การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 17:17:38 น.
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวเรื่องพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ดังนี้ กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 30,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 10 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่มั่นคง ของประชาชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งส่วนหนึ่งจะครบกำหนดอายุในเดือนพฤษภาคมและกันยายน 2561 โดยพันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ดังนี้

รุ่นอายุ5 ปี         อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.15 ต่อปี
รุ่นอายุ10 ปี        อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
วงเงินรวม         30,000 ล้านบาท
ระยะเวลาจำหน่าย   วันที่ 10 พฤษภาคม – 10กันยายน 2561
วงเงินซื้อต่อราย     1,000บาทขึ้นไปไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ช่องทางการจำหน่าย  จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาATMระบบอินเตอร์เน็ต และผ่านMobile Application*  ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่

-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ          บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์      ในการแสวงหากำไร

หมายเหตุ * ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ จะสามารถจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน Mobile Application ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2561

โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่
ธนาคารกรุงเทพฯ www.bangkokbank.com/ibanking
ธนาคารกรุงไทยฯ www.ktbnetbank.com
ธนาคารกสิกรไทยฯ https://online.kasikornbankgroup.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ www.scbeasy.com

ทั้งนี้ ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่

ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรือที่

www.pdmo.go.th www.bot.or.th www.bangkokbank.com www.ktb.co.th www.scb.co.th www.kasikornbank.com

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809 / 0 2265 8050 ต่อ 5308
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง