ครูไทยไม่ควรพลาด : สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยผ่าน PLC

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 15:53:51 น.
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู อาจารย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยผ่าน PLC" (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) เหมาะสำหรับครูทุกระดับชั้นทุกประเภทการศึกษา รวมทั้งมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 โรงแรม เทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วิทยากรโดย คณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-2218-9893-5
ข่าวที่เกี่ยวข้อง