กรมการท่องเที่ยวจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561-2564

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 12:32:15 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--Syllable

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561-2564 ของกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องฟังก์ชั่น อีเลฟเว่น ชั้น 11 โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ควรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวในทุกมิติ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างกลไกการทำงานภายในองค์กรให้มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อมุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง