ภาพข่าว: กสร. จัดอบรมนบร. รุ่นที่ 28 มุ่งสร้างข้าราชการมืออาชีพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 15:36:50 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 28) ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 7 มี.ค. 62 มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติราชการ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตั้งเป้าสร้างนักบริหารแรงงานระดับกลางให้เป็นผู้นำยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 28 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรม เอสรัชดา เลเชอร์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ ว่า กสร. ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะนักบริหารระดับกลาง ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความสำเร็จในฐานะบุคคลกลางที่จะต้องเชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบาย จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง หรือ นบร. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562 รวม 16 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการระดับชำนาญการที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารระดับกลางต่อไป ในอนาคตเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีแนวคิดและประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการบริหาร สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นผู้มีศักยภาพ มีทัศนคติ ค่านิยม และความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง