กลุ่มกะตอย รัก (ษ์) สามร้อยยอด จับมือชุมชน – Bike Finder – ทุกภาคส่วน ก้าวตามรอยพ่อ จัด จากภูผาสู่มหานที ปราณบุรี สามร้อยยอด ๑๑- ๑๒ พ.ย. นี้ ที่ หาดสามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 16:01:37 น.
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--Bike Finder

ขาดทุนคือกำไร ยิ่งให้ยิ่งได้ (Our loss is our gain) … การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้... จากพระราชดำรัสดังกล่าว คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๙ ที่มีต่อพสกนิกรไทย "การให้" และ "การเสียสละ" เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทาน แก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า…

ความเพียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงริเริ่มดำเนินงานโครงการต่างๆ ในระยะแรกที่ไม่ได้มีความพร้อมในการดำเนินงานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย ทรงอดทนและมุ่งมั่นดำเนินงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงดังเช่นพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ถ้อยคำให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ

เศรษฐกิจพอเพียง "เศรษฐกิจ พอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้ดำเนินไปบน ทางสายกลาง และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

"ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

ซึ่งในกิจกรรม จากภูผาสู่มหานที ปราณบุรี – สามร้อยยอด มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืน พร้อมการให้และการแบ่งปัน สร้างสรรค์ในทุกภาคส่วนเพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกันในส่วนรวม โดยกลุ่มกะตอยรักษ์ สามร้อยยอด พร้อมร่วมมือกับชุมชน ผู้ประกอบการ, อบต. , อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด, กลุ่ม Bike Finder, กลุ่มอาสาฯ , จัดกิจกรรมที่มีความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของชุมชนในพื้นถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตภัณฑ์จากประมงพื้นบ้านสามร้อยยอด รวมถึงการสร้างกิจกรรมใหม่ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ได้ เพ้นท์ผ้า รูปหัวใจใน Concept Love inspiration (แรงบันดาลใจจากความรัก (ษ์), ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพให้กับชุมชน พร้อมชมการทำ หุ่นละครมือ จากเด็ก ๆ กะตอย (รักษ์) สามร้อยยอด และกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายในงาน ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หน้าหาดสามร้อยยอด (วาริน่า รีสอร์ท)

ช่วง ปราณเล่าเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน (วงเสวนาโดยคน ต้นน้ำ, กลางน้ำ และ ปลายน้ำ) โดยมี หมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์สัตว์ป่า ตัวแทน กรมอุทยานแห่งชาติฯ , กลุ่มกะตอยรัก (ษ์) สามร้อยยอด คุณโอ๊ต อิฐิรัตน์ หมีน้อย , กลุ่มผู้ประกอบการ โดยคุณวิเชียร กฤษณาวารินทร์ เจ้าของ วาริน่า รีสอร์ท สามร้อยยอด , ผกก. อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ในฐานะผู้บริโภค คนกลางน้ำ ที่ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ และ กลุ่ม Bike Finder โดย ไมค์ พลภัทร เวลส์ช มาร่วมเสวนาถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟัง และร่วมทำกิจกรรมกันในแต่ละฐานกิจกรรม ณ หน้าหาดสามร้อยยอด

พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือ จากคณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมงาน "จากภูผาสู่มหานที ปราณบุรี สามร้อยยอด" ร่วมกันจุดเทียนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" พร้อมปฏิญาณมุ่งมั่นในการร่วมมือกันทำความดี พร้อมกัน ก่อนที่จะเปิดมินิคอนเสิร์ต สร้างแรงบันดาลใจ ใน Bike Finder Music Travel โดยมีศิลปินจาก Bike Finder อัยย์ วีรานุกูล (ไอ ฐณัณญาญ์) , แอ๊ป ธุวชิต วิไลโอฬาร , ครูจิ๊บ จีรรัตน์ , อั๋น ศิริพงษ์ และศิลปินที่ร่วมกิจกรรมอาสาครั้งนี้ อีกหลายท่าน

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่มมิตรภาพสร้างสรรค์ Bike Finder โดย โอ ศุทธวีร์ กาญจนภัคพงค์ พิธีกรรายการ และมิตรภาพนักปั่น ร่วมกับกลุ่มกะตอยรัก (ษ์) สามร้อยยอด พร้อมกลุ่มมัคคุเทศก์น้อย รวมกว่า 100 ชีวิต ที่เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ระยะทาง 30 กิโลเมตร ในรูปแบบจาก ภูผาสู่มหานที แบ่งเป็น 4 ฐาน จากจุด Start ณ หาดสามร้อยยอด หน้า วาริน่า รีสอร์ท และไปผ่านจุดพักน้ำที่จุดที่ 2 ที่ Lakaza De Pran ของหนุ่มไมค์ พลภัทร เวลส์ช นักแสดงอารมณ์ดี เพื่อ Check in และร่วมกิจกรรมพิเศษ จุดที่ 3 จะผ่านจุดชุมชนและทิวทัศน์ของเขาสามร้อยยอด ก่อนที่จะไปปิดท้ายกิจกรรมอาสาในการทำสร้างบ้านปลา (บ้านปลากระโจม , สาหร่ายเทียมฟื้นฟูชีวะภาพ) ที่ หาดนมสาว ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตรงจุดนี้ มีความสมบูรณ์ทางแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเล มากมาย และเป็นจุดที่ นักอนุรักษ์ ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์และอนุรักษ์ทะเลปราณบุรี สามร้อยยอด อีกด้วย ก่อนปิดท้ายมอบเหรียญที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทุกท่าน

สำหรับใครที่สนใจร่วมกิจกรรม จากภูผาสู่มหานที ปราณบุรี – สามร้อยยอด ในวันเสาร์ที่ ๑๑พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายนนี้ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดที่ เพจ กะตอยรัก (ษ์) สามร้อยยอด https://www.facebook.com/Samroiyod-KATOY-CLUB-917300315076642/ และ เพจ Bike Finder https://www.facebook.com/BikeFinderThailand/

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง