วธ. ชูพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำความดี มีจิตอาสา ลดปัญหาสังคม ชุมชนมีรายได้จากเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:16 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 18 ก.พ. 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ตัวแทนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ 5 ชุมชนให้การต้อนรับ ได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี 2.ชุมคุณธรรมฯ วัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี 3.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทุ่งชุมพล จังหวัดพัทลุง 4.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดงกลาง จังหวัดพิจิตร และ 5.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านพิพิธภัณฑ์ จังหวัดอุดรธานี

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า จากข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ วธ. ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียนนั้น วธ. ได้เร่งดำเนินการผ่านโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร เป็นชุมชนที่มีบ้าน วัด โรงเรียนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน 3 ด้าน คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคือ ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตัวเองนับถือ 2.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชีวิต 3.สืบสานวิถีวัฒนธรรมให้ธำรงอยู่คู่ประเทศไทย ทำให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ทำความดี ละเว้นความชั่ว ช่วยกันแก้ปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน ทะเลาะวิวาทลดลง สามารถ นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) จำหน่ายมีรายได้เพิ่ม หนี้สินลดลง และพัฒนาต่อยอดกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ มีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศแล้วกว่า 22,000 ชุมชน และมีชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ 1,999 ชุมชน

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)และเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แนวคิด "คุณธรรมนำการพัฒนา" พร้อมที่จะก้าวไปสู่ "สังคมคุณธรรม" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีกระบวนการในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาคุณธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ ประชาชน มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงและสมานฉันท์

นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล นำประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลพัฒนาประเทศไทย 4.0 สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอยู่ดีมีสุขและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขณะนี้มีชุมชนสนใจเข้าร่วมเป็นชุมชนคุณธรรมฯ จำนวนมาก สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ กลุ่มกิจการพิเศษ (ภารกิจชุมชนคุณธรรม) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร 0 2209 3664 หรือ e-mail ชุมชนคุณธรรม cckt1150@gmail.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง