ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 07:19:48 น.
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สำนักงานสหกิจและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยรองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติในความสำเร็จของนักศึกษา ประสานความรักความผูกพันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 68 คน และในการปฏิบัติงานครั้งนี้ สถานประกอบการและคณาจารย์ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารายบุคคล มีนักศึกษาที่ได้รับคะแนนการประเมินผลสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ นางสาวสุชาดา ผสมทรัพย์ นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาบ้านบึง จัดทำโครงงานเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาบ้านบึง , นายธนธัส เอี่ยมโภคาประดิษฐ์ นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปฏิบัติงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงงานเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและนางสาวนิตยา อินยาพงศ์ จัดทำโครงงานเรื่อง cooperative education report chakit muay thai school วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 2 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง