ก.แรงงาน รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 16:13:07 น.
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องจากเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการนำนโยบาย แผนงานและงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยบูรณาการไปกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน และขับเคลื่อนผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา โดยมีอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล 7,255 ตำบลทั่วประเทศ มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลมาอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มรับจ้างและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้มีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานด้านยาเสพติดจากระดับตำบาลไปสู่ระดับหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สำหรับรางวัลด้านบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดระดับดีเด่นในปีนี้ บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ นายวิชาญ สุขสำราญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากเป็นนักวิชาการแรงงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง