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพบข้อผิดพลาดท่านสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่ม ถอน หรือแก้ไข ได้ที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพระนคร สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการไปตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเขตฯ ด้วยตนเอง ก็สามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 2813772 หรือ 2818124

สำนักงานเขตพระนคร จึงขอเชิญชวนชาวเขตพระนครตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตฯ พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่าน หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร.2813772 หรือ 2818124

เขตวัฒนา นายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา แจ้งว่า สำนักงานเขตวัฒนาได้เตรียมพร้อมสำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภารผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2544 โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้นที่สำนักงานเขตวัฒนา และได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้ ณ สำนักงานเขตวัฒนา (อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น B1) หากพบข้อผิดพลาดบกพร่อง ขอให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานในการลงคะแนน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวซึ่งทางราชการออกให้เพื่อใช้สิทธิ หากมีข้อสงสัยติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โทร.381-8930--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง