คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 10:40:54 น.
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ ICT ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ Hubba (HBS) ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) บุคลากรจากองค์กรชั้นนำด้าน IT ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาคณะ ICT อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ริเริ่มโครงการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption ที่ให้ทั้งคุณประโยชน์อย่างมหาศาลและโทษในขณะเดียวกันสำหรับธุรกิจที่ไม่อาจปรับตัวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงเสมือนคลื่นยักษ์ Tsunami ที่กระทบวงการ ICT ในประเทศและทั้งโลก บุคลากรในสายอาชีพนี้ ต่างประสบปัญหากับการปรับตัวที่เรียกว่า Do or Die ในการใฝ่หาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ที่สำคัญและจำเป็น ในการพัฒนางานให้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป ซึ่งคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงวิกฤตนี้ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้าน ICT แล้วในระดับหนึ่ง จึงจัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals ขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำทีมผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จากคณะ ICT และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาทิ
- ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์  อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล
- รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์
อาจารย์ประจำ และอดีตผู้อำนวยการโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุเนตนันท์
อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Engineering มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศฯ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ดร. กฤดิวัฒน์ สุทธิวารี
นักวิชาการอิสระด้าน ICT
- ดร. ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว
Blockchain Architect , National Digital ID Co., Ltd.
หลักสูตรที่เปิดการอบรมจะมี 6 วิชา ได้แก่
- ICT Project Management Best Practices
- Agile Software Development Best Practices
- Information Security Management Best Practices
- Data Science for Business Transformation
- Blockchain and Cryptocurrency for FinTech
- Business Process Management Best Practices

กระบวนการจัดอบรมจะเป็นลักษณะ Lecturing, Case Studies, Group/Case Discussion และ Coaching อันเป็น Model ที่ใช้อย่างได้ผลใน Harvard Business School เริ่มอบรมวิชาแรกวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทุกวันอังคาร พฤหัสฯ ศุกร์ หรือ เสาร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมงต่อรายวิชา สถานที่อบรมสะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.ict6sigma.net หรือ www.ict.mahidol.ac.th/retraining สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-553-6082 หรือ 092-256-1570

ข่าวที่เกี่ยวข้อง