เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เดินหน้าแผนพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday June 10, 2019 14:28 —ThaiPR.net

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เดินหน้าแผนพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--เวิรฟ พับบลิค รีเลชั่นส์ คอนซัลแตนท์ซี มุ่งให้ความสำคัญด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ สอดรับกับแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มธุรกิจที่ว่า 'Experience Matters' ปรับแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาสร้างคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ และคุณภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" (หรือที่รู้จักในชื่อเดิมไทคอน) ในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เดินหน้าสานต่อการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน มุ่งให้ความสำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มธุรกิจที่ว่า 'Experience Matters' ให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้านำเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาคารเขียว และติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ และเทรนด์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน โดยนับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นโครงการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าสีเขียว โดยจะให้ความสำคัญกับทุ กขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ คัดสรรวัสดุ กระบวนการก่อสร้าง รวมถึงระบบการดำเนินงานภายในอาคาร ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา FPT ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาอาคารเขียว สะท้อนจากการได้รับมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพสูงสุดที่ระดับ GOLD และมาตรฐาน EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) หรือมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังได้ริเริ่มโครงการด้านพลังงานทดแทน โดยดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงานและคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างพลังงานสะอาดมาใช้ภายในโรงงาน หรือคลังสินค้า และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสียภายในโครงการร่วมกับผู้เช่า อาทิ การจัดการขยะ และการกำจัดของเสียและขยะอันตราย เป็นต้น นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ที่ผ่านมาเราดำเนินการด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันจึงต้องการยกระดับการดำเนินงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายพัฒนาอาคารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว สำหรับอาคารใหม่ของบริษัทฯ ทุกโครงการซึ่งจะช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 20-53 นอกจากนี้จะดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน และคลังสินค้าทั้งในกลุ่มอาคารเดิมและอาคารสร้างใหม่ เพื่อใช้ผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการออกแบบอาคาร โดยมุ่งเน้นที่การสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในอาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มธุรกิจระดับโลกอย่าง "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" ในปีนี้ FPT จึงได้เข้าร่วมโครงการ 'Frasers Property Global Eco Challenge' ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกองค์กรที่อยู่ในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้เปิดแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้าง ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสุ่มวัดค่าควันดำของรถยนต์ที่เข้าออกในโลจิสติกส์พาร์ค 2 แห่งของโครงการบางนา และในเดือนพฤษภาคมได้นำไปปฏิบัติกับโครงการบางพลี เนื่องจากทั้งสองโครงการมีจำนวนรถบรรทุกเข้า-ออกต่อวันสูงสุดถึงกว่า 2,000 คัน โดยผลการประเมินร้อยละ 97 ของจำนวนรถที่ทำการสุ่มตรวจ มีค่าเขม่าควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดคือ ร้อยละ 45 นอกจากนี้จะขยายแคมเปญไปยังพื้นที่อื่น ๆ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากลูกค้าและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง" การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านทรัพยากรมนุษย์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน พันธมิตร และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน ยังมุ่งส่งเสริมทักษะและความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับทุกคน ทั้งนี้ได้สะท้อนการแสดงความรับผิดชอบด้านนี้ ผ่านการจัดโครงการมอบรัก (Give Love) โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน อาทิ มอบทุนการศึกษา สร้างอาคารนอนให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น และในอนาคตองค์กรยังมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนการจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนา 'อุตสาหกรรม 4.0' ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการริเริ่มโครงการต่างๆ ไม่เพียงมอบคุณค่าให้แก่องค์กรเท่านั้น แต่ยังมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าและสร้างความใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยจะเดินหน้ามองหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำคุณค่าสู่บริษัทฯ และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน" นายโสภณกล่าวสรุป เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ "FPT" ปัจจุบันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มี 4 ธุรกิจภายใต้การดำเนินงานดังนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solutions) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ("เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" หรือ "กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้") เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) (ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust)) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ