ภาพข่าว“ก.ล.ต. ไทย หารือ ก.ล.ต. เมียนมา ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ”

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 10:48 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: “ก.ล.ต. ไทย หารือ ก.ล.ต. เมียนมา ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. (ที่ 5 จากซ้าย) และนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. ได้เข้าพบหารือกับ H.E. U Maung Maung Win, Deputy Minister of Planning and Finance และ Chairman of Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM) (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร SECM เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ทั้งสองหน่วยงานได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาและการกำกับดูแลตลาดทุนระหว่างกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนเมียนมา ได้แก่ การพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ธุรกิจกองทุนรวม (Collective Investment Scheme) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) รวมถึงหารือแนวทางในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนของ SMEs การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) ตลอดจนการพัฒนาตราสารอนุพันธ์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)

นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนเมียนมา (capacity building) ในด้านต่าง ๆ อาทิ ตราสารหนี้ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)และด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตลาดทุนเมียนมา รวมทั้งสานสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านตลาดทุนระหว่างกันให้เจริญเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว อันนำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนในระดับภูมิภาคต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ