ศปถ.บูรณาการสร้างการสัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ข่าวทั่วไป Thursday December 27, 2018 10:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มุ่งบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด
เน้นจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านชุมชนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพิ่มความเข้มข้นดำเนินมาตรการพิเศษในพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุสูง กวดขันวินัยจราจรเข้มข้น คุมเข้มขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในฐานะประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใย ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่ครอบคลุม ทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เน้นคุมเข้มรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตสูงสุด รวมถึงกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ 3 กรณี ได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชน จุดสกัด จุดบริการในเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเดินทาง อีกทั้งประสานตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุสูง (อำเภอสีแดงและสีส้ม) รวม 144 อำเภอ ให้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อชี้เป้าปัจจัยเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ตรงจุด สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ให้เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย อีกทั้งได้บูรณาการเตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การแจ้งเหตุและการส่งต่อผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้จังหวัดดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในส่วนของการสัญจรทางน้ำ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราความปลอดภัยของเรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย โดยเฉพาะท่าเทียบเรือที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 รสขม โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่นำสู่ไปการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต 3 ด้านหลัก ได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ 2562
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคนที่หนึ่ง กล่าวว่า การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยได้ใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข คมนาคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุ มุ่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุเชิงรุกบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมดูแล
และตักเตือนลูกบ้านผ่านมาตรการทางสังคมในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งจะช่วยเสริมให้มาตรการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้อาสาสมัคร และกลุ่มจิตอาสาร่วมเฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจนใช้สถาบันครอบครัวเป็นเครื่องมือในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของคนในบ้าน เพื่อให้ทุกการเดินทางเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี จะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสั่งการ และเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ หลักรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค.62 จะมีการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้เหลือน้อยที่สุด
ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ