วธ. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปี 62 วันที่ 17– 28 เม.ย.

ข่าวทั่วไป Thursday April 18, 2019 11:06 —ThaiPR.net

วธ. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปี 62 วันที่ 17– 28 เม.ย. กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วธ. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปี 62 วันที่ 17– 28 เม.ย. นี้ ณ มจร.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่กำหนดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปให้รัฐบาลดำเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม ( วธ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศ และให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ. จึงน้อมรับสนองงานให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติและเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ดังนั้น ทาง วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านมาโดยตลอด ที่สำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศพ อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของสำนักพระราชวัง ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17– 28 เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ออบรมพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีที่เพิ่งบรรจุใหม่ให้รายงานตัวกว่า 1,000 คน พร้อมทั้งจัดอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังกำหนด ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 1.หลักปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติของพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน การเสริมสร้างอุดมการณ์ 2.ฝึกสมรรถภาพของร่างกาย ระเบียบวินัย กิจกรรมกลุ่ม และ3.การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะของตนเอง อาทิเช่น อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ขั้นตอนพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แนวทางปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในพื้นที่ มีการประกอบพิธีไหว้ครู(และครอบครู สำหรับจ่าปี่) รับฟังแนวทางการเข้ากลุ่มปฏิบัติการตามศูนย์ฯเขต 16 แห่ง รับฟังคำชี้แจงและข้อปฏิบัติตน ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว การเดินแถว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตรวจเครื่องแต่งกาย นั่งสมาธิ สวดมนต์ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ หีบ โกศ ฉาก ฉัตร การตั้งแต่งโกศ การตั้งแต่งจิตกาธาน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติเวรพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานเป่าปี่ (จ่าปี่) การแทงหยวก เป็นต้น โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้อย่างถูกต้องสง่างาม โดยผู้อบรมครั้งนี้จะเริ่มปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ