เริ่มแล้ววันนี้ มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2019 มุ่งต่อยอดความคิดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเต็ม

ข่าวทั่วไป Thursday June 6, 2019 14:31 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--Mode Image กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2019" ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายในงานได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบครัน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด" ชูกิจกรรมสัมมนาวิชาการเป็นแม่เหล็กดึงผู้ประกอบการไทยต่อยอดธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความได้เปรียบทางการค้า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า "ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายเป็นจุดรวมผลงานทางความคิด ซึ่งนอกจากการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังจัดให้มีการส่งเสริมภาคธุรกิจการค้า พร้อมสนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของความคิด และการสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ทัดเทียมอารยะสากล" นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับการจัด IP Fair 2019 ในปีนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน IP Fair ให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายใต้แนวคิด "GROW YOUR THOUGHTS" สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ ในการต่อยอดความคิด 2 ด้าน คือ 1. ความคิดสร้างสรรค์ – เน้นให้ความสำคัญกับการเลือกผลงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญามาจัดแสดงภายในงาน หรือ IP Showcase ที่ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นสมอง ของนักคิด นักศึกษา และผู้ประกอบการชั้นนำ รวมทั้งการส่งเสริมผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีในสาขาต่างๆ กับรางวัล IP Champion ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และ 2. การสร้างองค์ความรู้ – หัวใจสำคัญของงานคือการสร้างความแข็งแกร่งทางความคิด จัดให้มีการสัมมนาวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันนักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าและสร้างความได้เปรียบทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" สำหรับการจัดสัมมนาในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) ครั้งนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในทุกแง่มุมทุกมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ - "การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์" สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของตนและนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ - "ต่อยอดธุรกิจ ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา" ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการประกอบธุรกิจ นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐ รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบธุรกิจในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ทางการค้า - "พิชิตเกมธุรกิจ วางหมากคิดเรื่องชื่อเว็บไซต์" แนวคิดด้านการจดทะเบียนเว็บไซต์ของไทย รวมถึงบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท - "สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์อย่างไรทำกำไรในยุค 4.0" การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานใหม่โดยไม่ละเมิดงานผู้อื่น รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของงานลิขสิทธิ์ยุค 4.0 - "สิทธิบัตรไทยไปไกลกว่าที่คิด : เจาะประเด็น PCT" นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม การกระตุ้นให้เกิดใช้ประโยชน์จากข้อตกลงระหว่างประเทศ PCT เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์และบุกตลาดทางการค้า - "SMEs ก้าวไกลจดแบรนด์ไทยในต่างประเทศ" ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ขั้นตอน กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด รวมถึงความรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือสำคัญๆ จากเว็บไซต์ WIPO เช่น การตรวจความเหมือนคล้าย, การดูรายการสินค้าและการคำนวนค่าธรรมเนียมคำขอระหว่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งรณรงค์และส่งเสริมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ IP Clinic: การจัดพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา IP Services: บริการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยหน่วยงานพันธมิตร IP Champion: จัดแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจากการประกวด IP Champion ที่ประสบความสำเร็จจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม IP Showcase: จัดแสดงนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ และ Business Matching: กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงการเปิดตัว "ต้นคิด" มาสคอตใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยรณรงค์เชิญชวนให้นักคิด นักประดิษฐ์ มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า "กรมฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า วันนี้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมเต็มที่ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดโลก ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมซึ่งเป็นผลผลิตจากมันสมองของคนไทยอย่างแท้จริง ตลอดจนภาครัฐเองได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสในการขับเคลื่อนการขยายตลาดทำรายได้ให้กับสินค้าเหล่านั้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ เชื่อว่าปัจจัยหลักเหล่านี้จะสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยได้เติบโตในภูมิภาคเอเชีย และในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพอย่างแน่นอน" นายทศพล กล่าวทิ้งท้าย งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) จะมีไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ipfairthailand.com หรือ Facebook: ipthailand หรือ LINE@: @ipthailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ