โสสุโก้ ร่วมเชิดชู “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รุ่นที่ 9

ข่าวทั่วไป Thursday June 8, 2017 11:36 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และมีพระเมตตาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ด้วยทรงเห็นว่าครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและมีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในนามของ "โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า" ซึ่งดำเนินงานอยู่ภายใต้ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า" มาจนถึงปัจจุบัน
"โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า" ตระหนักถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง จึงได้จัดทำโครงการครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมอบรางวัลแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณงามความดีของผู้ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 9 มอบให้แก่ครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานละ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 9 ท่านปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดานตามแนวชายแดนบนพื้นที่สูง พื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละต่อส่วนรวม เพื่อทำหน้าที่ในการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมการดำรงตนเป็นพลเมืองดี ถือเป็นครูต้นแบบที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ผู้ดำเนินการตลาดและการขายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังตราโสสุโก้ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 โดย นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า "ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และคุณธรรมความดีเพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งและเป็นคนดีของสังคม ครูเจ้าฟ้าทุกท่านไม่เพียงแต่สอนเด็กๆ ให้ได้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเสียสละเททั้งแรงกายแรงใจอย่างไม่ย่อท้อในการเดินทางไปสอนเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ อีกทั้งยังมีจิตอาสาในการช่วยพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพของชาวบ้าน เป็นต้น"
ในโอกาสนี้ โสสุโก้ขอร่วมเชิดชูเกียรติครูเจ้าฟ้า รุ่นที่ 9 ในการร่วมมอบกระเบื้องเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของครูดีเด่นทั้ง 9 ท่าน 9 โรงเรียน โรงเรียนละ 100 ตารางเมตร พร้อมด้วยตู้หนังสือ "โครงการหนังสือดี สร้างคนดี" ที่ประกอบด้วยหนังสือดีมีคุณภาพจำนวน 145 เล่ม และมอบเงินรางวัลเป็นทุนให้กับครูดีเด่นทั้ง 9 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 423,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้เสียสละช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง
พันตำรวจโทสมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครูผู้สอนสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้กับเด็กๆ และสร้างโอกาสในความสามารถด้านต่างๆ ให้เด็กในท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูทุกรางวัลที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นรางวัลครูใหญ่ดีเด่นที่ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รวมถึงรางวัลเชิดชูเกียรติครูเจ้าฟ้าฯ ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี พร้อมส่งให้สังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง
นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าอยากถ่ายทอดความรู้ที่เรามีให้กับเด็กนักเรียนให้มากที่สุด โดยรวบรวมจากทุกประสบการณ์เรียน และการสอนการใช้ภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา จากการเข้ารับรางวัลครูเจ้าฟ้าในครั้งนี้รู้สึกมากกว่าดีใจ แต่ยังปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัท โสสุโก้ ให้การสนับสนุนโรงเรียน ทั้งด้านการมอบหนังสือให้กับเด็กๆ ในการส่งเสริมด้านความรู้ รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาจากการมอบกระเบื้อง รวมถึงผู้สนับสนุนฝ่ายอื่นๆ ที่ได้เล็งเห็นถึงการศึกษาไทยในถิ่นทุรกันดาน
นายมะนาวี สาบูดิง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครู กศน. อำเภอยี่งอ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับเด็กๆ พร้อมร่วมเป็นส่วนพัฒนาชุมชนบ้านเราด้วยการส่งเสริมด้านวิชาชีพในหารประยุกต์ใช้สิ่งของเหลือใช้ไปสู่อุตสาหกรรมครัวเรือน รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"โสสุโก้ขอร่วมเชิดชูเกียรติครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในส่วนของโสสุโก้เองก็จะมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยต่อไป" นายกิตติชัย กล่าวทิ้งท้าย


แท็ก คุณธรรม  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ