กรมการแพทย์เปิดศูนย์บริการโรคผิวหนังรองรับไทยแลนด์ 4.0

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 20 กันยายน 2560 09:26:46 น.
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--โฟร์พีแอดส์ (96)

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รุกหนักเปิดศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ พร้อมพัฒนาตำรับยาเวชสำอางและนวัตกรรมของสถาบันสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ขานรับนโยบาย Thailand 4.0อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช

รองอธิบดีกรมการแพทย์ และแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ร่วมแถลงข่าว "เปิดตัวศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขาศูนย์ราชการ และการพัฒนาตำรับยาและเวชสำอางสถาบันโรคผิวหนังสู่การผลิตเชิงพาณิชย์"

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลตั้งแต่ระดับตติยภูมิไปจนถึงระดับ Super Tertiary Care สถาบันโรคผิวหนังมีคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนัง เพื่อรองรับความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง ได้แก่ คลินิกสะเก็ดเงิน คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ คลินิกรังสีชีววิทยา คลินิกอิมมูนวิทยา/คลินิกโรคตุ่มน้ำพองใส คลินิกโรคผิวหนังในเด็กและโรคพันธุกรรมคลินิกโรคเรื้อน/โรคติดเชื้อ คลินิกโรคลมพิษ คลินิกหลอดเลือด ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ศูนย์ไบโอเอ็นจิเนียริ่ง คลินิกเส้นผมและเล็บ/คลินิกผ่าตัดปลูกผม การดำเนินงานสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนาระยะยาว : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน นำสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายกรมการแพทย์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุมเหมาะสม มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรมการแพทย์ยังได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังของประเทศไทย ซึ่งสถาบันโรคผิวหนังได้พัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Hospital ตลอดจนพัฒนาตำรับยาเวชสำอางและนวัตกรรมของสถาบันโรคผิวหนังสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในรูปแบบ Premium clinic เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดของผู้รับบริการ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบาย Medical Hub และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก แผนการพัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษด้วย

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีการการแพทย์ กล่าวว่า ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตามพันธกิจในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังได้ถึง 1 ใน 5 ของแพทย์ผิวหนังทั่วประเทศ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 5 หลักสูตร และหลักสูตรระยะยาว 1- 4 ปี และผ่านการรับรองจากแพทยสภาในการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร นอกจากนี้ สถาบันโรคผิวหนังยังมีหลักสูตรนานาชาติ (International) ถึง 7 หลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) Japanese Dermatological Association : JDA และ Juntendo University International Center (JUIC) โดยมีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาหลักสูตรดังกล่าวกว่าร้อยละ 75 ของนักศึกษาทั้งหมด

ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันโรคผิวหนัง สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผิวหนังหลักสูตรนานาชาติได้มากกว่า 30 รุ่น จากเกือบ 40 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ภารกิจด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคผิวหนังเชิงลึกสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนวิชาการด้านโรคผิวหนังแก่โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังในระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า มีระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนในการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงการ คลินิกผิวหนัง On LINE ให้คำปรึกษาการวินิจฉัยโรคผิวหนังแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตสุขภาพต่างๆ โครงการคลินิกผิวหนังสัญจร โดยมีอาจารย์แพทย์จากสถาบันโรคผิวหนังร่วมออกตรวจกับแพทย์ในพื้นที่และบรรยายทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนจัดตั้งโครงการ Online Training เทคโนโลยีให้ความรู้และคำปรึกษา แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันโรคผิวหนังได้พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Hospital นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพด้านบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้จัดทำโครงการพัฒนาตำรับยาเวชสำอางและนวัตกรรม ของสถาบันโรคผิวหนังสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ร่วมกับโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีขึ้น (Stability) และพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ วางจำหน่าย ณ สถานบริการ และเป็นทางเลือกแก่ผู้รับบริการ สามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนังที่เป็น Basic Skin Need ซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องพบแพทย์ สำหรับสูตรตำรับที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ และวางจำหน่ายแล้วมีจำนวน 4 ตำรับ ดังนี้

1. SKIN INTELLIGENCE MOISTURE CREAM (ครีมบำรุงผิว ไม่มีน้ำหอม)
2. SKIN INTELLIGENCE SCENT MOISTURE CREAM (ครีมบำรุงผิว มีน้ำหอม)
3. SKIN INTELLIGENCE LIQUID SOAP (สบู่เหลวล้างหน้า/อาบน้ำ)
4. SKIN INTELLIGENCE SUNSCREEN SPF30 (ครีมกันแดด)

ในด้านการบริการ สถาบันโรคผิวหนังมุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้ป่วยรับบริการเกือบ 2 แสนรายต่อปีเฉลี่ยวันละ 800 ราย และมีระบบรับ - ส่งต่อเพื่อรองรับผู้ป่วยด้านโรคผิวหนังจากทั่วประเทศ ในอนาคตจะมีอาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่ 22 ชั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรองรับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังที่ทันสมัยในอนาคต และยังเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านโรคผิวหนังอีกด้วย นอกจากนี้ สถาบันโรคผิวหนังได้พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบ Premium clinic เปิดศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคผิวหนัง ลดความแออัดของผู้มารับบริการ โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยบริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ฟื้นฟูสภาพผิว และโรคผิวหนังทั่วไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง