ประกาศผลรางวัล “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14” 28 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม IT auditorium อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ข่าวทั่วไป Monday October 29, 2018 13:27 —ThaiPR.net

ประกาศผลรางวัล “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14” 28 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม IT auditorium อพวช. คลองห้า ปทุมธานี กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีหัวข้อการประกวด ถึง 7 ประเภท ได้แก่ ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทุมธานี / 28 ต.ค. 61 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชน ว่า สังคมในอนาคต เป็น "สังคมฐานความรู้" ซึ่งเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่จะนำความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบ และสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในอนาคต จึงขอให้น้องๆ เยาวชน ทุกคน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป อพวช. ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ในความพยายามมุ่งนั่นที่จะศึกษาเรียนรู้ต่อไป และต้องขอขอขอบคุณคณะคุณครู - อาจารย์ทุกท่าน ที่เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากปราศจากการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจจากคุณครูทุกท่านแล้ว กิจกรรมนี้ก็คงไม่อาจจะประสพความสำเร็จลงไปได้ ซึ่งนับเป็นการเสียสละที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกศิษย์ และเพื่ออนาคตของชาติโดยแท้จริง รศ.นฤมล จียโชค ประธานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญช่วยร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 4 วัน 3 คืน ที่ผ่านมานี้ นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศในประเภทต่างๆ แล้ว เยาวชนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้น ทั้งกิจกรรม Ice Breaking ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักกันมากขึ้น ได้สร้างเครือข่ายสร้างมิตรภาพพบเพื่อนใหม่ในค่าย ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า ชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งของ อพวช. ซึ่งทาง สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ มีความเชื่อมั่นว่า กิจกรรมตลอดทั้งค่ายในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เยาวชนทุกคน ในการเติมโตเพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป ในอนาคต สำหรับผลรางวัลในการประกวดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 มีดังนี้ 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 1.1 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง โดย ด.ญ.พราวพรรษ กลั่นสุวรรณ และด.ญ.สิริภรรัศมี ใจจ้อง ครูที่ปรึกษา: นางสาวน้ำฤทัย แต้เตี้ย 1.2 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพฯ โดย: ด.ช.กุลพัชร ชนานำ และด.ช.ณภัทร ธารไทรทอง ครูที่ปรึกษา: นายภัคพล อนุรักษ์เลขา 1.3 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี โดย: น.ส.บุษกร ไชยษา และนายพงศ์พล พรหมดวง ครูที่ปรึกษา: นางปริศนา สดสร้อย 2. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2.1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน เซนต์ดอมินิก จังหวัดกรุงเทพฯ โดย: ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม และด.ช. กฤตเมธ ช้างเผือก ครูที่ปรึกษา : นายวทัญญู ศรีทอง 2.2 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย: นายโสภณ สนิทวงศ์ และน.ส.ณัฐสินี ธนะพงศ์วิศาล ครูที่ปรึกษา: นางจารุวรรณ จงทอง 3. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองในอนาคต ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัด ชลบุรี โดย: ด.ญ.สัจวรรณ ณะอำภัย ครูที่ปรึกษา : นายเกษม ธรรมรังษี 4. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 4.1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองในอนาคต ประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วัดรัตนาราม จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดย : ด.ญ.นนทกรร เนตรวัตร ครูที่ปรึกษา : นายจักรพงค์ สุขเกษม 4.2 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองแห่งนวัตกรรมในอนาคต มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี โดย : ด.ญ. ดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ ครูที่ปรึกษา : นางสาวอนุสรา สิงห์โต 4.3 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองแห่งนวัตกรรมในอนาคต มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย : นางสาวศิรดา แซ่อึง ครูที่ปรึกษา : นางสาววรรษมล เสนาะคำ 5. ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์: อุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ โดย ด.ช.จิรัฏฐ์ ชวชาติ ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุพัตรา มหายศ 6. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6.1 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อโครงงาน: กรีนฟิล์มเพคตินจากเปลือกทุเรียน โดย : ด.ญ.ชนากานต์ อินทเจียด และด.ญ.ศิรประภา กรายแก้ว ครูที่ปรึกษา : นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ 6.2 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย ชื่อโครงงาน: ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาต่อการ รักษาสภาพหน้ายางพารา โดย : ด.ช.รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล ด.ญ.ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว และด.ญ.จุฬารัตน์ พุทธวงค์ ครูที่ปรึกษา : นายกีรติ ทะเย็น 6.3 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ชื่อโครงงาน: มหัศจรรย์เครื่องเตือนภัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือใช้ โดย: นายศรายุทธ ฉลาดเอื้อ ด.ญ.กฤติยาณี สกุณา และด.ญ.กนกพิชญ์ อุปะละ ครูที่ปรึกษา : นางจงจิตร สิทธิไพร 7. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7.1 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 7.1.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ชื่อโครงงาน: การศึกษา Convex Hull ที่เกิดจากจุดตัดของ ภาคตัดกรวยและจุดที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ โดย : น.ส.กัญญาวีร์ คำกองแก้ว นายเมธัส โพธิ์ผลิ และนายชุติพัลภ์ เจริญสุข ครูที่ปรึกษา : นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค 7.1.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อโครงงาน: การศึกษาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงหลายหน้าใดๆ โดยใช้หลักการโปรเจคชั่นมวลของทรงหลายหน้าใดๆ โดย: นายภูริช ธีระโกศล ครูที่ปรึกษา : นายสมัย จันทร์เหลือง 7.1.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัด ระยอง ชื่อโครงงาน: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบนคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือ ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล โดย : นายปุถุชน วงศ์วรกุล นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร และน.ส.ภัทรนันท์ บุญชิต ครูที่ปรึกษา : นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง 7.1.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อโครงงาน: การดูดซับโลหะ สีย้อมผ้าบาติกและน้ำมัน ด้วยฟองน้ำชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงขาว และสารสกัดหยาบจากใบบัวบก โดย: นายศุภพร กลับกลายดี นายกานต์ ศึกเสือ และนายณัฐพล ตันติศิริวัฒนา ครูที่ปรึกษา: นางสาวกุสุมา เชาวลิต 7.2 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7.2.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ชื่อโครงงาน: การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน โดย : นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล และน.ส.นรัญญา รุจนเวชช์ ครูที่ปรึกษา : นายขุนทอง คล้ายทอง 7.2.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ชื่อโครงงาน: การพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่น โดย : น.ส.นัทธมน ศรีพรม น.ส.รมิตา เชื้อเมืองพาน และน.ส.พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย ครูที่ปรึกษา : นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว 7.2.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัด พะเยา ชื่อโครงงาน: การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกต้นไมยราบยักษ์สำหรับการปลูกพืช โดย : นายกษณะพจน์ ทศรฐ นายสิรวิชญ์ ปาเอื้อม และน.ส.ทักษพร นามวงศ์ ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ บุญเลิศ 7.2.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อโครงงาน: เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช โดย : นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ และน.ส.สุทธิดา เอี่ยมสอาด ครูที่ปรึกษา : นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ 7.3 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 7.3.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ชื่อโครงงาน: การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing โดย: น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์ และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ ครูที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค 7.3.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ชื่อโครงงาน: กังหันลมแบบไฮบริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร โดย : นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ นายวรวิช ศรีคำภา นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ ครูที่ปรึกษา : นายจรูญ เถื่อนกูล 7.3.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร ชื่อโครงงาน: เครื่องสาวไหม โดย: น.ส.ปานชนก อ่อนท่าลาด น.ส.ขนิษฐา กอบแก้ว และน.ส.จิรัชญา องอาจ ครูที่ปรึกษา : นางกรรณิกา วัลย์เครือ 7.3.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อโครงงาน: Glomeris maginata (Pill Millipede) Packaging Mimic PM.Pack บรรจุภัณฑ์เลียนแบบกระสุนพระอินทร์ โดย : นส.กัลยรัตน์ สัมพันธ์ นส.จิรนันท์ พูลสวัสดิ และน.ส.ชุตินันท์ ศรีเพชรพูล ครูที่ปรึกษา : นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ