สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เปิดตลาดนัดเพื่อเกษตรกรสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย

ข่าวทั่วไป Wednesday May 31, 2017 18:01 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อชุมชน" ช่วยเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโดยตรงและยังเป็นการขยายตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้า พืช ผักและผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างจริงจัง ซึ่ง พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาค ให้จัดตลาดสินค้าทางเกษตรที่มีมาตรฐานสามารถพัฒนาให้เป็นตลาดถาวรสำหรับเกษตรกรในชุนชนได้ โดยมีสมาชิกร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย สินค้าปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดดังกล่าวถือเป็นตลาดสินค้าสำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในการจัดตลาดสินค้าเกษตรครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนของตลาด โดยให้สหกรณ์ คณะกรรมการ และสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและการกระจายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนให้เชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ อีกทั้งให้คำแนะนำโดยเน้นย้ำให้นำสินค้าจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับสินค้าจากเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรทฤษฏีใหม่ เพราะสินค้าสหกรณ์มีจุดแข็งและยังเป็นการสนับสนุนสินค้าจากสมาชิกพร้อมให้จัดมีพื้นที่เฉพาะในการจำหน่ายสินค้า ขณะเดียวกันควรมีความหลากหลายของชนิดสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเน้นให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในชุมชน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ควรมีการประชาสัมพันธ์และการเพิ่มจำนวนวันในการจำหน่ายสินค้า โดยระยะแรกสหกรณ์ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง และยังพัฒนาให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรในระดับชุมชนและในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ