ปภ.เปิดตัวแอปพลิเคชัน “DPM REPORTER” แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Smart Phone

ข่าวเทคโนโลยี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 16:33 น. —ThaiPR.net

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดเปิดตัวแอปพลิเคชัน "DPM REPORTER" ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ภัยผ่านระบบ Smart Phone ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อันจะนำไปสู่การมีศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

นายศุภภิมิตร เปาริก ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำและพัฒนาแอปพลิเคชัน "DPM REPORTER" เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัยไปยังประชาชนผ่านระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channels โดยมีฟังก์ชันใหม่ ดังนี้ 1.ฟังก์ชันข่าวสาธารณภัย โดยรายงานสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ และรายละเอียดของภัย 2.ฟังก์ชันรายงานข่าว โดยเปิดให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมเป็นผู้รายงานสถานการณ์ภัย ด้วยตนเอง 3.ฟังก์ชันแผนที่ข่าว แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทั่วประเทศ 4.ฟังก์ชันแจ้งเตือนสาธารณภัย รวบรวมข่าวแจ้งเตือนภัย ทุกประเภท และข้อมูลสรุปสาธารณภัยประจำวัน 5.ฟังก์ชันสถิติสาธารณภัย เป็นการรวบรวมการเกิดสาธารณภัย ครอบคลุมตั้งแต่รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน โดยแอปพลิเคชัน "DPM REPORTER" นี้ ช่วยให้การรับ – ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานกับแอดมินรวดเร็ว ทันต่อเวลามากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถทราบสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับพิกัดที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน "DPM REPORTER" ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน และเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกตามยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 อันจะนำไปสู่การมีศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ