ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ ขสมก. จัดโปรแกรมพัฒนาพนักงาน ขสมก. ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 17:22:16 น.
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนื่องจากทั้งสององค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในรัฐวิสาหกิจที่มีผลต่อการให้บริการประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมาก และมีความต้องการพัฒนาบุคลากรปัจจุบันให้มีความรู้และทักษะเพิ่มสูงขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้บริการด้านการขนส่งมวลชนของ ขสมก. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง

นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขสมก. ได้พิจารณาเห็นว่า ม.หอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ตรงในโลกธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของไทย ดังนั้น การเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จะเป็นการช่วยให้พนักงาน ขสมก. ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ปรับใช้เพื่อพัฒนางานใน ขสมก. ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ ขสมก. ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ขสมก. ได้ศึกษาต่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในองค์กร จึงได้จัดให้มีโครงการจัดการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาบุคลากรของ ขสมก. เป็นการเฉพาะ โดยจัดโปรแกรมการเรียนการสอนในวันหยุด เช่น วันเสาร์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน ขสมก. สามารถจัดสรรเวลามาเรียนได้ และมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน ขสมก. ที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกคน โดยมอบทุนการศึกษาตามอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากเล็งเห็นว่าพนักงาน ขสมก. เป็นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพอย่างเสียสละ และอุทิศทุ่มเทให้กับประชาชนในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งมวลชน ดังนั้น การดำเนินงานในโครงการนี้ เป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของชาติ เพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง