กรมการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพการให้บริการพัฒนามาตรฐานเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 15:15:28 น.
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--syllable

กรมการท่องเที่ยวจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อวางมาตรฐานการให้บริการและการอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้รับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มคนดังกล่าวเห็นคุณค่าของตนเองและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว พบว่า ประเทศไทยมีประชากรกลุ่มคนพิการประมาณ 1.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ และมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 8.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.2ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าภายใน 15 - 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวต่อว่า กรมการท่องเที่ยว จึงร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ" ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งกระตุ้นสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานการบริการสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุอีกด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง