เผยผลโพลระบุ 10 งานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ปชช. อยากให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อ 5 ปัญหาเร่งด่วนด้านวัฒนธรรมที่อยากให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหา

ข่าวทั่วไป Tuesday May 14, 2019 17:01 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบการนำเสนอวีดิทัศน์การสำรวจความคิดเห็นประชาชนหัวข้องานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนหัวข้องานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6,318 คน ทั่วประเทศ โดยผลสำรวจพบว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่และกระทรวงวัฒนธรรมสานต่อหรือขับเคลื่อนงานมากที่สุด 10 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1. ร้อยละ 84.16 ระบุว่า ต้องการให้จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ร้อยละ82.81 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา/กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและวันสำคัญของศาสนาอื่น 3.ร้อยละ 81.04 ส่งเสริม ฟื้นฟู นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย ได้แก่ ประเพณีไทย อาหารไทย ผ้าไทย มวยไทย มาสร้างสรรค์ต่อยอด และส่งเสริมตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 92 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้สู่ชุมชนและสร้างรายได้สู่ประเทศ
เรื่องที่ 4. ร้อยละ 76.95 ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "นวดไทย" "โนรา" และอื่นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโก 5.ร้อยละ 72.32 ใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบการจัดแสดง ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ หอสมุดแห่งชาติ และหอศิลป์ เพื่อให้คนเข้าชมและใช้บริการเพิ่มขึ้น 6.ร้อยละ 72.30 นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มเทวสถาน ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด
7.ร้อยละ 65.49 สานต่อค่านิยมหลัก 12 ประการ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมความเป็นไทยในชีวิตประจำวัน"ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ วินัย น้ำใจ ไมตรี"8.ร้อยละ 63.19 ขับเคลื่อนพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ขยายจำนวนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 9.ร้อยละ 62.29 ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 10.ร้อยละ 62.21อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่น
นายวีระ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่า ปัญหาเร่งด่วนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ไข พบว่ามี 5 ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนอยากให้แก้ไขมากที่สุด ได้แก่ 1.การบุกรุกโบราณสถานเพื่อแสวงหาประโยชน์จนเกิดความเสียหายต่อสมบัติของชาติ 2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย 3.ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน 4.การรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติจนลืมวัฒนธรรมไทย 5.การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อโซเชียล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ