การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ ครั้งที่ 1

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 14:33:21 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้ผลักดันให้มีการดำเนินการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา แล้ว 113 แห่งใน 77 จังหวัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารู้จัก เข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ ตามดำริของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารออมสินได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ (การฝึกอบรมฯ) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 เชียงใหม่ และนางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ร่วมพิธีเปิดงาน การฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และมายเซ็ตทางการประกอบการให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ และแรงบันดาลใจไปยังนักเรียนที่เข้าร่วม Startup Club ได้

การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 41 ท่าน เป็นครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Startup Club จำนวน 24 ท่าน จาก 12 สถาบัน และเจ้าหน้าที่จากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 17 ท่านจาก 12 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย โดยมีคณาจารย์จากศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship Center : IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

สำหรับการฝึกอบรมฯ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 สำหรับครูในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Startup Club และเจ้าหน้าที่ คบจ. ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง