นักเรียน สพม.19 ร่วมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ รุ่นทื่ 8 และรุ่นที่ 9 จังหวัดเลย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 12:11:31 น.
กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย พลตรีกุศล สิงห์สาย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง รุ่นที่ 8 โดยมีดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานโครงการ และดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 240 คน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา โรงเรียนท่าลี่วิทยา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม และโรงเรียนภูหลวงวิทยา

ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา กล่าวว่า ความสำคัญของค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญของคนไทยที่ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะค่านิยมอันพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยสิ่งนี้เองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจัดทำโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนทั้งหมด 20 รุ่นๆ ละ 240 คน

ด้านดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ได้เลือกจัดให้เด็กและเยาวชนจังหวัดเลย จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 นับว่าเป็นความโชคดีที่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จะได้เรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ หาประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวและประเทศชาติ และที่สำคัญจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดเฉพาะอย่างยิ่งสังคมท้องถิ่นที่เป็นถิ่นเกิดของพวกเรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง