40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 16:08:52 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในการประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ ว่า คณะเทคนิคการแพทย์มี 2 สาขาคือเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยมีหน้าที่ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีสุขภาวะที่ดี ตลอด 40 ปีของการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคมแล้วยังมีบทบาทสำคัญคือการพัฒนางานวิจัยที่ทำให้เกิดตำราต่างๆ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบาบัดเข้าใจมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการด้านวิชาชีพ เกิดแนวทางในการนำนวัตกรรมมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเน้นการพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐานเนื่องจากในการให้บริการในวิชาชีพนี้ความเป็นมาตรฐานถือเป็นหัวใจสำคัญเพื่อมอบคุณค่าการบริการไปสู่ผู้ป่วยที่จะให้แพทย์ได้รับผลการตรวจอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง ซึ่งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เทคนิคการแพทย์ต้องมีการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้รับบริการจะมีความคาดหวังกับเรา ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการจะเป็นโอกาสที่เราได้มารับรู้ความเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ๆจากวิทยากรรวมทั้งที่จัดแสดงเป็นนิทรรศการอีกด้วย

"ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้มากขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง ทำให้วิชาชีพนี้ต้องเรียนรู้และมีการปรับตัวให้ทันเช่นเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ หลักการที่เคยใช้คนเป็นผู้ตรวจถูกแทนด้วยเครื่องมือที่ทำงานได้เร็วขึ้น ส่วนทางกายภาพบำบัดก็เริ่มมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการรักษา แต่อย่างไรก็ตามนักเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัดยังมีความสำคัญในการสร้างมาตรฐานงานและการบริการที่มีคุณภาพตลอดจนการค้นคว้าวิจัยซึ่งเครื่องจักรกลไม่สามารถทำได้เองทั้งสิ้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากเพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคต่างๆและหาแนวทางป้องกันได้ นับเป็นบทบาทสำคัญในอีกด้านที่เราเองต้องดำเนินการให้สอดคล้องไปกับความก้าวหน้าในยุคไทยแลนด์ 4.0" คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง